De World Genocide Organisation geleid door een verlepte communist met een moorddadig terroristenverleden. Negeren en uitlachen is een gezonde grondhouding. Arrestatie en executie is de enige remedie.

Onderstaand vertaald stuk gaat uit van een onbewezen feitencomplex. Deze luidt:

“SARS-CoV-2 is een virus die volgens WHO-functionaris Marion Koopmans op een wilde beestenmarkt in Wuhan is ontsnapt en is overgesprongen op de mens. Dit virus is zeer besmettelijk en kan ook worden verspreid door iemend die geen symptomen vertoont. COVID-19 wordt door dit virus veroorzaakt en de kans is vrijwel nihil dat u daar aan dood gaat. Met een 100% vervalste PCR-test wordt een pandemie aangetoond. Als u positief test kan het een fout zijn of u kunt zijn besmet met Ebola, Hepatitis, een griepje, verkoudheidje of gewoon AIDS. Het nieuwe “vaccin” tegen deze niet bestaande ziekte is in 2017 gereed gekomen en verspreidt allerlei bijverschijnselen als “apenpokken”, VAIDS en onvruchtbaarheid.”

Toen in 2019 groen licht werd gegeven voor de “pandemie” is eerst de definitie ervan gewijzigd. Alleen al op basis van gefingeerd positieve PCR-testen kon vanaf dat moment een pandemie worden afgekondigd. Dus zonder dat er iemand ziek wordt kan er een pandemie over de wereldbol razen. Wat een vondst! Daarbij is het wel noodzakelijk dat je oeroude gezondheidsprincipes moet afschaffen, negeren en doodzwijgen, daar hebben we de Wereld Genocide Organisatie voor in het leven geroepen.

Het Covid- en apenpokkenbeleid van de WHO faalt in elk van de 10 beproefde en eeuwenoude volksgezondheidsprincipes


Abir Ballan publiceerde een 43 pagina’s tellend proefschrift getiteld ‘The WHO Review and Why It Matters to You‘ op pandemics Data & Analytics (“PANDA”) website. Het toont het falen van de WHO en al hun mislukte aanbevelingen in Covid. Het is een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in de volksgezondheid, het wereldwijde Covid-19 WHO-beleid – dat bijna alle landen volgden, en de volledige omvang van de corruptie door WHO / wereldleiders en regeringen. In de evaluatie wordt ook opgesomd wat er in plaats daarvan had moeten gebeuren.

Ballan heeft een Masters in Public Health, een graduaat in speciaal onderwijs, een BA in psychologie en is een auteur van kinderboeken. Ze is een voormalig lid van het Uitvoerend Comité bij PANDA. Ballan zet zich in het bijzonder in voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren.

“Deze beoordeling geeft u belangrijke informatie om u te helpen de kandidatuur van de WHO als een gezaghebbende wereldwijde volksgezondheidsorganisatie te beoordelen. Het biedt achtergrondinformatie over de beginselen van volksgezondheid en pandemiebeheer zoals eerder overeengekomen door deze tak van de Verenigde Naties. Met de PANDA-analyse kunt u de deugdelijkheid van de door de WHO aanbevolen respons op Covid-19 en apenpokken evalueren en bepalen hoe trouw de WHO haar eigen eerder ontwikkelde aanbevelingen heeft opgevolgd. Het gaat verder met het samenvatten van de aannames die ten grondslag liggen aan hun Covid-19-aanbevelingen, gevolgd door een samenvatting van de definitieve aanbevelingen.”

The WHO Review and Why It Matters to You, PANDA, 18 juli 2022


Het Covid- en apenpokkenbeleid van de WHO faalt in elk van de 10 beproefde en eeuwenoude volksgezondheidsprincipes


De realiteit is dat de WHO, en daardoor automatisch al degenen die het Covid-beleid van de WHO volgden, elk van de onderstaande 10 principes terzijde hebben gelegd. Laten we omwille van het argument aannemen dat Covid de noodsituatie was die ze beweerden – dan zou daaruit volgen dat samenlevingen optimaal functioneren als ze oude principes en ethische waarden handhaven die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld en getest en verankerd. Beproefd en getest.  Deze 10 volksgezondheidsprincipes werden niet toegepast op de Covid-noodsituatie.

