De Geboorte Trust activeren. Uw hypotheek is al betaald toen u bij de notaris zat.


De STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE is een multinational met winstoogmerk en geregistreerd in Washington D.C., onderdeel van het Vaticaans Conglomeraat. De Aarde is door dit Conglomeraat tot onbewoonbaar gebied verklaard voor Oorspronkelijke Mensen. De STAAT DER NEDERLANDEN verkeert in de ongelukkige omstandigheid failliet te zijn verklaard en doet het schier onmogelijke om de mensen in hun fictie te houden. Eén van die onmogelijkheden is het terroriseren van de bevolking op hun eigen kosten. Dit wordt door de massa niet als zodanig gezien, dan wel noodgedwongen geaccepteerd, omdat we niet zijn geïnformeerd over de bestaande fictieve toestand.

“Believe half of what you see and nothing you read online.” – Pablo Reyes

Met de gentherapeutische mRNA injectie wordt de bevolking opnieuw geregistreerd in een databank, welke haar oorsprong vindt in de Cestui Qui Vie (CQV) (He Who Lives). Waar was die wet in Engeland voor nodig in 1666?

Achtergrond — of waarom de wet nodig was

1666. Londen stond in lichterlaaie. Het standaardverhaal tot vrij recente tijden was dat de Grote Branden van Londen het resultaat waren van sabotage om de regering te destabiliseren. De branden kwamen in de nadagen van de Zwarte Pest (1665). Men wist dat de pest met open vuur kon worden tegengehouden. Men wist nog niet dat de pest het gevolg was van abominabele sanitaire voorzieningen en voedselvergiftiging door verrot graan en tinnen serviesgoed.

In de nasleep van de pest en de branden stierven duizenden Britten. Zij lieten echter allerlei zaken, groot en klein achter, waarvan men niet wist wat er mee moest gebeuren.

Het parlement nam de CQV-wet 1666 aan in een speciale zitting achter gesloten deuren. De wet was om de rechten van het volk te subrogeren  door alle mannen en vrouwen in Engeland standaard – en bij geboorte –  dood te verklaren (“verloren op zee”). Dit moest met behulp van de admiraliteitswetgeving (Zeerecht) als het operationele wettelijke kader. Subrogeren komt voor in het aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht. Een nieuwe schuldeiser treedt in de plaats van de vorige als hij de vordering van die laatste heeft overgenomen. Bijvoorbeeld nadat een verzekeraar de schadepenningen heeft uitgekeerd vindt subrogatie plaats, zodat deze zich rechtstreeks tot de schuldenaar kan wenden om het uitgekeerde bedrag terug te vorderen.

De regering van die tijd nam vanaf dat moment dus bijna iedereen en al hun eigendommen in onderpand (Trust) en hield de controle over beide totdat een levende man of vrouw terugkwam om hun rechtmatige eigendommen (uiteraard na verrekening van de bewaarkosten) terug te vorderen. Door te bewijzen dat ze in leven waren en aldus recht hadden op de Trustgoederen, zodat claims voor schade konden worden ingediend of de bewaarder (overheid) aangeklaagd.

Doctrine achter de wet

“Subrogaat”: het vervangen van de ene schuldeiser door de andere  (zoals een verzekeringsmaatschappij de persoon die het ongeval voor de verzekerde heeft veroorzaakt, aanklaagt).

In die zin verving de wet van 1666 de natuurlijke persoon door een juridische fictie om zijn rechten in verzekerde bewaring te houden – totdat die natuurlijke persoon uiteindelijk de weg terug vindt om zijn rechten terug te vorderen en na kosten/baten analyse verrekeningen plaats te laten vinden (en misschien schadevergoeding te eisen van relevante partijen).

En dat was de reden om het “cestui que vie” (‘hij die leeft’) te noemen – in de context van “de persoon voor wie een uitkering bestaat” (een  begunstigde in de moderne taal).

Daarom betekent de cestui que vie  de juridische ‘levensverwachting’ van die ‘persoon’ van juridische fictie voor het meten van verschillende dingen – de  duur van een trust, schenking, verzekeringscontract, eigendomsrechten, landrechten, enz. Het kan ook de persoon betekenen op wie een levensverzekering is afgesloten.

