AGENDA 21 – een onwettig getekend (moord)contract

De verzameling doofpotten in Nederland en de rest van de wereld heeft gigantische vormen aangenomen. Hebben we zitten slapen met zijn allen? Jazeker, dat hebben we en nog steeds zitten we in een universele comateuze toestand. Zijn er enkelen wakker geworden? Ja, ook dat is een feit en voor de zelfverklaarde heersers en hun leger handlangers is deze ontwaakte groep zelfstandige denkers een groot potentieel gevaar dat hoe dan ook moet worden geëlimineerd. Doorgaans gebeurt dat door infiltratie en het overnemen van de controle.

In Rio de Janeiro in juni 1992 werd onder auspiciën van de Verenigde Naties door alle staten van de wereld een contract getekend met de naam “AGENDA 21”. We noemen dit een contractuele overeenkomst, omdat staten er aan gebonden zijn en het geen vrijblijvende exercitie is. Over de rechtmatigheid van deze overeenkomst en de wettigheid van de eronder geplaatste handtekeningen, komen we in een later stadium terug. Voor Nederland ondertekenden toenmalig premier Ruud Lubbers (S.J.) en minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek (S.J.). De afkorting S.J. staat voor “Society of Jesus”. Beide mannen zijn van jongsaf door de Militaire Orde der Jezuïeten afgericht en gelijkgeschakeld met het idee van “One World, One People, One Leader” – “Ein Volk, ein Staat, ein Führer”. Er is niets nieuws onder de zon, met dit verschil dat de wereldbevolking is belogen, bedrogen en bestolen met behulp van massale vergiftiging door propagande via de gecontroleerde media, toxische chemicaliën en elektro-magnetische vervuiling. U zult begrijpen dat na lezing van onze zeer belastende artikelen met “WIJ het VOLK” niet meer is te praten. Praten, discussiëren, overleggen, overtuigen, protesteren en procederen met een pistool tegen het hoofd is een gepasseerd station. We zijn uitgepraat vanwege talloze redenen, niet in de laatste plaats de volstrekte onwettigheid van de vermeende heersende klasse.

De draconische AGENDA 21

Wat is Agenda 21? Kort door de bocht: de georganiseerde ontvolking van de wereld met als streefdatum het “jubeljaar” 2030. De meeste mensen weten niet dat een van de grootste bedreigingen voor hun vrijheid dit programma van de Verenigde Naties is, de volkerenorganisatie die van plan is 95% van de wereld te ontvolken.

De naam van dit plan is Agenda 21 en het werd ontwikkeld door het Departement van Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties, Afdeling voor Duurzame Ontwikkeling, als onderdeel van een duurzaamheidsbeleid. Nu bekend onder SDG (Sustainable Development Goals).

Volgens de website van de Verenigde Naties is Agenda 21 een “alomvattend actieplan dat wereldwijd, nationaal en lokaal moet worden uitgevoerd door organisaties van het systeem van de Verenigde Naties, regeringen en grote georganiseerde groepen, op elk gebied waar de mens invloed heeft op het milieu”.

In een notendop roept het plan de regeringen op de controle over alle vormen van landgebruik over te nemen en de besluitvorming niet in handen te laten van de particuliere eigenaars. Met andere woorden: een gigantische onteigeningsoperatie wordt een wetmatigheid, waar niet meer over kan worden geprocedeerd. Men gaat er klakkeloos van uit dat de mensen geen goede rentmeesters van hun land zijn en dat overheden beter werk zal leveren als zij de touwtjes volledig in handen heeft.

Individuele rechten in het algemeen moeten wijken voor de behoeften van gemeenschappen zoals die door het de facto ongekozen bestuursorgaan worden bepaald.

Bovendien moeten mensen van het land worden bijeengedreven en opeengepakt in menselijke nederzettingen, of eilanden van menselijke bewoning, dicht bij werkgelegenheidscentra en vervoer. Een ander programma, het Wildlands Project, beschrijft hoe het grootste deel van het land moet worden gereserveerd voor niet-mensen.

Het Agenda 21-beleid dateert uit de jaren 1970, maar de echte start vond plaats in 1992 op de Wereldmilieutop in Rio de Janeiro.

Agenda 21 is “zachte wetgeving” en hoefde niet ter stemming aan de Volksvertegenwoordigingen te worden voorgelegd. Een niet-gouvernementele organisatie, de International Council of Local Environmental Initiatives, ICLEI, is belast met de uitvoering van de doelstellingen van Agenda 21.

