Grafeenoxide in de Covid-vaccins. Het GROTE NUANCEREN is begonnen. Universiteit van Almería stopt het onderzoek.

Echte wetenschappers zijn eeuwige twijfelaars. Dr. Pablo Campra is een echte wetenschapper, hij twijfelt aan zijn werk, want hij kan zijn onderzoek niet afmaken. In onderstaand stuk maakt hij duidelijk dat we zijn bevindingen als een “voorlopig verslag” moeten zien. Omdat er geen “contra-expertise” door hem kan worden verricht met identieke verzegelde monsters.

Wat hij heeft gedaan is op basis van het door Pfizer gepubliceerde octrooi controleren of de samenstelling klopt en dit klopte niet. Er werden nanodeeltjes aangetroffen die op tweedimensionale gereduceerd Grafeenoxide (rGO) leken. Echter de signalen van sucrose komen daarmee overeen. Sucrose wordt toegevoegd aan vaccins als de schade van vries-dooi processen beperkt moet worden.

Kortom: er is meer onderzoek nodig. Aan de hand van deze wetenschappelijke slag om de arm zal het tegenoffensief goed op gang komen. Maar de geest is uit de fles en er zijn twijfels over de samenstelling van “vaccins”. De effecten van de combinatie 5G en nanotechnologie blijven echter overeind staan, gezien de ervaringen in Wuhan eind 2019. Bovendien zijn er identieke nanodeeltjes aangetroffen in griepvaccins en andere Covid-vaccins. Vooralsnog blijft ook overeind dat het uiterst merkwaardig en botweg ongeloofwaardig is, dat er : gevaccineerd” moet worden tegen iets wat er niet is en vervolgens muteert…..

Het geforceerde pandemie sprookje is vanaf het begin gaan rammelen. Alles is geforceerd. De PCR-test, de mondkapjes, de lockdowns, de injecties en het geleuter over mutanten en “dansen met Jansen”. De patenten waren al lang en breed uitgegeven en de “vaccins” moeten gewoon op de plank hebben gelegen. Er is dus ook een gehalte van krap 100% toneelspel van regeringen, het journalistenDOM en medische “wetenschap” aan te pas gekomen.


madridmarket.es

Dr. Pablo Campra verduidelijkt dat zijn verslag over de aanwezigheid van grafeen in de injectieflacon van de vaccins van Pfizer en BioNTech een voorlopige studie is – Madrid Market

VERKLARING OVER HET VOORLOPIGE VERSLAG OVER DE AANWEZIGHEID VAN GRAFEEN IN COMIRNATYTM mRNA VACCINE

Dr. Pablo Campra, Madrid, Doctoraat in de Biologische Wetenschappen van de Universiteit van Granada (UGR) en Doctoraat in de Chemische Wetenschappen van de Universiteit van Almeria (UAL),

VERKLAART

    Dat ik het auteurschap en de authenticiteit van het VOORLOPIGE VERSLAG getiteld “DETECTIE VAN GRAFEEN OXIDE IN VLOEIBAAR SUSPENSIES (COMIRNATYTM (RD1))”, uitgegeven op 28706/2021 en elektronisch ondertekend met registratienummer

“wHN2x8tkKPsiSy/ilL6TwQ==”.

    Dat het hier gaat om een voorlopig verslag over de levering van onderzoeksdiensten, waarvan de werkzaamheden aan de UAL niet konden worden voltooid omdat zij aan deze instelling waren opgeschort.

    Dat de conclusies van dit verslag voorlopig en niet definitief zijn en op geen enkele wijze een officieel standpunt van de UAL over het onderwerp van het onderzoek weergeven.

    In het verslag worden de resultaten gepresenteerd van waarnemingen met ultraviolet spectroscopie (UV), optische en elektronenmicroscopie, uitgevoerd op één enkel monster van een flacon met het COMIRNATY-octrooi, dat door de ondernemingen Pfizer en BioNTech wordt geëxploiteerd, als eerste benadering van een onderzoek dat erop gericht is de hypothese van de aanwezigheid van grafeenderivaten in de flacon te verifiëren.