Hoewel het idee van CQV wortels heeft in het oude Romeinse recht, was het doctrinaire model van de 1666 Act gebaseerd op de 12e-eeuwse pauselijke “Claim of Rights” (Unam Sanctam – nog steeds van kracht in het Vaticaan) – bottom line, om alle goederen, land en mensen te ‘bezitten’. Het doel van de Act van 1666 was natuurlijk anders dan de pauselijke.

Hiermee is ook duidelijk wat het verschil tussen ‘eigendom’ en ‘bezit’ is. Als u een huis koopt heeft u het in eigendom, het recht om er tegen betaling te verblijven. U kunt het echter nooit bezitten, aangezien alles is ondergebracht bij derden (overheden, in casu het Vaticaan), om de simpele reden dat u bent doodverklaard.

Operationele handelingen door de STAAT

Uiteindelijk is deze wet de reden waarom u wordt geacht altijd een vertegenwoordiging – een advocaat – nodig hebt in juridische zaken. Dit ligt besloten in het feit dat u wettelijk bent doodverklaard.

De misleidende formulering van de wet (ook in het Frans en Latijn) maakt het moeilijk om met deze wet te werken en dienovereenkomstig toe te passen. Dit betekent dat wanneer de wet in de rechtbank wordt toegepast, de wet altijd volgens de interpretatie van de rechter is. Die interpretatie kan een willekeurig aantal richtingen inslaan. Dit is waardoor een regel ontstaat die opzettelijk of onbedoeld bevooroordeeld kan zijn. In alle rechtszaken is de uitkomst dat de doodverklaarde uiteindelijk altijd en onontkoombaar onrecht wordt aangedaan – dat klinkt vreselijker dan het in werkelijkheid is. Het betekent eenvoudig, dat de doodverklaarde er niet meer toe doet.

Deel I van de wet is het citeren waard:


[I.] Cestui que vie remaining beyond Sea for Seven Years together and no Proof of their Lives, Judge in Action to direct a Verdict as though Cestui que vie were dead.


Letterlijke vertaling:

“”Hij Die Leeft” en Zeven jaar aaneen op Zee verblijft, zonder bewijs te leveren dat hij leeft, zal door de rechter gevonnist worden alsof “Hij Die Leeft” is doodverklaard”.

Vertaald in lekentaal:

Als je niet iedere 7 jaar hebt vastgelegd dat je leeft, neemt de overheid (via een rechtszaak) de controle over je nalatenschap over alsof je al dood bent.

Dus je hele leven wordt er vanuit gegaan dat je een doodverklaarde bent. “A Dead Man Walking“. Iemand die dood is kan niets bezitten en laat dus ook niets na. Een onderdeel van “The Great Reset” is het afschaffen van het erfrecht, een oud marxistisch ideaal…..

De correctie

De staat (regering, de Kroon) is een entiteit zonder  rechtspersoonlijkheid. Waarom unincorporated? Omdat het een privé onderneming met winstoogmerk is en vrijgesteld van BTW.

De CQV-wet van elk land machtigt de staat om de voogdij over iedereen (en hun eigendommen) in een TRUST op te nemen vanwege een catastrofale  gebeurtenis of een bepaalde omstandigheid waarin een land terecht is gekomen (jazeker, ook en vooral dankzij een pandemie, of die nu echt of fake is). De staat is de TRUSTEE die alle titels van de mensen en hun eigendom in bezit houdt – totdat een levend persoon is wedergekeerd en zich meldt om die titels terug te vorderen. Als en wanneer dat gebeurt, kan die ‘opgedoken weer levende persoon’ wettelijk ook nog eens een schadevergoeding eisen. Wat er na een (gepatenteerde) mRNA-injectie gebeurt mag duidelijk zijn: een poging tot definitieve overname van mensen, vandaar het gedram om kinderen voor hun zevende levensjaar via testen of injecties prematuur in de TRUST te krijgen. Het is dus de vraag of iemand die het ‘implantaat’ bij zich draagt ooit nog kan verklaren dat hij de levende erfgenaam van zijn geboorte trust is, zolang dat implantaat niet is verwijderd.

