De Eindstrijd (III) – De Overname van ‘Het Leven Zelf’

Met de Overname van het Leven – inclusief de levende MENS van weefsel en bloed – wordt bereikt dat alles op aarde kan worden beheerst en gecontroleerd. En desgewenst vernietigd, gheëlimineerd….. Er ontstaan onder meer nieuwe hybride wezens, afgeleid van de mens. De MACHINE is geboren en neemt het over. De nieuwe mens is blij met niets, plant zich niet meer voort, zit op een insectenmenu, wordt na 35 jaar gedane arbeid van het net afgekoppeld, krijgt VAIDS en sterft af. Alles wat de MACHINE moet realiseren kan ook met 400 miljoen Transhumanen. In 2050 is de “nieuwe mens” volledig in balans met de “natuur”, zonder dat hij/zij/het dat zelf weet.

Dit arikel van Patrick Wood beschrijft in detail de Eindstrijd van de MENS tegen de MACHINE. Hoe geraffineerd de overname van alle leven op aarde wordt verhuld met “het redden van de planeet”. Maar er is één kolossaal gegeven wat ons recht in het gezicht staart:

“De veroorzakers van de problemen komen met de oplossing.”

Het Grote Plan is het onder controle brengen van Moeder Natuur, inclusief de mens. De Grote Injectieronde met synthetisch mRNA en DNA is het aanbrengen van de hard- en software. Degene die niet op korte termijn omvalt, chronisch ziek wordt of genetisch gecastreerd, wordt geprogrammeerd tot “instrument”. ALLES is gericht op het uitschakelen van ons restant-DNA, waarbij onze restant-hersencapaciteit volledig wordt gebruikt als MACHINE. En laatste stap zal zijn het klonen van “goed functionerende nieuwe hybride wezens” om zeker te stellen dat de MACHINE blijft functioneren. Daarmee is het probleem van de chemische castratie ook opgelost.

In het artikel staat nauwkeurig met bronnen omschreven hoe het in zijn werk gaat en dat we er momenteel middenin zitten. ALLES wat u van de veroorzakers van de problemen hoort is 100% gelogen en is bedoeld om u in de val te lokken. Het knutselen aan alles wat leeft is de ultieme doodzonde. Alleen de bewuste en standvastige levende MENS kan dit kwaad uitroeien.

De genetische overname van alle levende wezens


door Patrick Wood 24 februari 2022A. DUDZINSKI

WETENSCHAPPELIJKE BRON

Het World Economic Forum (WEF) verklaarde zelfverzekerd: “The Great Reset” heeft twee aspecten:

  • ten eerste is de radicale economische transformatie aan de orde, die wordt gepromoot als ´duurzame ontwikkeling”, ook bekend als technocratie
  • ten tweede is er de radicale transformatie van alle levende wezens, inclusief de mens, ook bekend als transhumanisme

De eigen website van het WEF spreekt ondubbelzinnig duidelijk over beide.

Dit heeft me ertoe gebracht om dit fenomeen als volgt te beschrijven en sam te vatten:

“Technocratie is voor de structuur van de samenleving wat transhumanisme is voor degenen die in die nieuwe samenleving leven.”

Met deze achtergrond begon de frontale aanval om de Great Reset te implementeren op 30 januari 2020 met de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie dat er sprake was van de uitbraak van een ‘pandemie’.

Angst en propaganda dreven mensen ertoe om compleet krankzinnig en destructief beleid te gehoorzamen dat over de hele wereld werd geïmplementeerd, wat sommige geleerden een “massavormingspsychose“… werd genoemd. U weet waar ik het over heb.

Op deze pagina’s heeft u eerder gehoord over de  Agenda 21, 2030 Agenda 2030 van de VN, Biodiversiteit, Duurzame Ontwikkeling, enz…

Jullie hebben moetn vechten tegen het beleid dat bedoeld was om jullie te vernietigen en die gevechten woeden nog steeds.