    Zoals wij in het verslag hebben aangegeven, is één enkel monster niet voldoende om algemene conclusies te trekken, met de bijkomende moeilijkheid dat er geen soortgelijke monsters beschikbaar zijn, waardoor een volledige wetenschappelijke studie van de samenstelling en de veiligheid ervan niet mogelijk is, zodat de gepresenteerde resultaten nog geen uitsluitsel kunnen geven over de ondubbelzinnige identificatie van grafeen in het monster.

    Dat, zoals in het verslag wordt beschreven, de uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit een eerste fractionering in hydrofobe en hydrofiele fasen, en een daaropvolgende analyse van de hydrofiele fase. In het laatste geval werd een voorafgaande kwantificering van het potentiële RNA-gehalte (volgens het octrooi) uitgevoerd, eerst door analyse van het UV-absorptiespectrum en vervolgens door een meer specifieke test van UV-fluorescentieanalyse van een RNA-sonde. Van de totale UV-absorptie die in de fractie wordt gedetecteerd, overeenkomend met ongeveer 747 ng/ul hydrofiel materiaal, kan slechts 6 ng/ul in verband worden gebracht met de hoeveelheid RNA die nauwkeurig door fluorescentie is gekwantificeerd. Bovendien werd in het monster een maximum aan spontane fluorescentie waargenomen, die in geen geval afkomstig kan zijn van het RNA in het monster. Het maximum van deze fluorescentie bij 340 nm is vergelijkbaar met dat van gereduceerd grafeenoxide, evenals met dat van andere mogelijke stoffen. De totale UV-absorptie vertoont een maximum bij 270 nm, dat lijkt op dat van gereduceerd grafeenoxide, hoewel het ook zou kunnen overeenkomen met diverse andere biomoleculen, die evenmin in het octrooi worden genoemd, zodat de absorptie- en UV-fluorescentietests geen uitsluitsel geven over de identiteit van het materiaal.

    Die beelden werden vervolgens verkregen met licht- en donkerveld optische microscopie en transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) om de mogelijke aanwezigheid van grafeen visueel te beoordelen. Er werden beelden verkregen van transparante plaatjes van variabele grootte en vorm, met gegolfde en vlakke, onregelmatige of veelhoekige vormen, tweedimensionale (2D) objecten die grote gelijkenis vertonen met beelden van grafeenoxide die in de wetenschappelijke literatuur zijn gepubliceerd, en ook met die welke door ons zijn verkregen van een standaardmonster van gereduceerd grafeenoxide. De voornoemde voorwerpen zijn overvloedig aanwezig in het monster en geen enkel door het ingeschreven octrooi beschreven bestanddeel kan met deze films in verband worden gebracht.

– Uit latere analyses van de hydrofiele fase van het monster is echter gebleken dat het grootste deel van het door NMR- en XPS-spectroscopie verkregen signaal overeenkomt met sucrose (meer dan 80%), zoals beschreven in het octrooi. De aanwezigheid van sucrose verklaart de waarneming van lamellen niet, noch heeft het een UV-absorptiemaximum bij 270 nm, zodat een of meer andere niet-geïdentificeerde stoffen verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van het UV-signaal, waarbij grafeen een mogelijkheid is die verenigbaar is met de analyse. Sucrose wordt vaak toegevoegd om biologische structuren te beschermen tegen vries-dooi-schade, hoewel andere mogelijke functies onbekend zijn totdat al het waargenomen materiaal is geïdentificeerd.

– Daarom moet duidelijk worden gesteld dat voor de definitieve identificatie van de samenstelling en structuur van de waargenomen tweedimensionale objecten verdere fractionering nodig is om ruis in de spectra van andere componenten van het flesje, zoals sacharose, te elimineren, en specifieke spectroscopische analyses om de moleculaire structuur van het tweedimensionale materiaal ondubbelzinnig te karakteriseren, zodat de hypothese van de overeenkomst met grafeen met een hoge mate van betrouwbaarheid kan worden bevestigd of uitgesloten, en zo niet, alternatieve hypothesen over de identiteit van het waargenomen materiaal naar voren kunnen worden gebracht. Wegens de schaarste van het monster, de moeilijkheid om aan meer flesjes te komen en tenslotte de stopzetting van de werkzaamheden in de instelling waar het begon, hebben wij de aanwezigheid van grafeenoxide in het monster helaas nog niet ondubbelzinnig kunnen bevestigen.