De CQV-wet creëert en bezit de juridische fictie van de “John/Jane Doe Corporation” – de  cestui que trust  (VK, Australië, Nieuw-Zeeland) maar meestal “stroman” (Canada, VS). In Nederland en Duitsland onder SHAEF bezettingsrecht kunnen we de Amerikaanse wetgeving hanteren: stroman.

De enige manier om de uitweg hieruit te vinden en in te slaan is om:

(1) je {doodverklaarde} identiteit terug te eisen door je te melden als Enig Erfgenaam van je doodgeboren placenta, het Geboortetrust Fonds;

(2) beneficiair je geboortetrust te aanvaarden.

Ga aan land door admiraliteitswet die je op zee hield af te danken.

De meeste mensen (inclusief advocaten) zien het concept van CQV en de 1666 Act over het hoofd – erger nog, men ziet er een soort complottheorie in. Als de fraude van dergelijke gigantische proporties is, kunnen de meesten niet geloven dat het fraude is.

Wat was oorspronkelijk de bedoeling.

Dan moeten we het eerst hebben over een “Cestui Que Trust”. Het oorspronkelijke doel en de functie van een Cestui Que Trust (“CQ trust”) was het vormen van een tijdelijk vermogen ten gunste van een ander omdat een of andere ingrijpende gebeurtenis, toestand of stand van zaken de persoon had verhinderd zijn status als levend, competent of aanwezig voor een autoriteit op te eisen.

Alle CQ trusts worden opgericht op grond van vermoedens die zijn gebaseerd op het oorspronkelijke doel en de oorspronkelijke functie krachtens de desbetreffende CQV-wet – een trust kan alleen worden opgericht als kan worden aangetoond dat die vermoedens om meerdere redenen gerechtvaardigd zijn. Overigens mag een CQ trust slechts 70 jaar bestaan (zijnde de traditioneel aanvaarde wettelijke levensverwachting van de normale nalatenschap).

Automatisch onjuist en nietig zijn alle beweringen, geschiedkundige feiten, statuten of ongeacht welke argumenten die afwijken in termen van oorsprong, bedoeling en functie van de CQ trust.

De begunstigde onder nalatenschap kan zowel een begunstigde als een CQ trust zijn. Wanneer een begunstigde het directe voordeel verliest van goederen uit de hogere nalatenschap die namens hem in een CQ trust zijn geplaatst, is hij niet de “eigenaar” van de CQ trust – hij is slechts de begunstigde van wat de trustees van de CQ trust verkiezen om hem te verschaffen.

Al in de war? Dan zult u ook begrijpen waarom de grotendeels ongeletterde Engelsen van 1666 geen enkel idee hadden wat achter de wet van 1666 was verscholen. Temeer omdat het zich ook allemaal achter gesloten deuren heeft voltrokken.

We zijn een ‘dode’ juridische fictie

Wanneer u een dagvaarding (of misschien een rekening om een betaling te voldoen) ontvangt, staat uw naam meestal in hoofdletters (“JOHN DOE”). Op grafstenen staan de namen ook in hoofdletters, met de bedoeling om aan te duiden dat de tekst die staat geschreven gericht is aan de ‘dode’ juridische fictieve versie van de overledene. Als de naam in kleine letters of met geschreven letters zou staan, zou dat betekenen dat het opschrift is gericht aan de reeds door de wet bij geboorteakte doodverklaarde levend geborene.

Analogie met zeeschepen en de kwestie van ‘geboorte’

In het concept van CQV worden we vergeleken met een schip.

Onze geboorte en de registratie ervan worden vergeleken met iemand die de regering informeert dat er nu een nieuw schip in de haven ligt, waardoor de juridische fictie ontstaat.