Laat me je nu vertellen wat we allemaal hebben gemist en dat een overvloed aan punten zal verbinden over waarom we zijn waar we nu zijn. Twee ooggetuigen en deelnemers aan de oorspronkelijke Agenda 21-conferentie in 1992 namen ook deel aan de Biodiversiteitsconventie die daaraan parallel liep.

Ze schreven in hun boek uit 1994, The Earth Brokers: “Noch Brundtland, noch het secretariaat, noch de regeringen hebben een plan opgesteld om de valkuilen van vrijhandel en industriële ontwikkeling te onderzoeken.

In plaats daarvan schreven ze een convenant op over hoe je het gebruik van biodiversiteit kon ‘ontwikkelen’ door middel van patenten en biotechnologie.”

(blz. 3)

Patenten en biotechnologie? Dat is niet de biodiversiteit uit de tijd van je oma…

Zij vervolgden:

“Het verdrag stelt impliciet de diversiteit van het leven – dieren en planten – gelijk aan de diversiteit van genetische codes, waarvoor genetische bronnen worden gelezen.

Door dit te doen, wordt diversiteit iets dat door de moderne wetenschap kan worden gemanipuleerd.

Ten slotte stimuleert dit verdrag biotechnologie als zijnde ‘essentieel voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit’.”

(blz. 42)

En zij concludeerden:

“Het belangrijkste dat door het Biodiversiteitsverdrag wordt vastgesteld is de kwestie van eigendom en controle over biologische diversiteit … de grootste zorg was de bescherming van de farmaceutische en opkomende biotechnologische industrie.”

(blz. 43)

Merk goed op dat eigendom en controle over genen geen bijzaak of een klein belang was:

Het was de BELANGRIJKSTE INZET…!

Merk ook op dat de belangrijkste actoren de farmaceutische en opkomende biotechnologische industrieën waren.

Dit geeft een totaal andere definitie van biodiversiteit die echter niet te onderscheiden was totdat de Grote Paniek van 2020 toesloeg. Nu schreeuwt het ons toe vanaf de hoogste bergtop.

Als we nu terugkijken, hoeven we ons niet af te vragen waarom Monsanto een wereldwijd monopolie op genetisch gemodificeerd zaad creëerde waarbij ze het eigendom claimden over alles wat ze aanraakten, waardoor royaltybetalingen werden afgedwongen voor elk zaad dat ontkiemde, overal …

We hoeven ons niet af te vragen waarom insecten genetisch worden gemodificeerd, naar aanleiding waarvan sceptische wetenschappers artikelen schrijven met de strekking van …. genetisch gemodificeerde insecten kunnen de internationale voedselhandel verstoren …

We hoeven ons niet af te vragen waarom dieren genetisch worden gemodificeerd, zoals transgeen vee, varkens en geiten.

Bovendien: waarom zouden we ons afvragen dat de farmaceutische industrie probeert alle mensen in de wereld te injecteren met een experimenteel “medicijn” dat synthetisch, gen-bewerkt mRNA bevat dat spike-eiwit sjablonen activeert die in ons lichaam worden vrijgegeven?

(India heeft onlangs een vergelijkbaar DNA-vaccin uitgebracht).

Dit gebeurde allemaal onder onze neus terwijl ieders aandacht op andere zaken was gericht.

Wat we dachten dat de belangrijkste kwesties van Agenda 21, de Agenda 2030, het Biodiversiteitsverdrag, enz. waren, waren misschien dan wel serieuze kwesties, maar ze waren niet het hoofdprobleem … Integendeel, het belangrijkste probleem was en is:

de overname van al het genetisch materiaal op aarde…!

Nu dat geregeld is, is het ook begrijpelijk waarom de hele Transhumane-beweging op de genetisch te manipuleren menselijke genoom is gesprongen.

Historisch gezien was transhumanisme slechts een “in de ruimte verloren”  metafysische filosofie die probeerde de controle over de evolutie van de mens over te nemen, aan de dood te ontsnappen en onsterfelijkheid te bereiken.