Vele steden in de wereld zijn lid, en dat aantal groeit nog steeds. De kosten van de operatie worden betaald door de belastingbetaler.


Zachte wetgeving, we zien vandaag wat dat betekent. De “coronapandemie” is onderdeel van AGENDA 21. Met een virus heeft dat niets te maken, wel met het in stelling brengen van biowapenmateriaal als vervuilende nanotechnologie en vervuilend elektromagnetisme. De combinatie van beide door de bevolking ongewenste – want dodelijke – technieken is AGENDA 21. Enkele zaken met betrekking tot dit plan springen in het oog. De ontwerpers laten de bevolking betalen voor de problemen die ze zelf hebben veroorzaakt. Alles moet minder, nu de zakken zijn gevuld door steeds maar meer. Minder consumeren, onteigening van bezit, minder mensen, aanpraten van schuldcomplexen, het hoort er allemaal bij. Vooral de aandacht die er is voor de grote nadelen van “privé bezit” en de onteigening van bezittingen valt op als een oude communistische droom. Karl Marx en Friedrich Engels zouden hun vingers er bij aflikken. Het Communistisch Manifest heeft als blauwdruk gediend voor AGENDA 21. De terminologie is misleidend en terug te voeren op het aanpraten van een schuldcomplex.

De terminologie is misleidend

Wat is duurzame ontwikkeling?

Volgens de auteurs is het doel van duurzame ontwikkeling de integratie van economisch, sociaal en milieubeleid om te komen tot een verminderde consumptie, sociale gelijkheid en het behoud en herstel van de biodiversiteit. Duurzaamheidsadepten dringen erop aan dat elke maatschappelijke beslissing wordt gebaseerd op de gevolgen voor het milieu, waarbij de nadruk ligt op drie componenten: wereldwijd landgebruik, wereldwijd onderwijs, en wereldwijde bevolkingscontrole en -vermindering.

Sociale gelijkheid (Sociale onrechtvaardigheid)

Sociale rechtvaardigheid wordt omschreven als het recht en de mogelijkheid van alle mensen “om gelijkelijk te profiteren van de middelen die ons door de maatschappij en het milieu worden geboden”. Herverdeling van rijkdom. Privébezit is een sociale onrechtvaardigheid omdat niet iedereen er rijkdom uit kan halen. Nationale soevereiniteit is een sociale onrechtvaardigheid. Gebrek aan universele gezondheidszorg is een sociale onrechtvaardigheid. Allemaal onderdeel van Agenda 21 beleid.

Economische welvaart

Publiek Private Partnerschappen (PPP). Speciale transacties tussen de overheid en bepaalde, gekozen bedrijven, die belastingvoordelen krijgen, subsidies en de macht van de overheid van Eminent Domain om duurzaam beleid uit te voeren. Door de overheid gesanctioneerde monopolies reguleren de economische activiteiten. De fusie van grote monopolistische ondernemingen en overheden wordt ook wel fascisme genoemd.

Lokaal beleid voor duurzame ontwikkeling

Slimme Groei, Wildlands Project, Veerkrachtige Steden, Regionale Visie Projecten, STAR Duurzame Gemeenschappen, Groene Banen, Groene Bouwcodes, “Going Green”, Alternatieve Energie, Lokale Visie, facilitators, regionale planning, historisch behoud, conserverende erfdienstbaarheden, ontwikkelingsrechten, duurzame landbouw, alomvattende planning, groeimanagement, consensus.

Wie zit erachter?

ICLEI – Lokale Overheden voor Duurzaamheid (formeel: International Counsel for Local Environmental Initiatives). Gemeenschappen betalen ICLEI-contributie om “lokale” gemeenschapsplannen, software, opleiding, enz. te leveren. Nog veel meer particuliere organisaties en officiële regeringsinstanties zijn hierbij betrokken. Subsidies van stichtingen en regeringen zijn de drijvende kracht achter het proces.

Waar komt het vandaan?

De term Duurzame Ontwikkeling werd voor het eerst in de wereld geïntroduceerd op de pagina’s van een rapport uit 1987 (Our Common Future) dat was opgesteld door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties, en dat was geschreven door Gro Harlem Brundtland, vice-premier van de Socialistische Wereldpartij. De term werd voor het eerst aangeboden als officieel VN-beleid in 1992, in een document genaamd VN Duurzame Ontwikkeling Agenda 21, uitgegeven op de VN-topconferentie over de Aarde, vandaag eenvoudigweg Agenda 21 genoemd.