– Dat er microbiota van nanometergrootte in het monster zijn waargenomen, ondanks het werken uit een verzegelde flacon en onder aseptische omstandigheden in een laminaire-stroomkap en na filtratie door 0,22 µm filters. De identiteit, de oorsprong en het tijdstip van inoculatie van deze microbiota zijn tot dusver onbekend.

Gelet op het voorgaande en gezien de gedeeltelijke resultaten die in dit voorlopige verslag worden gepresenteerd, is het naar mijn mening dringend noodzakelijk objectieve en onafhankelijke tegenanalyses van soortgelijke monsters uit te voeren om de resultaten van de analyses af te zetten tegen de in het octrooi aangegeven samenstelling. Daartoe moeten naar mijn mening de werkzaamheden worden voortgezet met de ontwikkeling van de volgende fasen:

1. Statistisch significante bemonstering van soortgelijke flesjes. 2.

2. Fractionering en geleidelijke scheiding van de bestanddelen, door centrifugering en chromatografie.

3. Spectrale analyse van de fracties voor de opsporing van standaarden die overeenkomen met grafeenderivaten of andere stoffen. Met name door NMR-, FTIR-, RAMAN- en XPS-spectroscopie.

Tenslotte zij eraan herinnerd dat de “wetenschappelijke waarheid”, die altijd voorlopig en herzienbaar is, tot stand komt na een methodisch proces van uitputtende en objectieve waarneming van verschijnselen, een activiteit die in dit geval gezien de huidige omstandigheden zeer moeilijk uit te voeren is, en dat de meningen van “deskundigen”, of oordelen op grond van recensies van wetenschappelijke artikelen, altijd ondergeschikt moeten worden gemaakt aan de resultaten van directe waarnemingen of experimenten, die de uiteindelijke bron van wetenschappelijke autoriteit moeten vormen. In dit onderzoek kunnen derhalve alleen directe en onafhankelijke analyses van flacons worden beschouwd als objectieve wetenschappelijke kennis, vrij van belangenconflicten.

Een pdf van deze verklaring is elektronisch ondertekend te vinden op

    DOI: 10.13140/RG.2.2.23168.15361

Hieronder een vertaling van de eerste aanval op het rapport en de brengers van de boodschap. Iemand beweert niet alleen dat het rapport niet deugt, maar ook dat het monster door La Quinta Columna is vervalst. Er zou dus Grafeenoxide aan zijn toegevoegd.

eldiestro.es
Een genezer, therapeut en astroloog beschuldigt de Vijfde Colonne ervan het geanalyseerde flesje te hebben veranderd om een vals rapport over grafeenoxide in vaccins uit te brengen – El Diestro

Wij zijn zeer geamuseerd door de beschuldiging, maar omdat de beweringen die zij maakt toch zo ernstig zijn, gaan wij u laten zien wat de genezeres, therapeut en astroloog, Sol Ahimsa, op haar YouTube-kanaal zegt over het rapport dat Dr. Pablo Campra Madrid heeft gemaakt over de analyse van de door La Quinta Columna geleverde flacon waarin grafeenoxide werd aangetroffen.

Het is één ding om iets in twijfel te trekken, wat ieders goed recht is, maar het is iets heel anders om beschuldigingen te uiten die zo ernstig zijn als die welke hij heeft geuit tegen Dr. Campra, die het verslag heeft ondertekend, en tegen Ricardo Delgado en Dr. José Luis Sevillano. Enerzijds zegt zij dat “zij die de verslagen hebben, ze moeten laten zien”. Het is merkwaardig dat zij vraagt om een verslag te tonen dat al sinds de eerste dag op de sociale netwerken circuleert, wat zij zou moeten doen is het verslag lezen alvorens een oordeel te vellen zoals zij heeft gedaan, aangezien zij ze rechtstreeks als “vals” heeft bestempeld.