Vandaag is zijn Heilige Graal verschenen: het hacken van het menselijk genoom om  mensen 2.0 te creëren …

Laten we teruggaan naar het World Economic Forum (WEF) dat zichzelf ziet als de grote en enige redder van de wereld…

In januari 2021 schreef de European Academy on Religion and Society  Coronavirus and the Transhuman Future en verklaarde:

“Terwijl het grootste deel van de mensheid nog midden in de coronacrisis zit, hebben de zeer invloedrijke leden van het World Economic Forum een plan voor wat er daarna moet komen.

Het heet ‘The Great Reset’ en het voorziet een daadwerkelijke ‘transhumanistische’ toekomst voor ons allemaal.”

Dit is zeker niet de toekomst die we willen, waar we om hebben gevraagd, laat staan waar we voor hebben gestemd, maar het lijkt erop dat we de toekomst zullen krijgen TENZIJ WIJ ELK VAN DEZE IDIOTEN compleet uit het overheidssysteem verwijderen.

Wereldwijde blauwdruk blootgelegd: de overname van al het genetisch materiaal op aarde

Geplaatst door: Patrick Wood  |  Oktober 2021


Weinig mensen doorzagen de echte drijvende kracht achter Agenda 21 en het Biodiversiteitsverdrag in 1992. Dit artikel is noodzakelijkerwijs lang en gedetailleerd. Sommigen vinden het misschien moeilijk te volgen. Het onderzoek is echter explosief en geeft een nieuwe en aangrijpende uitleg over hoe en waarom de wereld op zijn kop werd gezet met een pandemieverhaal georkestreerd door Big Pharma en de biotechnologie-industrie.

In verband met de beschikbare ruimte heb ik doelbewust andere belangrijke gebieden weggelaten die aansluiten bij dit verhaal. Een daarvan is de transhumane droom om humaniteit 2.0 te creëren via genetische manipulatie. Een andere is hoe het aansluit bij de Great Reset van het World Economic Forum, die een uitgebreid verhaal bevat over transhumanisme en het resetten van het menselijk ras. Tot slot, wat is de volledige betekenis van “Leven in harmonie met de natuur”. Deze aspecten zullen in toekomstige artikelen worden onderzocht.

Mijn oprechte hoop is dat andere onderzoeksjournalisten en onderzoekers het spoor zullen oppikken en het deksel van het grootste verhaal zullen blazen dat (nog) nooit op planeet aarde is verteld. ⁃ TN-editor

HET VERHAAL IN ÉÉN OOGOPSLAG

> De grootste zorg bij het Verdrag inzake biodiversiteit van 1992 was “het beschermen van de farmaceutische en opkomende biotechnologische industrieën.”

> De Verenigde Naties definieerden biodiversiteit als “genetische hulpbronnen”, wat betekende dat genetisch materiaal eigendom moest zijn van, geëxploiteerd en gecontroleerd door genetische manipulatie uitgevoerd door de biotech-industrie.

> Het Post-2020 Global Biodiversity Framework roept op om digitale genetische sequencing van alle soorten, inclusief mensen, op te slaan als een wereldwijd gemeenschappelijk goed en beschikbaar te stellen voor licentieverlening door de biotechnologie-industrie.

> Het is de bedoeling om “een transformatie teweeg te brengen in de relatie van de samenleving met biodiversiteit en ervoor te zorgen dat tegen 2050 de gedeelde visie van leven in harmonie met de natuur wordt vervuld.”

Introductie

In 1992 werd het oorspronkelijke VN-Verdrag inzake biologische diversiteit parallel aan de Agenda 21-conferentie uitgevoerd onder de naam VAN DE VN-conferentie voor economische ontwikkeling (UNCED). Beide werden gehouden in Rio de Janiero, Brazilië, en werden gesponsord door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties  (UNEP), de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) en de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN).