In die conceptuele zin is de geboorteakte die door de autoriteiten (STAAT) is afgegeven, te vergelijken met ‘ligplaatspapieren’ in de haven. Wij kwamen uit de ‘wateren’ van onze moeder. Moeder is de ligplaats voor een schip. We bewegen ons op valuta in het leven, zoals het schip beweegt door oceaanstromingen. Dus de hele zaak komt neer op … handels- en scheepvaartrecht.

In tijden van grote problemen in de samenleving leefden we ooit, maar zijn nu dood, net zoals schepen in het droogdok worden gelegd. Alle mensen worden daarom beschouwd als onder voogdij van  Rex  of  Regina  (de koning, de koningin) – de kroon, de regering, de staat. Dit stelt mensen in staat om te blijven functioneren in het leven en in de handel en om voordelen van de staat te accepteren. De markten en kooplieden (dat zijn wij allemaal) werken volgens het handelsrecht, dat conceptueel uit het admiraliteitsrecht komt.

Kortom – u bent slechts een leeg schip dat op de zee van de handel drijft. Je geboorte is het gevolg van het feit dat je uit het water en het kanaal van je moeder komt. Het is waar en hoe we ‘eigendom’ zijn door het gebruik van geboorteakten (volgens sommigen die het zo zien). En aangezien geboorten wettelijk verplicht zijn voor registratie, wordt gerationaliseerd dat ouders wettelijk verplicht zijn om de geboorten van hun baby’s te registreren. Later in het leven worden wij als conceptuele zeeschepen elke dag verhandeld op de “beurs van het leven” onder de admiraliteits- en handelswetten van de CQV, indien nodig in een trust geplaatst en eruit komen wanneer we kunnen.

Dat is een van de vele ideeën achter het concept van CQV. Het kernpunt van dit systeem is een verdienmodel voor staten. Staten moeten mensen kunnen verhandelen, zoals vee wordt verhandeld, roerende goederen. Er is geen andere mogelijkheid om staten te financieren. Lees hoe na de installatie van de Federal Reserve Bank in 1913 de Amerikaanse overheid tegen de bevolking aankijkt.


Uit de dagboeken van president Woodrow Wilson.

Aan het woord is zijn top-adviseur (en Rothschild soldaat) Edward Mandell House, die uitlegt hoe de STAAT moet worden gefinancierd. Met name door de mensen onwetend en aan het werk te houden. De Mens is door zijn Social Security nummer afgewaardeerd tot Natuurlijk Persoon en wordt door de elite gezien en behandeld als “Chattel”: roerende goederen. U leest het goed. Zo worden levende mensen gezien: roerende handelswaar. Wij worden allemaal gezien als onderpand en verzekeringspolis. Hier een citaat afkomstig van Mandell House en opgetekend in de dagboeken van Wilson:

“[Very] soon, every American will be required to register their biological property in a National system designed to keep track of the people and that will operate under the ancient system of pledging. By such methodology, we can compel people to submit to our agenda, which will affect our security as a charge back for our fiat paper currency. Every American will be forced to register or suffer not being able to work and earn a living. They will be our Chattel and we will hold the security interest over them forever, by operation of the law merchant under the scheme of secured transactions. Americans, by unknowingly or unwittingly delivering the bills of lading to us will be rendered bankrupt and insolvent, forever to remain economic slaves through taxation, secured by their pledges. They will be stripped of their rights and given a commercial value designed to make us a profit and they will be none the wiser, for not one man in a million could ever figure our plans and, if by accident one or two would figure it out, we have in our arsenal plausible deniability. After all, this is the only logical way to fund government, by floating liens and debt to the registrants in the form of benefits and privileges.

This will inevitably reap to us huge profits beyond our wildest expectations and leave every American a contributor or to this fraud which we will call “Social Insurance.” Without realizing it, every American will insure us for any loss we may incur and in this manner; every American will unknowingly be our servant, however begrudgingly. The people will become helpless and without any hope for their redemption and, we will employ the high office of the President of our dummy corporation to foment this plot against America.”