Wat geeft Agenda 21 het gezag?

Meer dan 178 landen keurden Agenda 21 goed als officieel beleid tijdens een ondertekeningsceremonie op de Earth Summit. Bij de ondertekening beloofde elk land de doelstellingen van Agenda 21 over te nemen. In een gezamenlijke poging de regering “opnieuw uit te vinden” aan de hand van de richtlijnen die in Agenda 21 zijn uiteengezet, worden allerlei initiatieven gesubsidieerd om dat te bereiken. Als gevolg daarvan, en met de hulp van pressiegroepen als ICLEI, is duurzame ontwikkeling als overheidsbeleid in ieder land en grotere steden niet meer weg te denken.

ALLES om de “planeet te redden”.

Onthullende citaten van de plannenmakers

“Agenda 21 stelt een reeks acties voor die door IEDEREEN op aarde moeten worden uitgevoerd…het roept op tot specifieke veranderingen in de activiteiten van ALLE mensen… Effectieve uitvoering van Agenda 21 zal een diepgaande heroriëntatie van ALLE mensen VERGEN, anders dan wat de wereld ooit heeft meegemaakt…” Agenda 21: De strategie van de Earth Summit om onze planeet te redden (Earthpress, 1993). Nadruk – DR

Dwingende eis om te implementeren – maar we weten nog even niet hoe we dat gaan doen!

“De realiteit van het leven op onze planeet dicteert dat een voortdurende economische ontwikkeling door groeimodellen zoals wij die kennen niet langer kan worden volgehouden…Duurzame ontwikkeling is daarom een actieprogramma voor lokale en wereldwijde economische hervorming – een programma dat nog volledig moet worden gedefinieerd.” De Lokale Agenda 21 Planningsgids, gepubliceerd door ICLEI, 1996.

“Niemand begrijpt volledig hoe of zelfs of duurzame ontwikkeling kan worden bereikt; er is echter een groeiende consensus dat het op lokaal niveau moet worden bereikt als het ooit op mondiale basis zal worden bereikt.” De Lokale Agenda 21 Planningsgids, gepubliceerd door ICLEI, 1996.

Agenda 21 en privé-eigendom

“Land kan niet worden behandeld als een gewoon goed dat wordt gecontroleerd door individuen en dat onderworpen is aan de druk en de inefficiëntie van de markt. Particulier grondbezit is tevens een belangrijk instrument voor de accumulatie en concentratie van rijkdom en draagt derhalve bij tot sociale onrechtvaardigheid.” Uit het verslag van de Habitat I Conferentie van de VN in 1976.

“Privé belangen en beslissingen over landgebruik worden vaak gedreven door sterke economische stimulansen die resulteren in verschillende ecologische en esthetische gevolgen…De sleutel om dit te overwinnen is door middel van overheidsbeleid…” Rapport van de President’s Council on Sustainable Development, blz. 112.

“De huidige levensstijl en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse – met een hoge vleesconsumptie, gebruik van fossiele brandstoffen, apparaten, airconditioning thuis en op het werk, en voorstedelijke huisvesting – zijn niet duurzaam.” Maurice Strong, secretaris-generaal van de VN-topconferentie over de Aarde, 1992.

Heruitvinding van de overheid

“Wij hebben een nieuw besluitvormingsproces in samenwerkingsverband nodig dat leidt tot betere besluiten, snellere veranderingen en een verstandiger gebruik van menselijke, natuurlijke en financiële hulpbronnen bij het bereiken van onze doelstellingen”. Rapport van de President’s Council on Sustainable Development

“Individuele rechten zullen op de achtergrond moeten raken ten opzichte van het collectief.” Harvey Ruvin, vice-voorzitter, ICLEI. Het Wildlands Project

“We moeten van deze plek een onveilige en ongastvrije plek maken voor kapitalisten en hun projecten – we moeten de wegen en omgeploegde grond terugwinnen, de bouw van stuwdammen stoppen, bestaande dammen afbreken, geketende rivieren bevrijden en miljoenen tientallen miljoenen acres of momenteel bewoond land teruggeven aan de wildernis.” Dave Foreman, Earth First.

Wat is niet duurzaam?

Skipistes, grazen van vee, ploegen van grond, bouwen van hekken, industrie, eengezinswoningen, verharde en geasfalteerde wegen, houtkapactiviteiten, dammen en stuwmeren, aanleg van elektriciteitsleidingen, en economische systemen die het milieu niet op de juiste waarde schatten”. VN-Biodiversiteitsevaluatierapport.