Agenda 21 werd “de agenda voor de21e eeuw” genoemd en was gecentreerd rond duurzame ontwikkeling, een op hulpbronnen gebaseerd economisch systeem dat sterk lijkt op de historische technocratie. [1]

Volgens het Internationaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling is op vele manieren gedefinieerd, maar de meest geciteerde definitie komt uit Our Common Future, ook bekend als het Brundtland Report:

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” [2](cursivering van mij)

Het boek, Our Common Future, werd gepubliceerd in 1987 en werd slechts 5 jaar later de blauwdruk voor de conferentie van Rio. De auteur en hoofd van de VN-studie die bekend staat als de Brundtland-commissie, werd voorgezeten door Trilateraal Commissielid Gro Harlem Brundtland. Ze was de premier van Noorwegen en eerder de minister van Milieu. Het is geen verrassing dat een lid van de Trilaterale Commissie dit beleid heeft gecreëerd dat de wereld letterlijk op zijn kop heeft gezet. In feite was het de Trilaterale Commissie in 1973 die oorspronkelijk aangaf dat hun leden haar zelfverklaarde “Nieuwe Internationale Economische Orde” zouden gaan creëren. (zie Trilaterals Over Washington, Volumes I en II, Wood & Sutton)

De conferentie van Rio stelde de vraag wat er kan worden gedaan om de wereld te redden van overmatige ontwikkeling die de vervuiling, opwarming van de aarde, verlies van regenwouden, enz. veroorzaakt. Het antwoord was dat er nog meer ontwikkeling nodig was en door dezelfde actoren die voorheen habitats verwoestten en complete naties plunderden.  Met andere woorden, er was meer ontwikkeling nodig om de effecten van eerdere ontwikkelingen uit te wissen. Brundtland overtuigde de VN ervan dat dit op de een of andere manier logisch was, en het plan werd vervolgens aangenomen als “de agenda voor de 21e eeuw” in 1992.

Anderen keken echter direct door het opgetrokken rookgordijn heen. Twee milieuonderzoekers en auteurs merkten in hun boek The Earth Brokers op: “vrijhandel en zijn promotors werden gezien als de oplossing voor de wereldwijde ecologische crisis.” [3]

Ze hadden niet botter kunnen zijn:

“We beweren dat UNCED precies het type industriële ontwikkeling heeft gestimuleerd dat destructief is voor het milieu, de planeet en zijn bewoners. We zien hoe, als gevolg van UNCED, de rijken rijker zullen worden, de armen armer, terwijl tijdens het proces steeds meer van de planeet wordt vernietigd. ” [4]

In 2021 kan dit resultaat niet duidelijker worden gemaakt: de rijken zijn veiliggesteld, de armen liggen in de goot en de planeet en haar economische systemen liggen aan diggelen.

Hoe zijn we hier gekomen? Hier is de eerste hint toen ze concludeerden:

“Noch Brundtland, noch het secretariaat, noch de regeringen hebben een plan opgesteld om de valkuilen van vrijhandel en industriële ontwikkeling te onderzoeken. In plaats daarvan schreven ze een conventie op over hoe het gebruik van biodiversiteit te ‘ontwikkelen’ door middel van patenten en biotechnologie.” [5](cursivering van mij)

Voor al het andere dat UNCED beweerde te zijn, was haar ware missie het vastleggen en het exclusieve gebruik van biodiversiteit in het belang van ….. de biotechnologische industrie.

Dit feit is grotendeels over het hoofd gezien tot de Grote (pandemische) Paniek van 2020, toen duidelijk werd dat de wereldwijde vijandelijke overname werd georkestreerd door elementen van diezelfde biotechnologie-industrie.

Agenda voor de21ste eeuw, inderdaad.