10 Beginselen voor de volksgezondheid

In tijden van nood functioneren samenlevingen het beste als ze oude principes en ethische waarden handhaven, die in de loop van vele jaren zijn ontwikkeld. Deze volksgezondheidsprincipes hadden moeten worden toegepast op de Covid-19-respons.

1. De menselijke waardigheid en de persoonlijke vrijheden moeten onder alle omstandigheden worden geëerbiedigd. Eventuele beperkingen van de individuele vrijheid om redenen van volksgezondheid moeten tijdelijk en gevalspecifiek zijn en moeten pas in laatste instantie worden uitgevoerd onder een buitengewoon hoge bewijslast van de noodzaak, redelijkheid en evenredigheid ervan.

2. Een holistische definitie van gezondheid omvat fysiek, mentaal, spiritueel en sociaal welzijn.

3. Individuen hebben het recht op lichamelijke integriteit, d.w.z. om vrije keuzes te maken met betrekking tot hun lichaam en om vrij te zijn van elke inmenging in hun lichaam waarmee ze niet instemmen.

4. Gezondheidswerkers mogen gezondheidsinterventies alleen aanbevelen op basis van individuele behoeften en alleen als de voordelen opwegen tegen de risico’s voor die persoon.

5. Gezondheidswerkers moeten vóór elke medische interventie geïnformeerde en vrijwillige toestemming van personen verkrijgen. Onnauwkeurige informatie, psychologische manipulatie en elke vorm van dwang maken toestemming ongeldig.

6. Interventies op het gebied van de volksgezondheid moeten particuliere medische informatie beschermen. Interventies die leiden tot discriminatie en stigmatisering op basis van persoonlijke zorgkeuzes zijn onethisch.

7. Bij volksgezondheidsinterventies moet rekening worden gehouden met biologische (pathogene, genetische factoren, gezondheidstoestand, medische interventies…), alsook met sociale determinanten van gezondheid, met inbegrip van economische stabiliteit en werkgelegenheid, buurt en fysieke omgeving, gemeenschapsondersteuning en mentaal welzijn en toegang tot en kwaliteit van onderwijs, voedsel en gezondheidszorg.

8. Er moet een multidisciplinaire aanpak worden gevolgd om de effecten op korte, middellange en lange termijn van een interventie op het gebied van de volksgezondheid te beoordelen voordat deze ten uitvoer wordt gelegd.

9. Personen en gemeenschappen die rechtstreeks door interventies op het gebied van de volksgezondheid worden getroffen, moeten deelnemen aan het besluitvormingsproces om hun billijkheid, geschiktheid en succes te waarborgen.

10. Vertrouwen in de volksgezondheid is gebaseerd op transparantie en eerlijkheid. Beleid en aanbevelingen moeten gebaseerd zijn op nauwkeurige gegevens — vrij van belangenconflicten. Ze moeten ook voortdurend worden verbeterd door middel van een open wetenschappelijk debat.

U kunt de volledige WHO Review HIER lezen en downloaden.


Spike Protein Protocol

Glutathion (belangrijkste voor lichaamsontgifting)
NAC = N-Acetyl-Cysteïne 600-750mg (zorgt ervoor dat het lichaam zelf glutathion produceert)
Zinc/Astaxantin  5mg (verbetert ook het gezichtsvermogen)
Quercetinvitamine D3 Milk distel  (ook lever- en maagbescherming)
Melatonine 1mg tot 10mg (tegen 5G) Alternatief CDS/CDL en zeoliet

Dr. Zelenko’s Protocol bevat Ivermectine, Hydroxychloroquine (HCQ), Zink, Vitamine D3 en Quercetine.

https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/09/13/summary-of-the-spike-protein-protocol-protection-against-spike-protein-and-vaccine-shedding-contagion-from-vaccinated-persons/