Verberg Agenda 21’s VN wortels voor de mensen

“Deelname aan een door de VN gesteund planningsproces zou zeer waarschijnlijk veel van de door samenzweringen gefixeerde groepen en individuen in onze samenleving naar voren brengen… Dit deel van onze samenleving dat bang is voor een ‘één-wereld-regering’ en een invasie van de VN in de VS (en andere landen) waardoor onze individuele vrijheid zou worden weggevaagd, zou actief werken aan het verslaan van elke gekozen functionaris die zich aansloot bij ‘de samenzwering’ door LA21 te ondernemen. Dus noemen we ons proces iets anders, zoals alomvattende planning, groeimanagement of slimme groei.” J. Gary Lawrence, adviseur van President Clinton’s Raad voor Duurzame Ontwikkeling.


Deze laatste ontboezeming maakt veel zo niet alles duidelijk. Alles moet eigenlijk geheim blijven om “complottheoretici” de wind uit de zeilen te nemen. Vandaat de terminologie. Duurzaamheid en “smart cities”. Er is vanaf 1992 gewerkt aan het impregneren van dit soort gedachten in het menselijke brein.

In 1992 hebben de minister-president en minister van BUZA deze “zachte wetgeving” getekend en zich namens de bevolking contractueel verbonden aan een zelfvernietigingsoperatie. Die handtekeningen hebben volstrekt GEEN rechtsgeldigheid en zijn derhalve van NUL en GENERLEI waarde. Daarmee is het contract NIETIG. Waarom dit zo is mag duidelijk worden als u de vervolgstukken leest op dit artikel. Tien jaar geleden noemden wij Nederland een NEPSTAAT. De achterliggende gedachte van die betiteling was, dat als “WIJ het VOLK” de besluiten van “leiders” niet kunnen accorderen, ze onwettig zijn en alle rechtsgeldigheid verliezen. Nu, 30 jaar na die topconferentie in Rio de Janeiro weten we nog niet precies wat het echte plan is waar WIJ nooit in zijn gekend. Er is over ONZE hoofden heen besloten de wereldbevolking te elimineren in het kader van de verzuchting van een verzameling zelfverklaarde Übermenschen: “We hebben genoeg verdiend, tijd om uit te rusten en van de natuur te genieten die we eerst hebben verwoest”. Dan is het uiteraard niet de bedoeling dat het slavenkader gaat meegenieten. Vandaar dat de “leiders” in 1992 een contract hebben uitgevaardigd om de overbodige ballast te elimineren.

Hoogste tijd om de boel op te blazen. Tot die zelfverklaarde Übermenschen die overtollig slavenvolk wil verwijderen uit de natuur en ze tijdelijk in pakhuizen wil opstapelen en uithongeren, zouden we willen zeggen: verbeter de wereld en begin bij jezelf. NU!

44 gedachtes over “AGENDA 21 – een onwettig getekend (moord)contract

 1. Agenda 21 is een machtsgreep om tot de NWO te komen. Dat moet rustig gebeuren, anders worden mensen wakker en dat is niet de bedoeling. Door een gefingeerde neppandemie worden mensen bang gemaakt. Velen zijn zelfs zo angstig dat ze smeken om van hun vrijheid te mogen worden beroofd. Door een prik te nemen, die een experimentele gentherapie is, zijn mensen ook bereid hun gezondheid en zelfs hun leven in de waagschaal te leggen. Inlezen hoort daar niet bij, maar wel dociel de MSM volgen. Maar zelfs de domste mensen gaan inzien dat ze bedrogen zijn. We zouden toch weer kunnen dansen na het prikje van Jansen? Nou niet dus. Maar dat bedrog dringt niet snel door bij de meute, maar het gaat wel gebeuren.

  Geliked door 3 people

  • Het volk laat zich altijd bang maken, club van Rome, zouden we niet op peak olie zitten? Merk er niks van er wordt meer gebouwd en de wereld over gesleept dan ooit. Kost geen olie zeker.

   Van het aardgas af, in aardgas is Nederland een wereldspeler. Maar hier in eigen land warmtepompen, Jaja, wie gaat dat betalen? Ja de burger die een zachte lening kan nemen bij de Staat en alles kwijt raakt als hij in gebreke komt bij werkloosheid, of ziekte. Onteigening is wat je dan rest. Het is misselijkmakend.

   Zure regen hadden we ook nog, koude oorlog, epidemieën. Communisme, fascisme enz enz enz. Economische crisis, oorlogsdreiging. Vergrijzing. Zeeën leeg gevist, ijskappen smelten. Ga zo maar door.

