De annexatie van Zweden en Finland door NATO is een oorlogshandeling tegen Rusland

De volgende escalatie zit eraan te komen.

Als Finland door de “westerse alliantie” wordt geannexeerd, zal Rusland om te beginnen de gastoevoer afsluiten.


Rusland zal gedwongen worden om tegenmaatregelen te nemen als Finland toetreedt tot de NAVO, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken. De diplomatieke afdeling merkte op dat het voornemen van de Finse autoriteiten om onmiddellijk het lidmaatschap van de alliantie aan te vragen een radicale verandering betekent in het buitenlands beleid van het land, dat al tientallen jaren een beleid van militaire niet-gebondenheid voert.

“Rusland zal gedwongen worden om maatregelen te nemen, zowel militair-technisch als anderszins, om de bedreiging van zijn nationale veiligheid in deze context te stoppen”, benadrukte het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Maar waarom Finland zijn grondgebied verandert in een grens van militaire confrontatie met de Russische Federatie, waardoor het zijn onafhankelijkheid in de besluitvorming verliest, zal de geschiedenis laten zien”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Men voegde eraan toe dat het besluit van Helsinki ernstige schade zou toebrengen aan de betrekkingen tussen de twee landen en de stabiliteit en veiligheid in Noord-Europa in gevaar zou kunnen brengen. Bovendien is toetreding een directe schending van de verplichtingen van Finland uit hoofde van het internationaal recht, met name het Vredesverdrag van Parijs van 1947 en het Russisch-Finse Verdrag van 1992.

“Gezien de huidige onverschillige houding van het collectieve Westen ten opzichte van het internationaal recht, is dergelijk gedrag echter de norm geworden”, concludeerde het ministerie.

“De NAVO-annexatie van Zweden en Finland is een oorlogsdaad tegen Rusland”

Men kan met recht het gebruik van de term “annexatie” gebruiken, want het lijkt er sterk op dat de VS ook Zweden en Finland opdraagt wat te doen. Het probleem is dat als we oorlogen voeren tussen Europese volkeren, de Europese volkeren over enkele decennia zullen ophouden te bestaan. Overspoeld door vluchtelingenhordes die al een start hebben gemaakt met het veroveren van het continent.

Daarom moeten we de geografische definities drastisch aanpassen.

De kern van ons aardoppervlak wordt gevormd door het “Hartland”, Eurazië. Landrecht. Dit Hartland wordt begrensd en omsingeld door “Oceania”, of “Rimland”, de periferie. Zeerecht. Oceania wordt op haar beurt begrensd en omsingeld door de “IJswal”. Oorlogsrecht. De “westerse elite”, heersers van Oceania wil het Hartland in het Zeerecht trekken. Dat is niet van vandaag of gisteren. Dit speelt al sinds de zogenaamde “Noordelijke Kruistochten” en in het vervolg daarop de rooftochten van Napoleon, de Bolsjewieken en Hitler.

Vladimir Putin op 12 mei 2022:

De “sanctie-obsessie” van het Westen leidde vooral tot “verschrikkelijke, moeilijk terug te draaien gevolgen voor de Europese Unie, voor haar burgers en voor de armste landen van de wereld, die nu al met hongersnood worden bedreigd”.

“De schuld hiervan ligt uitsluitend bij de elites van de westerse landen, die bereid zijn de rest van de wereld op te offeren om hun wereldheerschappij te handhaven. Er is in de Europese landen al een sterke stijging van de inflatie te zien als gevolg van dit sanctiebeleid.”

Alles wordt gedaan om te voorkomen dat het Hartland wordt uitgebreid met het Tweede Duitse Rijk. Er MAG geen vredessituatie ontstaan tussen Rusland en het oorspronkelijke Tweede Rijk, het Duitse Keizerrijk van 1871. Alle staten die tussen Duitsland en Rusland liggen zijn constructies van de “westerse elites”, met name na het opbreken van het Habsburgse keizerrijk Oostenrijk-Hongarije. Deze door het Westen gesponsorde en aangestuurde constructies fungeren als bufferzone:

 • Finland
 • Baltische staten
 • Polen
 • Tsjechië
 • Slowakije
 • Oostenrijk
 • Hongarije
 • “Oekraïne”
 • Roemenië
 • Balkan staten
 • Griekenland.

Deze grenzen van deze constructies zijn bewust door etnische bevolkingsgroepen of taalgebieden getrokken. Zoals de grenzen in Afrika dwars door stamverbanden zijn getrokken op de tekentafels van London en Parijs.

Het Europa van 1914 zag er heel anders uit. Door de beide Wereldoorlogen zijn de drie grote continentale blokken door toedoen van Angelsaksische oorlogszucht versplinterd in makkelijker aan te sturen staatjes. Verdeel en heers is een oude Vaticaanse doctrine, omdat de paus geen land had en geen leger kon formeren. De Kruistochten zijn altijd door andere staten uitgevoerd. We zien onder anderen dat Finland in 1914 nog schatplichtig aan de Russische Tsaar was, Polen niet bestond, de versnipperde Balkanstaatjes en Griekenland door toedoen van het Britse en Habsburgse Imperialisme op het Ottomaanse Rijk is veroverd. Die versnippering is in de Balkanoorlogen en de beide Wereldoorlogen en met het opbreken van de Soviet-Unie en Joegoslavië door het Anglo-Amerikaanse imperialisme voortgezet. De eindfase zou dit jaar moeten worden ingeluid, zodat eindelijk het puissant rijke Rusland onder de armen kan worden verdeeld.

Huidige landsgrenzen op 1914 geprojecteerd

In 2014 is de strijd om “Oekraïne” begonnen door een staatsgreep, geregisseerd vanuit het Westen. In 2020 is ook nog geprobeerd president Lukachenko van Wit-Rusland uit de macht te krijgen. Dit is een kantelpunt geweest en voor Rusland het startschot om de coup van 2014 in Kiev ongedaan te maken.

Vandaag zitten we weer middenin een door de NATO uitgelokte oorlogstoestand. Voorlopig nog via het positioneren van de schaakstukken op het Europese schaakbord, binnen niet al te lange termijn daadwerkelijke strijd op het Europese slagveld. Mocht de constructie “Polen” onder leiding van de kleinzoon van SS-generaal Josef Duda tot een invasie van de buurconstructie “Oekraïne” overgaan, dan wordt Polen voor de derde keer gebruikt als instigator van een wereldoorlog.