Wat biodiversiteit echt betekent

Toen ik eenmaal in de gaten had waar ik op moest letten, zag ik het overal. Laten we beginnen met Our Common Future (Brundtland, 1987):

“De diversiteit aan soorten is noodzakelijk voor het normaal functioneren van ecosystemen en de biosfeer als geheel. Het genetisch materiaal in wilde soorten draagt jaarlijks miljarden dollars bij aan de wereldeconomie in de vorm van verbeterde gewassoorten, nieuwe medicijnen en medicijnen en grondstoffen voor de industrie.” [6] (cursivering van mij)

De specifieke ontwikkeling van biodiversiteit is te zien in hoofdstuk 6, Species and Ecosystems: Resources for Development:

“Soorten en hun genetische materialen beloven een steeds grotere rol te spelen in de ontwikkeling en er ontstaat een krachtige economische reden om de ethische, esthetische en wetenschappelijke argumenten voor het behoud ervan te ondersteunen. De genetische variabiliteit en het kiemplasmamateriaal van soorten leveren bijdragen aan de landbouw, geneeskunde en industrie ter waarde van vele miljarden dollars per jaar… Als landen het voortbestaan van soorten kunnen garanderen, kan de wereld uitkijken naar nieuw en verbeterd voedsel, nieuwe medicijnen en medicijnen en nieuwe grondstoffen voor de industrie.” [7]

Verderop stelt Brundtland:

“Enorme voorraden van biologische diversiteit dreigen te verdwijnen, net zoals de wetenschap leunt op hoe genetische variabiliteit te exploiteren door de vooruitgang van genetische manipulatie … Het zou inderdaad grimmige ironie zijn als net op het moment dat nieuwe genetische manipulatietechnieken ons in de diversiteit van het leven laten kijken en genen efficiënter gebruiken om de menselijke omstandigheden te verbeteren, we deze schat helaas uitgeput zouden vinden. “ [8]

Conclusie #1: Het woord “biodiversiteit” wordt uitgelegd als “genetische bronnen”. Genen zijn typisch iets dat moet worden geëxploiteerd en efficiënter moet worden gebruikt dan ze in hun natuurlijke staat worden gebruikt.

In het boek The Earth Brokers, bieden de observaties van de auteurs een ooggetuigenverslag van wat ze daadwerkelijk zagen op de top van de UNCED en de Biodiversiteitsconventie:

“Het verdrag stelt impliciet de diversiteit van het leven – dieren en planten – gelijk aan de diversiteit van genetische codes, waarvoor genetische bronnen worden gelezen. Door dit te doen, wordt diversiteit iets dat de moderne wetenschap kan manipuleren. Ten slotte promoot het verdrag biotechnologie als zijnde ‘essentieel voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit’. [9]

Als er enige twijfel bestaat over wat het doel is, besluiten ze met deze verbluffende verklaring:

“Het belangrijkste dat door het Biodiversiteitsverdrag wordt vastgelegd, is de kwestie van eigendom en controle over biologische diversiteit … en de grootste zorg was de belangenbescherming van de farmaceutische en opkomende biotechnologische industrie.” [10]

Om de gedachte kracht bij te zetten, stelden de auteurs onomwonden dat: “ze een conventie schreven over hoe het gebruik van biodiversiteit te ‘ontwikkelen’ door middel van patenten en biotechnologie.” [11]

Merk goed op dat eigendom en controle over genen geen bijzaak of een klein belang was: het was de BELANGRIJKSTE INZET!

Conclusie #2: Genetische bronnen betekent dat genetisch materiaal eigendom moet zijn van, geëxploiteerd en gecontroleerd moet worden door middel van genetische manipulatie uitgevoerd door de biotech-industrie.

Conclusie #3: UNCED en Agenda 21 was grotendeels een rookgordijn om de realiteit van Conclusie #2 te verdoezelen.

Ondanks het feit dat de UNCED-conferentie zogenaamd de kloof tussen het noorden en het zuiden zou overbruggen, was het duidelijk dat het volledig werd gedomineerd door de ontwikkelde landen van het noorden. De Earth Brokers legden uit dat alle oplossingen werden geleverd door “westerse wetenschap, westerse technologie, westerse informatie, westerse training, westers geld en westerse instellingen.” [12]

Conclusie #4: De derde wereld werd klaargestoomd  om opnieuw geplunderd te worden, deze keer in naam van duurzame ontwikkeling en biodiversiteit. De prijs is genetische manipulatie en eigendom van de resulterende genetisch gemanipuleerde producten.