   Begrijp dat je bedonderd bent en wordt. Zie wat Rutte is. Een dictator. Je geeft hem geen kwartje maar het is een echte. En hij heeft de media mee. Waarom werd kijk en luistergeld afgeschaft? Toen werd de staat de geldschieter van de publieke omroep. En wij maar denken dat dit gratis was. Ja gratis propaganda voor die smeerlappen. Op onze kosten.

   Veel zien het allemaal wel, maar een te beperkt aantal en kunnen dus geen deuk in een pakje boter slaan. Krijgen ze het weer voor elkaar om het volk de mondkapjes op te leggen? Reken er maar op. Duurt geen 2 maanden meer. Ga nog maar even preppen want het wordt een vreselijke winter.

   Geliked door 1 persoon

 2. Dit is toch juist goed? Tegen inkomensongelijkheid en ook tegen accumulate van rijkdom in handen van een kleine groep.

  “We moeten van deze plek een onveilige en ongastvrije plek maken voor kapitalisten en hun projecten.”

  Ook mee eens, niemand wil een varkensstal of afvaloven in zijn achtertuin.

  Ik denk dat veel mensen (vooral Amerikanen) meteen in de verdediging schieten als ze denken dat hun vrijheid wordt afgepakt. Maar jongens, we regelen hier al heel veel collectief, en gelukkig maar! Als je ziek bent kan je hier meteen worden geholpen dankzij onze relatief goedkope zorgverzekering. We hebben in NL een goed onderhouden en uitstekend wegennet. Ook hebben we hier netneutraliteit, goede privacybescherming (o.a. de AVG en ons cookiebeleid) en goede consumentenbescherming. Allemaal zaken die vanuit de EU zijn geregeld. Daar kunnen ze nog een puntje aan zuigen aan de andere kant van de oceaan!

  Like

  • sounds too good to be true. Mooie woorden en zinnen waar elk redelijk denkend mens het toch mee eens zou moeten zijn? Helaas zo dacht ik ook even toen ik het artikel las. De plannen zijn zeer subtiel en slinks ingevoerd en doorgevoerd en dat allemaal zonder echte wetgeving, knap hoor. Tja de wortel wordt ons allemaal voorgehouden. Alles voor het milieu ( ben ik helemaal voor) alles voor gelijkheid (ben ik helemaal voor) Maar alle mensen moeten zich schikken naar de regels, alle mensen moeten wijken voor het groepsbelang. Maar ja er zijn altijd mensen die meer gelijk zijn dan anderen ( en dat zijn nu net degenen die de wereld om zeep aan het helpen zijn(en het zou me niet verbazen als ze ook in die commissies zitten)) ,die gaan dat natuurlijk wel opeisen…. Daar kan je…..En daar sta je dan met je goeie gedrag en gehoorzaamheid, compleet gedomesticeerd als een huisdier. Dan kan de “baas” doen wat ie wil.

   Geliked door 1 persoon

   • Mia, dankjewel voor je reactie. Als ik je bericht zo lees gaat het vooral om een gebrek aan vertrouwen in de overheid, zeg ik dat zo goed? Wat zou daar aan gedaan kunnen worden volgens jou?

    Like

    • Ik heb geen oplossing. Ik wou dat ik het had, dat zou de gouden greep zijn, maar helaas.Het enige wat ik weet is dat er maar 1 is die je kan vertrouwen en dat ben je zelf. En zelfs dat is nog vaak een gewaagde activiteit (vanwege misleiding, trauma, bedrog, goedgelovigheid, oude patronen die getriggerd kunnen worden door woorden of bedreigd voelen) Dus wat er overblijft is niet veel, dus toch maar op jezelf vertrouwen hoe krakkemikkerig dat kan zijn en verder jezelf zo goed mogelijk informeren. Deze website helpt daar enorm bij voor mij. En als je het ergens niet mee eens bent je niet laten verleiden of afleiden. En er zeker niet mee instemmen. En ook niet je ervan af wenden, of je kop in het zand steken. Blijven waarnemen en bij jezelf blijven en niet instemmen en goed voor jezelf zorgen vragen stellen en nieuwsgierig blijven. De waarheid komt echt wel boven water en dan is het van belang er “klaar” ( en dat is voor iedereen anders) voor te zijn.