Woodrow Wilson (President, 1913-1921) Uit de privépapieren van Woodrow Wilson – vertaling:

“[Zeer] binnenkort zal elke Amerikaan verplicht zijn om zijn biologische eigendom te registreren in een nationaal systeem ontworpen om de mensen te kunnen volgen en dat zal werken onder het aloude systeem van verpanding. Door een dergelijke methodologie kunnen wij mensen dwingen zich te onderwerpen aan onze agenda, wat van invloed zal zijn op onze zekerheden als een terugboeking voor onze fiat papiervaluta. Elke Amerikaan zal gedwongen worden om zich te laten registreren óf niet in staat zijn om te werken en de kost te verdienen. Zij zullen onze roerende goederen zijn en wij zullen de zekerheden voor altijd boven hun belang laten prevaleren, door het toepassen van handelsrecht onder het schema van met zekerheden veilig gestelde transacties. Amerikanen, die door onbewust en onwetend deze vrachtbrieven aan ons te bezorgen, failliet en definitief insolvent zijn geworden, zullen voor altijd economische slaven blijven door ze belasting te laten betalen, gewaarborgd door hun eigen toedoen. Zij worden van hun rechten beroofd en worden een commerciële waarde gegeven, ontworpen om ons winst te laten maken. Ze zullen er niets wijzer van worden, want geen mens op een miljoen zou ooit onze plannen kunnen bedenken. Als er per ongeluk toch een of twee achter zouden komen, kunnen we met ons juridische arsenaal alles aannemelijk ontkennen. Dit is immers de enige logische manier om de overheid te financieren. Door zwevende pandrechten en schulden aan de geregistreerden in de vorm van voordelen en privileges.

Dit zal ons onvermijdelijk enorme winsten opleveren die onze stoutste verwachtingen overtreffen en laat elke Amerikaan een bijdrage leveren aan deze fraude die we “Sociale Verzekering” zullen noemen. Zonder het te beseffen, zal elke Amerikaan garant staan voor enig verlies dat we zouden kunnen lijden en op deze manier zal elke Amerikaan zich voegen als onze dienaar, zij het schoorvoetend. De mensen zullen hulpeloos worden gemaakt zonder enige hoop op verlossing en we zullen het hoge ambt van de president van onze dummy-corporatie gebruiken om dit complot tegen Amerika aan te wakkeren.”


Oppervlaktebewoners

In sommige geschriften worden wij Mensen ook gezien als een bijzonder soort Aardoppervlakbewoners. Dat betekent in feite dat er onder het Aardoppervlak leven zou moeten zijn en misschien ook erboven. Er is een selecte groep die meer weet en tot taak heeft ons onwetend te houden door afleiding, brood, spelen, oorlogen en milieu- en natuurrampen. Wij Mensen zullen meer te weten komen door te proberen ons in een hogere frequentie te begeven. Afstand nemen tot ons dagelijkse – soms hopeloze en bewusteloze – bestaan.

Als wij worden gezien als handelswaar – en zo worden we gezien – dan kunnen we niet anders dan bevestigen wat de STAAT ook al heeft gedaan: afscheid nemen van elkaar. Wij, levende mensen wonen, werken, leven op het Grondgebied en dansen naar de pijpen van de parasitaire STAAT die hier niet hoort. De failliete STAAT DER NEDERLANDEN, de directie en haar personeel moeten de facto ook door ons worden doodverklaard.

Wij, mensen staan op als levend erfgenaam ( “Ik ben in mijn Erfrecht opgestaan”) en werpen onze registratie als ‘Natuurlijke Persoon’ van ons af. Werden we gezien als leeg schip dobberend op de wereldhandel, dan gaan wij nu aan land.