Het is consistent in alle VN-documenten

In hetzelfde jaar als de UNCED-conferentie in 1992 publiceerden UNEP en IUCN de Global Biodiversity Strategy als “Guidelines for Action to Save, Study, and Use Earth’s Biotic Wealth Sustainabley and Equitably”. [13] Dezelfde thema’s werden gepresenteerd, maar zorgvuldig geformuleerd om de deelname van de derde wereld zeker te stellen. Voor alle nieuwe verwachte inkomsten die de biotechbedrijven genereren, werd een royalty-inkomstenstroom beloofd aan de oorspronkelijke landen.

Onder de subtitel , Bevorder de erkenning van de waarde van lokale kennis en genetische hulpbronnen en bevestig de rechten van lokale mensen, worden zorgen over intellectuele eigendomsrechten (IPR) opgemerkt:

“Alle verzamelovereenkomsten moeten de concepten van rechtvaardige compensatie en verantwoording weerspiegelen, en gedragscodes moeten van toepassing zijn op verzamelaars van genetische bronnen, antropologen of andere onderzoekers die lokale volkeren of lokaal hulpbronnenbeheer bestuderen. In sommige gevallen kunnen contracten nodig zijn om de teruggave van royalty’s of andere voordelen aan lokale gemeenschappen of individuen te garanderen. ” [14]

Elders stond: “Aangezien biotechnologie voor zijn grondstof afhankelijk is van biodiversiteit, zal de waarde van genetische bronnen met de industrie meegroeien.” [15] (cursivering van mij.)

Conclusie #5: Biodiversiteit gaat niet over het behoud van soorten, maar is eerder de bron van grondstoffen voor de biotech-industrie, waarvoor het royalty’s op commerciële producten zou moeten betalen terugvloeiend naar de oorspronkelijke verzamelpunten.

Natuurlijk is precies het tegenovergestelde gebeurd.

Monsanto, bijvoorbeeld, ontwikkelde en patenteerde genetisch gemodificeerd gewaszaad en dwong de boeren vervolgens om royalty’s te betalen voor het gebruik van de zaden, in plaats van andersom. Krantenkoppen als “Monsanto koeionneert kleine boeren”, “Argentijnse boeren zullen gedwongen worden royalty’s te betalen aan zaadbedrijven” en “Hoe Monsanto wetten schreef en overtrad om India binnen te komen” waren schering en inslag.

Inderdaad, publicaties zoals Global Biodiversity Strategy en de Global Biodiversity Assessment waren alleen nodig om de handtekeningen van ongeveer 196 landen van de wereld te krijgen om in te stemmen met de bouw van een luchtkasteel die nooit zou plaatsvinden. Eenmaal ondertekend, zouden de Verenigde Naties en haar talloze NGO-actoren die landen aan de verdragen en overeenkomsten houden, ongeacht de schade, schuld en pijn die aan diezelfde naties wordt toegebracht.

Game Change: het wereldwijde biodiversiteitskader voor de periode na 2020

Net zoals Agenda 21 in 2015 werd geactualiseerd door agenda 2030, wordt het mondiaal biodiversiteitsverdrag momenteel verfijnd door het mondiale biodiversiteitskader voor de periode na 2020. Hoewel het in 2022 zal culmineren, zijn werkgroepen sinds 2020 druk bezig geweest met het creëren van de verschillende elementen die in het voltooide kader zullen worden opgenomen.