     Geliked door 1 persoon

  • Een goedkope zorgverzekering ? De zorgverzekeraar bepaalt samen met Big pharma welke duure medicijnen en behandeling jij krijgt, te gunste van hun verdien model, vervolgens kijkt men vooral of je na de behandeling nog wat opleverd voor de staat, en wordt het geld van jou Trust bankrekening afgehaald, de verzekeraars teren volledig op de door de mensen betaalde premies, bij hypotheken gaat het op soortgelijke wijze, het hypotheekbedrag wordt uit jou trustrekening gehaald, de rente is voor de banken.
   Voor de rest kijk eens op, Bitchute.com Europe-the last battle, een documantaire in tien delen, zeer verhelderend.

   Like

  • waar jij voor jubelt is tiranni, nee dankje dat willen we totaal niet al helemaal niet op basis van het Marxisme. Je weet hopelijk dat het Marxisme al totaal heeft gefaald.

   Like

   • Hoi Bart, ik ben meer een sociaaldemocraat. Een vrije markt die gereguleerd wordt door de overheid; goede regels voor bescherming van werknemers, consumenten, het milieu en concurrentiepositie van bedrijven (geen kartels dus). Kost wat belastingcenten, maar zo krijg je tenminste geen Amerikaanse taferelen waar werknemers 0 rechten hebben en je 400 dollar betaalt voor je insuline.

    Like

 3. Inderdaad is door de insider-collaborateurs alles verborgen gehouden voor de wereldbevolking.
  Het grote publiek gelooft gewoon niet wat Agenda 21 inhoudt en waartoe het leidt.
  We zijn nu nog maar aan het begin…

  Geliked door 5 people

 4. En waarom wordt Pres. Donald Trump zo verguisd? Omdat hij door heeft wat er precies gebeurt. Luister maar zijn speech in de VN van 2 jaar geleden:

  President Trump addresses U.N. General Assembly – FULL SPEECH (C-SPAN)

  Like

  • Donald Trump is bijna 5 jaar geleden gewoon neergezet door het leger en niks anders. Hij moest gewoon doen wat hij moest doen, oftewel infiltreren bij de Cabal en dat is hem ook nog eens gelukt. Het leger had alle info gekregen die ze nodig hadden. Verder gaan de geruchten dat Biden al 3 jaar dood is en dat dit de val was waar de Cabal is ingetrapt. Biden is meerdere keren gekloond en heeft dubbelgangers en CGI en ook nog eens Robotica. Vandaar de woorden van Trump dat hij zo gaan verliezen van de allerslechtste kandidaat ooit.

   Like

  • “Now we are calling for a great awakening of all Nations etc.” (39.40 min)!
   Ik zou willen aanvullen met “and for a great Resist of all people in the world against this pLandemic to this horrific plan of the “Cabal” to genocide this world via vaccination.”

   Geliked door 1 persoon

 5. Geweldig artikel @Adm Overtuigender en vreselijker kan het al niet..sorry ondanks het vreselijke blijft het geweldig een complete eyeopener voor iedereen, want iedereen MOET dit lezen.
  Ik kan proberen een kleine bescheiden bijdrage te leveren tegen al deze gore duivelse plannen die wij zich nu zien ontvouwen en wel deze:
  GEEN VRIJHEID ook geen CULTUUR
  Realiseren deze ‘mensen’ (nou ja mensen?) die dit allemaal bedenken -van hoog tot laag en van totaal bewust tot totaal onbewust- wel dat ze hiermee de hele evolutie onderuit halen dat ze ALLE cultuur, alle DIVERSITEIT die nodig is om juist de grote culturele prestaties van grote schrijvers, grote componisten, grote denkers en ga zo maar door tot aan bouwers en architecten toe met hun stupide plannen van een half miljard ‘slaven’ (het zal je toch maar gebeuren) volledig de nek omdraaien. En die paar mensen die misschien geen slaaf of half slaaf zijn incl zijzelf creëren geen cultuur alleen vuiligheid, vunzigheid en viezigheid.
  Nml het belangrijkste om CULTUUR, menselijke cultuur te bedrijven, te ontwikkelen is VRIJHEID!

  Geliked door 2 people

   • Nog een aanvulling: Het is allemaal mooi gezegd en er zit wat in, rechtvaardigheid natuur etc. omdat de mens nu eenmaal hebberig, egoistisch etc is, maar dat wordt juist gezegd en voorgedaan(voorbeeld functie) door superrijke ‘mensen’ die geen MENS meer zijn niet meer normaal als gezond sociaal mee/invoelend MENS meer zijn. Kanp hoe ze hunware bedoelingen daarachter verschuilen.

