Bizarre constatering: Tijdlijnen zijn uit elkaar gaan lopen. Wij zijn al VRIJ.

Soms bekruipt je het gevoel dat je buurman, je zuster, je collega, hele groepen mensen die je kent, de krant, TV en het internet stuk voor stuk in een totaal andere wereld leven. Met andere woorden: een totaal verschillend tijdspad bewandelen. Velen hebben er “last” van in de zin van: onbegrijpelijk, hoe is dit mogelijk! Accepteer het, het is de realiteit.

Ingekomen bericht van Laura.

Meerdere Tijdlijnen

Toegevoegd op 24 februari 2022 door Laura Bruno

Meerdere tijdlijnen zijn van kracht. Niet iedereen zit op hetzelfde traject, dus zoek naar je eigen realiteit. Sta stil voor onderscheidingsvermogen om het beste pad te volgen. Dit kan er heel anders uitzien en heel anders aanvoelen dan het pad van degenen om je heen, hetzij in persoon, een groep of zelfs online.

Er zijn meerdere opties – sommige opties zitten barstensvol dystopische energie, sommige andere met momenten van verdriet, maar ook weer nieuwe niveaus van vreugde en regeneratie en herstel. Creativiteit is net zo belangrijk – zo niet belangrijker – dan bewustzijn, op dit moment. Wat voor soort verhaal ben je aan het bedenken en zit je te “schrijven”?

Ieder heeft zijn eigen verhaal.

Velen zullen afstand doen van hun creatieve kracht en zich laten meeslepen door het verhaal van een ander. Ook dit is een keuze. Doe je best om verstandig te kiezen – voor jou. Weet gewoon dat er keuzes bestaan.

Veel liefs en zegeningen ….

Laura


Ja, de tijdlijnen splitsen zich in verschillende tijdspaden. De grote groep volgt de “leider”, links- of rechtsaf. Sommige groepjes of individuele mensen nemen een ander pas, zitten op een andere tijdslijn. Daar heeft de STAAT en haar volgers een hartgrondige hekel aan. Deze laatsten zijn naar de gangbare mening van de grote groep volgers “van het padje geraakt” en worden gediscrimineerd, vervolgd of in het gareel geterroriseerd, zonder effect. Als er één keer de beslissing is genomen een andere weg te kiezen, kom je daar nooit meer op terug, dat is onmogelijk.

Daarom moeten we de STAAT zien als een buitenlandse multinationale onderneming met duizenden dochtermaatschappijen, personeelsleden en vooral: met winstoogmerk.

De STAAT heeft slechts zeggenschap over de ambtenaren die daar in dienst zijn – het staatsapparaat.

Het Grondgebied der Nederlanden is van alle Nederlanders, dus van NIEMAND. Kan dus ook niet te gelde worden gemaakt door de onderneming STAAT.

Hier geldt LANDRECHT, de STAAT wil ons wijsmaken dat we dood en verloren op zee zijn: ZEERECHT. Ze hebben als het ware ons land en de rest van de wereld met het theoretisch verhogen van de zeespiegel onder water gezet en het zeerecht en handelsrecht uitgeroepen. Zeerecht is internationaal recht zoals Hugo de Groot het heeft bedoeld. Natuurrecht stijgt boven het internationaal recht uit.

Wetten, verdragen, afspraken en regels die tegen het LANDRECHT ingaan, zijn nietig en de handhaving ervan strafbaar. Maar als er geen LAND in zicht is, kan er ook geen LANDRECHT zijn.

Wetten die het LAND- EN NATUURRECHT omzeilen, overrulen of intrekken zijn per definitie ONGELDIG en worden bedrijfsreglement voor een beperkte club.

Wetten die verbodsregels omvatten zijn nietig. Verbodsregels anders dan de drie wetten van het Natuurrecht – niet doden, niet stelen en geen schade berokkenen – zijn ongeldig en daarmee nietig.

In 2011 zijn aan het adres van de “Heilige Stoel” drie dagvaardingen gericht en aangetekend verstuurd. Daar is uiteraard geen bevestiging van ontvangen en is door het Vaticaan stilzwijgend terzijde gelegd als niet bestaand en nooit ontvangen. De eerste kennisgeving is gedateerd 12 juni 2011 tegen de bul Pontifex Romanus van 1455. De tweede is van 15 augustus 2011 tegen de bul Aeterni Regis van 1481. De derde is van 31 oktober 2011, de Ritus Verum, een herschreven geschiedenis en de consequenties daarvan, welke de pauselijke decreten Unam Sanctam van 1302 en Convocation van 1537 als voleindigd verklaren. Geen reactie.