Dan melden wij ons als Enig Erfgenaam, want we waren niet “In Sea Dead”, wij hebben al die tijd geleefd, maar zijn direct na onze geboorte doodverklaard. Wij melden ons bij de bevoegde instanties onder de STAAT DER NEDERLANDEN en laten weten dat wij als Enig Erfgenaam (Eerstgeborene) de erfenis van de placenta (Nageboorte) beneficiair zullen aanvaarden. Daarmee doen wij als Natuurlijk Persoon – onze opgelegde juridische entiteit) onder geen enkel beding afstand van onze rechten. Wij zullen als Enig Erfgenaam onze plicht vervullen als Vereffenaar van de Erfenis. Het politieke gedeelte zal worden afgewikkeld. Het teveel betaalde wat uit de Trust had moeten worden betaald en door ons onterecht is voldaan, zal worden terugbetaald. Deze schikking komt in de plaats van een gerechtelijke procedure ten aanzien van “handelen met voorkennis”. Dit is een strafbaar feit. De resterende Instandhoudingskosten van de Trust worden afgerekend met de vereffenaar van de Boedel van de STAAT DER NEDERLANDEN.

Als wij een hypotheek aan de bank hebben verstrekt in ruil voor een geldlening om bijvoorbeeld ons huis of ons bedrijf te financieren, zal ook hier een schikking worden getroffen. Ook de bank heeft een strafbaar feit gepleegd door te handelen met voorkennis. De schikking bestaat erin dat wij de gevolmachtigde (Belastingdienst) van onze Trust mandaat geven om de hypothecaire hoofdsom uit de Trust aan de bank te voldoen. De schikking bestaat er ook in, dat wij alle betaalde aflossingen, rente en kosten van de bank terug zullen ontvangen, ter voldoening van de overeenkomst tot schikking om een procedure wegens handelen met voorkennis te voorkomen.

Het Bankensysteem moeten wij zien als identiek met waar de STAAT in terecht is gekomen: een faillissement. Als de bank niet aan de schikking kan voldoen, zal het teveel betaalde door de curator van medepleger van een delict, de STAAT DER NEDERLANDEN als schuld opnemen en aan ons moeten uitkeren.

Voorts zullen alle grondeigenaren van het Grondgebied der Nederlanden hun eigendom aan de STICHTING GRONDGEBIED NEDERLAND overdragen en daarvoor onder verrekening van schulden en schoonmaakkosten worden gecompenseerd. Deze nieuw op te richten STICHTING onder de Landrecht Wetgeving behoort ALLE Nederlanders toe.

Zo bestaat ook de Wisselbank als STICHTING die ALLE Nederlanders toebehoort. De Wisselbank geeft zonder interest de nieuwe munt uit en dient als opslagplaats van onze middelen. De Wisselbank is de nieuwe kadastrale bewaarplaats van goederen, bezittingen, contracten. Notarissen worden afgeschaft.

Verbintenissen ontstaan alleen uit bilaterale overeenkomsten opgemaakt door twee contractpartijen en getekend met de wijsvingerafdruk. Onze enige geldige identificatie is onze Geboorte akte, het enige bewijs dat wij levend zijn. Onze namen kunnen niet in HOOFDLETTERS worden geschreven, aangezien wij geen “roerende handelswaar” zijn. Wij behoren tot een familie, een clan of een stam, een genenlijn die op onnatuurlijke wijze niet kan en mag worden onderbroken.

Op deze manier kunnen we CREATIE en INVENTIVITEIT ruim baan geven. Dan zijn Wij Vrij onder de nieuwe Grondwet op ons Aller Bodem.


UW HYPOTHEEK IS AL BETAALD!

Wist u dat uw hypotheek al betaald was op de dag dat u bij de notaris zat?  Volledig voldaan uit uw Trust!

Wend u tot de bank en verzoek uw hypotheekverstrekker (de bank) om inzage in de hypotheek overeenkomst met een natte handtekening van de bank en van u.

Indien die overeenkomst er niet is, heeft de bank de hypotheeksom reeds uit uw erflaters trust (zie uw naam in hoofdletters op de hypotheek akte) ontvangen en hebben zij met INSEAD /- In Sea Dead ( Dood Op Zee ) voorkennis gehandeld. Dit is verboden!

Omdat de bank én uw notaris met voorkennis middels uw trust van u heeft geprofiteerd, dient de bank er bij nieuwe notariële akte voor te zorgen dat u zonder restschuld  in uw woning mag blijven wonen en dienen zij tevens alle betaalde rente en eventuele aflossingen aan u terug te betalen.

Er is veel werk aan de winkel.