Omdat de biotechnologie en de genetische wetenschap de afgelopen 25 jaar zo snel zijn gevorderd, wordt de vorige zinsnede “genetische hulpbronnen” nu ongeschikt geacht voor de toekomst en wordt deze term vervangen door de zinsnede “digitale sequentie-informatie over genetische hulpbronnen”:

Volgens het National Human Genome Research Institute wordt het concept van “digitale sequencing” beschreven als:

“Sequencing DNA betekent het bepalen van de volgorde van de vier chemische bouwstenen – “basen” genoemd – waaruit het DNA-molecuul bestaat. De sequentie vertelt wetenschappers het soort genetische informatie dat in een bepaald DNA-segment wordt gedragen. Wetenschappers kunnen bijvoorbeeld sequentie-informatie gebruiken om te bepalen welke stukken DNA genen bevatten en welke stukken regulerende instructies dragen, waarbij genen worden in- of uitgeschakeld. Bovendien, en belangrijk, kunnen sequentiegegevens veranderingen in een gen benadrukken die ziekte kunnen veroorzaken.

In de dubbele DNA-helix binden de vier chemische basen zich altijd aan dezelfde partner om ‘basenparen’ te vormen. Adenine (A) combineert altijd met thymine (T); cytosine (C) altijd met guanine (G). Deze koppeling is de basis voor het mechanisme waarmee DNA-moleculen worden gekopieerd wanneer cellen zich delen, en de combinatie ligt ook ten grondslag aan de methoden waarmee de meeste DNA-sequencing-experimenten worden uitgevoerd. Het menselijk genoom bevat ongeveer 3 miljard basenparen die de instructies beschrijven voor het maken en onderhouden van een mens. ” [16]

Het principe is identiek voor alle levensvormen op aarde, die allemaal DNA hebben dat kan worden gesequenced en in een computer kan worden ingevoerd voor opslag en analyse. Synthetische biologie waarbij DNA opnieuw wordt ontworpen op manieren die niet in de natuur voorkomen, omwille van “verbetering” en “welzijn” voor het milieu.

Volgens het rapport van de Open-Ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework op zijn derde bijeenkomst (aug.-sept. 2021):

[De werkgroep] “erkent de intrinsieke relatie tussen genetische hulpbronnen en digitale sequentie-informatie over genetische hulpbronnen, evenals de reikwijdte van bio-informatica-instrumenten bij het ontwerpen en creëren van nieuwe digitale sequentie-informatie over elementen van genetische hulpbronnen die kunstmatig worden gecreëerd; dat digitale sequentie-informatie over genetische rijkdommen geen genetische rijkdommen zijn in de zin van het Verdrag inzake biologische diversiteit (1992); dat de toegang tot en het gebruik van informatie over digitale sequenties over genetische hulpbronnen nuttig is voor onderzoek met betrekking tot het behoud en het duurzame gebruik van biodiversiteit, voedselzekerheid, gezondheid en andere belangrijke sectoren, met inbegrip van commerciële toepassingen die resulteren in commerciële producten.” [17]

Interessant is dat een ander item opmerkt dat “elke benadering om digitale sequentie-informatie over genetische bronnen aan te pakken, moet zorgen voor de speciale status van pathogenen met een pandemisch potentieel.” [18]

Om te zeggen dat deze verandering van definitie, benadering en betekenissen klein zijn, wordt weerlegd door het feit dat de uitdrukking “digitale sequentie-informatie over genetische bronnen” 167 keer wordt gebruikt over de 167 pagina’s van het document; dat is gemiddeld één vermelding per pagina. Ja, het is een belangrijke doctrine en het is een enorme kans voor de biotech-industrie om zich te bemoeien met alle levenssystemen op aarde zogenaamd om ze ‘duurzamer’ te maken.

Conclusie #6: Alle soorten leven moeten digitaal worden gesequenced, in een database worden geplaatst, erkend als een wereldwijd gemeenschappelijk goed en beschikbaar worden gesteld voor “licenties” door de biotech-industrie. (Vervolgens zijn ze ook te patenteren – redactie)

Conclusie

Het in kaart brengen van het menselijk genoom nam het grootste deel van de jaren 1990 in beslag. Het in kaart brengen van het menselijk brein, dat in 2010 begon, is vrijwel compleet. Nu is het in kaart brengen van al het DNA op aarde, inclusief menselijk DNA, de volgende grote Technocratisch/Transhumanistische droom. Het resultaat zal genetische manipulatie zijn van een of alle levende wezens en de creatie van synthetisch DNA dat momenteel niet in de natuur bestaat.

