De 144 Waarheden. Een dagvaarding voor de valse elite.

Om het in de taal van de bezettende macht uit te drukken: “Ritus Verum”.

Iedereen heeft een eigen versie van de waarheid. Wij niet, wij absorberen en observeren. Bij ons is maar één zaak van belang: het recht op zelfbeschikking. Niemand anders kan bepalen wat wij doen en laten dan wijzelf. In de loop van de menselijke geschiedenis heeft zich voor het overgrote deel van de bevolking een slavenbestaan ontwikkeld door toedoen van wapengeweld en geloof gebaseerd op angst. Met het inschakelen van de angstknop, koppel je alle andere zintuigen af.

De laatste morbide “knip” die wordt gemaakt is het afsluiten van onszelf van onze OORSPRONG. Van organisch levend wezen begiftigd met verstand en empathie naar een gecastreerde doch kloonbare gemechaniseerde machine levend van insecten en gerantoeneerd synthetisch “voedsel”. Gelukzalig dobberend in het niets.

Alles wat wij mensen waarnemen met onze zintuigen zijn ideëen, die wij voor waarheid houden, veelal door groepsdruk, (bij)geloof en angst.

De zittende macht zit daar volstrekt onwettig en vaardigt volkomen onwettig naar believen regels en decreten uit die “democratie” worden genoemd. De mensen zijn 100% op het verkeerde been gezet. De uitvoerders zijn corruptre collaborateurs van een geheime macht achter de schermen; sommigen beweren ondergronds.

Er is een misdadige groep aardbewoners geselecteerd om de Agenda uit te voeren. Een Agenda waar de mensen nooit om hebben gevraagd en al helemaal nooit over hebben gestemd. Zou dat zijn gebeurd en een meerderheid zou voor deze Agenda hebben gestemd, dan mag inmiddels duidelijk zijn dat een meerderheid van de mensheid heeft besloten de complete mensheid te vernietigen. Dan zou 51% van de mensen zelfmoord willen plegen, maar niet eerder dan dat de 49% wordt vermoord. Het is dus geen wonder dat deze Agenda nooit in stemming is gebracht.

De 144 Waarheden zijn als waarschuwing op 31 oktober 2011 gepresenteerd aan de krankzinnigen die zich onze leiders noemen. Deze waarheden zijn echter terzijde gelegd en het bleef stil. Eén van de 144 Waarheden zegt iets over het vastklampen aan de macht door ambtenaren.

Wat zijn ambtenaren als uitoefenaars van het “ambt”?

In de opsomming wordt het als volgt uit de doeken gedaan.

62. De betekenis en essentie van het begrip “ambt” is ontleend aan de kerkelijke en ceremoniële plicht (officium) en dienst wanneer in het bezit van een afgebakende ruimte zoals kapel, tempel, altaar of heiligdom; en

63. Erkenning van het feit dat de legitimiteit van het ambt bestaat uit de erkenning van de suprematie van de Goddelijke Wet over de Positieve Wet, is de inzegening (aanstelling) van mensen in het ambt normaal gesproken gebaseerd op een heilige en kerkelijke eed aan een hogere geestelijke macht; en

64. Daarom zijn alle geldige officiële standpunten van alle legitieme regeringen van alle samenlevingen op de planeet Aarde afhankelijk van de erkenning en bevestiging dat de hoogste wet voortkomt uit de Goddelijke Schepper van alle dingen in het Universum

De “positieve wetgeving” is hetgeen waaronder wij vandaag gebukt gaan. Deze wetgeving is onderschikt aan alle andere wetgeving, alleen dat wordt er nooit bijverteld. Als “ambtenaren” zich beroepen op de positive rechtspraak, erkennen ze in feite hun onmacht door de onwettigheid van positief recht. Het zijn verzonnen regels gebaseerd op het angstgelovige deel van onze perceptie. De doodzonde van dienstdoende ambtenaren is het tegen alle wetten en regels in vastklampen aan de macht die zij onwettig uitoefenen over de mensheid.

72. Wanneer een mens zich aan het Ambt probeert vast te klampen en daarnaast zijn verplichtingen en plichten nalaat, zal deze zichzelf automatisch excommuniceren van enig geestelijk gezag, als gevolg waarvan dergelijke handelingen slechts afdwingbaar zijn door onwetendheid, geweld of angst; en

73. Wanneer iemand zich aan het Ambt probeert vast te klampen door het gebruik van onwetendheid, geweld en angst, naast het ontkennen van hun afhankelijkheid van legitimiteit van de Goddelijke Schepper en goddelijke wet, dan kan enige handeling of decreet als onwettig worden beschouwd en hun (tirannieke) ambtstermijn alleen gelden voor zolang hun macht standhoudt; en

74. In sommige gevallen duurt een tiranniek systeem slechts enkele jaren. Volgens andere voorbeelden, kan een systeem van tirannie honderden jaren overleven voordat ze uiteindelijk wordt uitgeroeid.

In de 144 Waarheden opgetekend door het Unieke Collectieve Bewustzijn is het tirannieke systeem van de Derde Periode de wacht aangezegd. Tevergeefs. De uitverkoren valse elite wil nog liever de hele wereld vernietigen, dan hun volstrekt onwettige macht inleveren. Zo werkt een tiranniek systeem, aangevoerd door een sectarische Cultus, een occult ritualistisch “clubje” waar wij niet bij horen. Gelukkig maar. Met dergelijk uitschot wil een normaal mens niet worden geassocieerd.

Na het lezen van de 144 Waarheden moeten we nog maar eens luisteren naar iedereen met een mening, al of niet uitgesproken met “gezag”. Het zijn allemaal holle frasen door onwetenden, gekochte slaven of gemuteerde “ambtenaren” als niet wordt erkend dat de mensheid onder gezag staat van iets anders en hogers. Alle meningen, opvattingen, wetten, regels en religies zijn slechts “ideëen”, waarbij religies een bonte verzameling opeengestapelde ideëen zijn. Iemand die een idee (al of niet van een ander) aanneemt voor waarheid doet dat geheel voor eigen rekening en moet de consequenties van daaruit voortvloeidende acties of nalatigheden zelf dragen. Niemand kan iemand anders dat aangenomen idee opleggen. Net zo goed als dat we niet willen en mogen doden, stelen, schade en schuld creëren, willen we ook met rust worden gelaten en laten we anderen met rust.

De gevaarlijkste ideeën zijn die ideeën die bevorderen en ons ervan (willen) overtuigen te geloven dat (1) we minder zijn, dat (2) we zwak zijn, dat (3) we onwaardig zijn, dat (4) we op de een of andere manier moeten accepteren dat we nooit meer zullen zijn dan een slaaf…..

https://docdro.id/2pKdkAL