    Als de media TV krant etc. geen pulp & bagger meer zouden uitzenden maar culturele opbouwende normale(sic) programma’s dan zou de bevolking een totaal andere instelling krijgen. De rest (de uitwassen meer dan x miljoen. meer dan y auto’s , meer dan ….. enz. enz. enz.) dient dan door het VOLKSBESTUUR geregeld te worden nadat het VOLKSTRIBUNAAL een einde heeft gemaakt aan dit te ‘rijke’, te ‘domme’, te ‘gore pedotuig’!

    Geliked door 3 people

    • Dat is nou net precies waar het om gaat, dde meeste mensen denken en kijken niet voor zichzelf maar huppelen ziende blind achter de massa aan.
     Ze denken er alleen aan op welk terras ze morgen gaan zitten en waar ze met de eerstvolgende vakantie naar toe kunnen gaan, mocht je het op kunnen brengen (wat ik allang opgegeven heb) mensen te wijzen op de gevaren van de injecties en wat de plannen hiermee op de lange termijn zijn dan stoppen ze nog net niet de vingers in de oren en zingen heel hard lalala.
     Het schijnt vreselijk vermoeiend te zijn om zelf op onderzoek uit te gaan dus lopen ze met de massa mee en negeren gewoon de dingen die niet leuk zijn om te horen.
     Ik ben inmiddels zo ver dat ik me niet meer druk maak om de hersenlozen, wie niet horen wil moet maar voelen.

     Geliked door 2 people

 6. Wat ontbreekt in al die plannen is LIEFDE en wel MENSENLIEFDE.
  Het GEVOEL voor de individuele mens ontbreekt. De individuele mens die ook niet gevraagd of gesmeekt heeft op deze (incomplete) wereld te komen.
  TRouwens het TOTALE gevoel ontbreekt bij al deze bedenkers annex psychopaten!!!!!!!!

  En AL deze prachtige plannen willen ze realiseren door eerst miljoenen -wat zeg ik?- miljarden mensen te vaXXineren met spul waar ze snel danwel langzaam aan doodgaan. Deze idioten willen hun prachtige plannen verwerkelijken door MASSAMOORD door GENOCIDE????

  MENSEN SNAP DAT NOU TOCH EENS !!!! en leg het uit als je het weet en volledig beseft; desnoods aan je buren waar je ruzie mee hebt of je kinderen die niet meer naar je luisteren (want oud en afgeschreven volgens de NWO ha ha 🙂 🙂 beetje humor moet kenne bij zoveel vreselijks al) of in de kroeg waar weliswaar 3/4 al vrolijck is maar nog net op de benen kan staan want ook dat zijn mensen etc. etc. etc.

  Geliked door 2 people

  • En dat is nu net waar het aan ontbreekt
   Liefde, onvoorwaardelijke Liefde

   Laat dat nu net zijn waar die ‘powers who shouldn’t be’ angst van krijgen.
   Daar kunnen zij niet van leven…

   Dat ‘goddelijke’ deeltje daar zijn ze al jaren, wat zeg ik, eeuwen op uit.

   Van god los is de massa en dan heb ik het niet over een man op een wolk.

   Ken je Zelf…

   💃

   Like

 7. Eigenlijk, als we eindelijk goed kijken, dan wordt voortdurend het gefantaseerde belang van de planeet boven dat van de mensen gesteld. Dat is wonderlijk en ook heel bedrieglijk. Zwaar gesubsidieerde instellingen die op grond van ruim bemeten eigenbelang proberen zo lang mogelijk aan het woord te blijven met gebruikmaking van nagenoeg alle wetenschappelijk gevalideerde communicatie trucs om ons voortduren te vertellen wat de Aarde nu weer wil en waarmee zij op slimme wijze ons belang koppelen. Uit onszelf doen wij dat eigenlijk niet. De economie werkt over het algemeen met vraag en aanbod. Als iets op is, of we zien aankomen dat iets op raakt, dan verzinnen we iets anders. Kijk naar de transitie in de brandstoffen. Over het algemeen lossen we problemen op die reëel zijn. Soms gaan er dingen mis en hadden we beter eerder met oplossen kunnen beginnen. De huidige – en in mijn ogen verderfelijke trend is, dat ons voortdurend dure oplossingen door zwaar gesubsidieerde gladde praters door de strot worden geduwd die helemaal nog niet nodig zijn en die mede door het gedram van deze handelaren in premature oplossingen onze vrijheid aan banden leggen. Wie ik bedoel? Ach kijk maar eens naar de hele uit zijn voegen gegroeide corrupte club die we zo vol verwachting na WO II oprichtten onder de naam Verenigde Naties. Het zijn nu De Verenigde Graaiers, met als enig artikel EIGENBELANG.