Anderzijds vraagt zij anderen om “studie” omdat zij beweert dat het enige dat zou kunnen magnetiseren ijzer is, d.w.z. dat vaccins voor magnetisering ijzer moeten bevatten en niet “grafeenoxide omdat dat niet magnetiseert”. Welnu, het lijkt ons dat de persoon die meer zou moeten studeren alvorens dergelijke uitspraken te doen, zijzelf zou zijn, omdat, zoals vermeld in een artikel dat in 2017 werd gepubliceerd door de website van de Servicio de Información y Noticias Científicas, het wetenschappelijk nieuwsagentschap van de Spaanse Stichting voor Wetenschap en Technologie, “grafeen buitengewone mechanische en elektronische eigenschappen heeft, maar geen magnetische eigenschappen. Deze tekortkoming kan worden opgelost met behulp van het lichtste der elementen: waterstof, dat zijn magnetisch moment overdraagt aan grafeen wanneer het ermee in contact komt.

Als we er rekening mee houden dat we in het menselijk lichaam allemaal ongeveer 10% waterstof hebben, zou dat een antwoord zijn op deze grote vraag.

Maar ondanks al deze informatie, is het nog steeds iemands recht om niet in het rapport en de magnetisatie te geloven. Echte, ook niemand heeft het recht zo categorisch te beweren als zij heeft gedaan, voor haar lijkt er geen twijfel te bestaan, dat het rapport in de eerste plaats vals is, maar het is veel ernstiger is, dat zij beweert dat de flacon is veranderd om dit resultaat op te leveren, vooral als we in aanmerking nemen dat het rapport zelf zegt dat het monster verzegeld is aangekomen.

Om te proberen ons op haar website “good vibes” en “energetische reinigingscursussen” te verkopen, lijkt het erop dat zij die eerst op zichzelf moet toepassen, want dit antwoord dat zij heeft gegeven, heeft daar niets van weg, aangezien zij om te beginnen categorisch en zonder bewijs beschuldigt, en zelfs het “vermeende” of het voorwaardelijke niet gebruikt bij dergelijke ernstige beschuldigingen.

OPMERKING: De video begint op het moment dat zij over deze zaak spreekt.

16 gedachtes over “Grafeenoxide in de Covid-vaccins. Het GROTE NUANCEREN is begonnen. Universiteit van Almería stopt het onderzoek.

 1. Geachte,

  Hoe kan het zijn dat er steeds weer iets tussenkomt als ze denken het te hebben ontdekt wat er in de injecties zit. Eerst besmettelijk Spike eiwit nu dus grafeenoxide en wellicht ook niet kloppend.

  De geloofwaardigheid zakt nu zo langzamerhand wel bij mij.

  Met vriendelijke groeten

  Verstuurd vanaf mijn iPhone

  >

  Like

  • Het is geen religie, dus geloven moet je niets.
   Als je je zo uit het veld laat slaan is wellicht een prikje toch de beste oplossing, ben je er maar van af.
   Hoef je ook niks meer te lezen, dan ben je zo vrij als een vogeltje.
   Zoiets:

   Geliked door 2 people

  • er zit mRNA, spike-eiwit en grafeenoxide in de horrorvaccins. mRNA verandert het DNA, is dus genetische manipulatie, het verandert met name het gedrag. Spike-eiwit zet zich af op de binnenkant van bloedvaten, daarom de bloedstolsels en trombose met als gevolg hartstilstanden, hartinfarcten en beroertes. Grafeenoxide is een nanotechnologie en heeft 2 doelen: om icm 5G ons in de toekomst aan te sluiten op internet en andere telecommunicatieapparatuur, dus ivm totalitaire controle vd burger. Het 2e doel is het sneller creeren van kanker en dementieklachten, omdat het de lichaamscellen van binnenuit aantast. Vergeet niet dat de belangrijkste doelen van de ‘vaccins’ controle en depopulatie is.

