Rapport: Op grafeen gebaseerde nanomaterialen, meer dierproeven nodig.

In 2017 verscheen er al een rapport over de gevaren van blootstelling aan grafeenoxide bij zoogdierproeven. Omdat er destijds al is geconstateerd dat er nog vele gegevens ontbraken en wetenschappelijke gaten moesten worden opgevuld, er nog verdere dierproeven zouden moeten volgen. Dit was ook nodig om de risico’s in te kunnen schatten alvorens er gelijksoortige proefnemingen op mensen konden volgen.

Hebben we iets gemist, of zijn die proefnemingen nu, 4 jaar later aan de gang, waarbij de gehele wereldbevolking is afgewaardeerd naar “proefdieren” en nu als zodanig aan allerlei experimenten wordt blootgesteld?

Abstract

Een overzicht van toxiciteitsstudies van op grafeen gebaseerde nanomaterialen bij proefdieren.


We vatten de bevindingen samen van toxiciteitsstudies op grafeen-gebaseerde nanomaterialen (GNMs) bij laboratoriumzoogdieren. De inhalatie van grafeen (GP) en grafeenoxide (GO) induceerde slechts minimale pulmonale toxiciteit. Bolus-blootstelling van de luchtwegen aan GP en GO veroorzaakte acute en subacute pulmonale ontsteking. GO van grote afmetingen (L-GO) was giftiger dan GO van kleine afmetingen (S-GO). Intratracheaal toegediende GP kwam door de lucht-bloedbarrière in het bloed terecht en intraveneus verdeelde GO zich voornamelijk in de longen, lever en milt. S-GO en L-GO stapelden zich voornamelijk op in respectievelijk de lever en de longen. Beperkte informatie toonde de potentiële gedrags-, voortplantings- en ontwikkelingstoxiciteit en genotoxiciteit van GNM’s aan. Er zijn aanwijzingen dat oxidatieve stress en ontsteking betrokken kunnen zijn bij de toxiciteit van GNM’s. De reactiviteit van het oppervlak, de grootte en de dispersiestatus van GNM’s spelen een belangrijke rol bij de inductie van toxiciteit en de biodistributie van GNM’s. Hoewel dit overzichtsdocument de eerste informatie geeft over de potentiële toxiciteit van GNM’s, zijn de gegevens nog steeds zeer beperkt, vooral wanneer rekening wordt gehouden met de vele verschillende soorten GNM’s en hun mogelijke modificaties. Om het gat in de gegevens op te vullen, moeten verdere studies worden uitgevoerd met laboratoriumzoogdieren die worden blootgesteld volgens de route en de dosis die worden verwacht voor blootstellingsscenario’s voor de mens.

Abstract

We summarized the findings of toxicity studies on graphene-based nanomaterials (GNMs) in laboratory mammals. The inhalation of graphene (GP) and graphene oxide (GO) induced only minimal pulmonary toxicity. Bolus airway exposure to GP and GO caused acute and subacute pulmonary inflammation. Large-sized GO (L-GO) was more toxic than small-sized GO (S-GO). Intratracheally administered GP passed through the air-blood barrier into the blood and intravenous GO distributed mainly in the lungs, liver, and spleen. S-GO and L-GO mainly accumulated in the liver and lungs, respectively. Limited information showed the potential behavioral, reproductive, and developmental toxicity and genotoxicity of GNMs. There are indications that oxidative stress and inflammation may be involved in the toxicity of GNMs. The surface reactivity, size, and dispersion status of GNMs play an important role in the induction of toxicity and biodistribution of GNMs. Although this review paper provides initial information on the potential toxicity of GNMs, data are still very limited, especially when taking into account the many different types of GNMs and their potential modifications. To fill the data gap, further studies should be performed using laboratory mammals exposed using the route and dose anticipated for human exposure scenarios.

BRON: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273230017300119?via%3Dihub

4 gedachtes over “Rapport: Op grafeen gebaseerde nanomaterialen, meer dierproeven nodig.

 1. Pingback: Het nieuws, maar dan anders.Rapport: Op grafeen gebaseerde nanomaterialen, meer dierproeven nodig.

 2. No, no, no, no, arme weerloze dieren mogen nooit dierproeven zijn!!
  Want Mensen hebben de vaccin niet en nooit meer nodig….
  Nooit meer vaccin en het is voorgoed nooit meer te vertrouwen!!!!!!
  Farmacie moet vooral gezuiverd worden…..
  Koningschappen op aarde moeten voorgoed afgelopen zijn!
  Rijke Regeringen op aarde moeten vooral gezuiverd worden!
  Mensen zijn EEN, de dieren zijn ook EEN en de planten en de bomen zijn ook EEN.
  Want de wereld ben jij, jij bent de wereld, ons dierbare wereld!
  Zorg, dat de vernietigde satans nooit meer kansen krijgen op aarde!

  Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.