Dit alles is op weg naar een allesoverheersend doel dat volstrekt verkeerd is gelezen en geïnterpreteerd door onderzoekers en auteurs. Het krijgt nu een angstaanjagende dimensie:

“Het mondiale biodiversiteitskader voor de periode na 2020 bouwt voort op het strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020 en bevat een ambitieus plan om brede actie uit te voeren om een transformatie teweeg te brengen in de relatie van de samenleving met biodiversiteit en ervoor te zorgen dat tegen 2050 de gedeelde visie van leven in harmonie met de natuur wordt vervuld.” [19]

Hoe komen we daar? Hetzelfde artikel bespreekt zijn “theorie van verandering” die het ondersteunt met de onderstaande figuur:

De sleutels om deze figuur te interpreteren staan in dit artikel.

Er wordt nooit precies verklaard wie deze zogenaamde visie van “leven in harmonie met de natuur” deelt, maar het is zeker niet iemand die de feiten begrijpt die in dit artikel worden gepresenteerd. Verscholen achter welwillende concepten zoals het elimineren van armoede en het bieden van onderwijs voor iedereen, is een kader van genetische ingenieurs die het leven op planeet aarde “duurzaam” willen maken door simpelweg de structuur en aard van het leven zelf te veranderen dat hulpbronnen verbruikt, inclusief de mensheid.

De waanzinnige wereldwijde drang om synthetisch mRNA en synthetisch DNA in de armen van elk mens op aarde te injecteren, zou voor de lezer nu een beetje beter te verklaren moeten zijn. Dit is hun gedeelde visie om de kloof tussen de mensheid en de natuur te overbruggen om er “in harmonie” mee te leven, om de weegschaal van hulpbronnen versus  consumptie in balans te brengen, om nieuwe markten voor nieuwe producten te creëren en om de transhumane droom van het modificeren van DNA met als doel levensverlenging en uiteindelijk onsterfelijkheid tot stand te brengen.

Dit gebeurde vlak onder onze neus terwijl ieders aandacht op andere zaken was gericht. Wat we dachten dat de belangrijkste kwesties van Agenda 21, de Agenda 2030, het Biodiversiteitsverdrag, enz. waren, waren inderdaad echte kwesties, maar ze waren niet de hoofdzaak.

De HOOFDZAAK is inderdaad de overname van al het genetisch materiaal op aarde.

Voetnoten

[1]  Hout, Patrick M. (2015). Technocracy Rising: Het Paard van Troje van wereldwijde transformatie, Coherent Publishing.

[2]  https://www.iisd.org/about-iisd/sustainable-development

[3]  Chatterjee en Finger (1994).  De Aarde Makelaars: Macht, Politiek en Wereldontwikkeling. Routledge. blz. 40.

[4]  Ibidem p. 3

[5]  Ibidem p. 171.

[6]  Brundtland, Khalid et al. (1987). Our Common Future, Oxford Press, p. 13.

[7]  Ibidem, p. 147.

[8]  Ibidem p. 149-150.

[9]  Op cit. blz. 42.

[10]  Op cit. blz. 43.

[11]  Op Cit. p. 171,

[12]  Op cit. p. 50.

[13]  UNEP, WRI, IUCN (1992).  Wereldwijde biodiversiteitsstrategie. Verenigde Naties, blz. 1.

[14]  Ibidem, p. 94.

[15]  Ibidem, blz. 43.

[16]  NIH, National Human Genome Research Institute, https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/DNA-Sequencing-Fact-Sheet

[17]  Bijlage V, Verslag van de open werkgroep over het mondiale biodiversiteitskader voor de periode na 2020 op haar derde vergadering (augustus-september 2021). https://www.cbd.int/doc/c/187e/84cd/fd4f6bc8f301770a2481b8c8/wg2020-03-05-en.pdf, blz. 161.

[18]  Ibid.

[19]  Ibidem, blz. 35.