  Geliked door 3 people

  • Economie- de wet van de schaarste
   Heb-zucht, gemak-zucht…

   We hebben totaal niets aan economie, alles is al!!!

   Like

  • Het gaat niet om het gefantaseerde belang van de planeet, in China zijn zeer recent alle geboortebeperkingen opgeheven en China is uitgewoond. De Verenigde ChiNazi’s roeien ons uit om plaats te maken voor hen

   Like

 8. Pingback: AGENDA 21 – een onwettig getekend (moord)contract – flashyflasch

 9. Door sofisme te bedrijven door de MSM worden de feiten verdraaid!
  1 Racisme bestaat niet! er is één menselijk ras ” Homo Sapiens.
  2 Zwarte mensen bestaan niet ! pigment is medisch bewezen bruin.
  3 Definitie “duurzaam” is uit een homogeen product een nieuw product vervaardigen (papier > karton).
  4 Geloof is het einde van intelligentie! absoluut geloof absoluut
  5 De natuur heerst de mens is ondergeschikt aan de natuur! Co2 is voedsel voor planten en bomen.
  6 De mens lijd het meest! door het lijden die het vreest.

  Like

  • “4 Geloof is het einde van intelligentie. ”

   Deze absolute waanzin is je op school geleerd. Daar waar je verstand volgestouwd wordt met nonsense Geloof nooit klakkeloos wat je allemaal geleerd wordt. Onderzoek het zelf.
   .
   Geloof is het begin van het gebruik van je intelligentie. Als Gebrs Wright niet hadden gelooft dat ze zouden kunnen vliegen hadden ze het nooit uit geprobeerd. Hadden ze hun intelligentie laten verstoffen door wat ze ooit geleerd hadden.

   Ook nu kan als we er werkelijk samen in geloven een nieuwe wereld ontstaan. En ja laten we daarbij vol passie onze intuïtie, intelligentie en verstand gebruiken.

   Like

 10. De degradatie van de mens is al voor de 1e wereld oorlog ingezet, toen bestonden er al briljante milieu vriendelijke technieken die nu al decennia verzwegen worden. De VN organisaties hebben deze gedwongen af te schaffen en in geruild voor zeer milieu vervuilende technieken, omdat daar meer aan te verdienen viel. Nu de meeste globalisten hun schaapjes op het droge hebben, gaan zij andere verbieden het zelfde te doen. Want anders moeten zij andere dulden in hun zelf toe geëigende rijkdommen. In het rijtje van staten is Nederland een uitzondering. Want Nederland is een bedrijfsstaat, die als land eigenlijk niet bestaat. Maar officieel een deelstaat is van Duitsland, die op zijn beurt weer Amerikaans grondgebied is. Dan zijn alle wetten, afgesloten contracten en akkoorden na 29 mei 1940 onwettig. Wij burgers zijn eigenlijk allemaal vrije mensen, maar zodra jij je gaat identificeren met je ID, geef jij vrijwillig aan dat jij eigendom bent van Nederland B.V. en dat jij al de betaal slaaf bent van hun. Dat al jouw eigendommen en bezit dan al eigenlijk van de staat is (van Nederland B.V.), want jij identificeert tenslotte vrijwillig dat jij de betaal slaaf bent. Want slaven hebben geen bezit of eigendommen. Dit moet bij zoveel mogelijk mensen doordringen dat zij geen betaalslaven zijn en dat de zogenaamde regering, overheid en de koning zich valselijk uitgeven voor hun titels.

  Like

 11. Alles wat liefdeloos is, is onrechtvaardig en dus onwettig.
  Wetten door machthebbers worden meestal alleen gemaakt voor de machthebbers. Gewoonweg maffioos.
  Wie vanuit liefde leeft laat een ander vrij, omdat hij zelf ook vrij wil zijn. En vanuit liefde zul je nooit een ander benadelen om er zelf beter van te worden. Liefde zorgt dat we ons aan ons geweten houden. De wet van binnenuit, de wet van ons hart..

  Alleen als we daarin geloven en naar handelen hebben machthebbers geen vat op ons.Dat maakt ons sterk en zonder angst. En wie geen angst kent laat zich door niemand de wet voorschrijven.

  Like

Reacties zijn gesloten.