   Geliked door 1 persoon

   • “…mRNA verandert het DNA, is dus genetische manipulatie, het verandert met name het gedrag….”

    Omdat Dr. Stefan Lanka zegt dat dood DNA of mRNA in het lichaam niets doet, waag ik de veronderstelling te uiten, dat ook dat slechts een afleidingsmanoeuvre is. Iets ergs de wereld inschoppen om iets nóg ergers uit de circulatie te houden.

    Dr. Peter Borger zal dat bestrijden en zeggen dat mensen na de injectie blijvend transgeen zijn geworden. Maar Borger heeft het ook nog steeds over het “virus” en dat de “Delta variant” een gemuteerd SARS-CoV-2 is. Veel besmettelijker, maar compleet verzwakt. Gaat dus gewoon met de Van Dissels en Paashuizen mee. Het doet pijn aan mijn ogen als ik het lees.

    Like

 2. Maar natuurlijk, het onderzoek is gestopt.
  Dat is een complete verrassing.
  Het is immers ook totaal overbodig en onnodig om iets te gaan onderzoeken waarmee miljoenen mensen worden geïnjecteerd.
  En daarbij komt dat ze gewoon veilig en effectief zijn, dat zeggen ze toch op de tv dus daar hoef je dan niet aan te twijfelen.

  Like

 3. Als men 10 jaar geleden al bezig was met zelf assemblerende nanotubes op koolstofbasis dan zijn er vrijwel zeker gepatenteerde afgeleide materialen en technieken die net even andere eigenschappen vertonen.

  Like

 4. De conciencieuze uitleg van dr. Pablo Campra, waarin hij tracht alle mogelijkheden te benoemen die verder nog van toepassing zouden kunnen zijn op het door hem verrichtte onderzoek, komt op mij volslagen integer over. Het is duidelijk dat hem verder onderzoek verboden is. Zijn research moet nu op vele andere plaatsen in (als die er nog zijn: onafhankelijke) laboratoria vervolg krijgen….. Hulde voor deze man!

  Geliked door 3 people

 5. Hans, het onderzoek zal hem verboden zijn. Maakt niks uit. Helaas zien teveel (of zou het meevallen) de roze olifant in de kamer niet.

  Waarmee ik bedoel, neem geen snoepjes van een ander aan. Zeker als het gratis is. Dan ben jij het product. Bovendien, welk normaal mens laat zich met iets inspuiten met iets wat hij niet kent. Dan heb je wel verdomd veel vertrouwen in je medemens. Kortom te stom om voor de duvel te dansen. Pak die spuit dan ook maar. Ze zijn toch knettergek en die kunnen we missen.

  Like

 6. Elk logisch tegengeluid wordt op hardhandige (dood/moord/gezelfmoord) danwel zachtzinnige (negeren) slinkse (voor wappie uitmaken of voor complotgekkie) wijze “onderuitgehaald”. Maar het is tot nu toe nog geen enkele maal echt ontkracht met goed en gedegen onderzoek naar dat wat er door de kritische pioniers is onderzocht ook werkelijk niet waar is en dat gaat nu al jaren zo dus langzamerhand zijn we er lijkt wel aan “gewend” geraakt dat iedereen maar wat mag en kan roepen zolang het maar door de meerderheid als ‘waar” wordt geacht. Want dan is het toch waar want hij en hij en zij en hunnie en hullie vonden het ook en ik heb het op het journaal gezien dus het moet wel kloppen wat er gezegd wordt. Slaap zacht. .

  Like

 7. Voor mijn part slapen ze voor eeuwig Mia, het is bezopen. Kijk eens wat ze Israël gaan doen. Echt ongevaccineerden uitsluiten. Er gaat een filmpje viraal. Als het niet zo triest was zou je in je broek pissen.

  De ongevaccineerde is melaats. Best, pak die spuit, sluit me uit en ik zit het wel 2 jaar uit. Dwingen ze me dan kunnen ze de gehaktballen bij moeder de vrouw vergeten. Er zijn grenzen. En dit is er zo eentje. Dus dat zal wel niet gebeuren.

  Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.