Ultimus Triritus Probatum Romanus is drie sets van officiële en heilige dagvaardigingen uitgegeven gedurende het jaar 2011, wat de ineenstorting en beëindiging van de master trusts (CQV-Trusts) die  door het Vaticaan zijn ingesteld betekent.  Bekend als de Romeinse cultus en hun leiderschap door het Khazariaanse / Magyar leiderschap van Venetië.             

Ultimus Triritus Probatum Romanus staat voor “The final three times writs of probate against Rome”  (De drie finale testamentaire dagvaardigingen tegen Rome)  en is de formele titel die wordt gegeven aan de verzameling van deze uitgegeven dagvaardingen.

Op  12 juni 2011, op het  Pinksterfeest,  werd  een officiële kennisgeving via een dwangbevel uitgegeven aan de drie pausen, zijnde de witte paus van het Vaticaan, de zwarte paus van de jezuïeten en de grijze paus van de  Venetiaanse Franciscanen dat de Trust Pontifex Romanus zijn doel had bereikt en werd beëindigd. Alle eigendommen worden toebedeeld aan De Ene Hemel ten behoeve van alle mannen en vrouwen, levend en overleden.

Op 15 augustus 2011, op de verjaardag van de vorming van de Jezuïetenorde, werden de drie pausen, zijnde de Witte Paus van het Vaticaan, de Zwarte Paus van de Jezuïeten en de Grijze Paus van de Venetiaanse Franciscanen, officieel op de hoogte gebracht van de verificatie dat de Trust Aeterni Regis zijn doel had bereikt en werd beëindigd,  met alle bezittingen toebedeeld aan De Ene Hemel ten behoeve van alle mannen en vrouwen, levend en overleden.

11 juli 2013 – Met het uitvaardigen van Motu Propio (een pauselijk decreet) worden alle staatsmedewerkers, van staatshoofd tot en met de laagste ambtenaar hoofdelijk aansprakelijk gesteld en kunnen zich niet meer op immuniteit beroepen. Ze zijn allemaal strafrechtelijk te vervolgen wegens oplichting, fraude, voorkennis, collaboratie en machtsmisbruik. De valse paus heeft direct na de machtsgreep in het Vaticaan dit decreet uitgegeven om het apparaat van de Nieuwe Orde te DWINGEN de bevrijde MENS in definitieve gevangenschap te nemen. De valse paus is dan ook vóór vaccinatie en heeft geen problemen met de componenten in de injectie verworven door het vermoorden van pasgeborenen.

De consequentie van deze Edicten is, dat de Trustees (overheden) van de geboortetrusts vanaf 2011 de zaken hadden moeten afwikkelen met de MENSEN. Uitbetalen na aftrek beheerskosten Belastingdienst dus. Dit is uiteraard willens en wetens verzuimd en om te voorkomen dat dit alsnog moet gebeuren wordt alles wat leeft (DNA van planten, dieren en mensen) gepatenteerd, in beslag genomen via de injecties met synthetisch DNA. Van levende wezens naar cyborgs, onvruchtbare eunuchen, de meest succesvolle (gehoorzame) modellen worden gekloond. Na enkele generaties heerst er serene rust op de gemechaniseerde aarde waar geen originele natuur meer is.

Vandaar de neurotisch aandoende terreur om alles en iedereen te injecteren met rommel die ons tot een product maakt, voordat mensen beseffen wat er aan het gebeuren is.

De wereldbevolking is op sleeptouw genomen door ze onwetend van hun bevrijding te laten.

Het agentschap Vaticaan heeft het startschot gegeven om de overname op aarde te versnellen, voordat de massa zich realiseert dat ze op sleeptouw zijn genomen.

Want als de massa in de gaten krijgt dat bovenstaande de werkelijke reden is van de injectie-drang, bestaat er geen overheid, wetenschap, bankensysteem en collaborerend en moorddadig ambtenaren apparaat meer. Poefff…. weg!