Het lot van de boeren onder Mussert (NSB)


Hoe het spel wordt gespeeld?

Beste boeren van Nederland. Iedere vergelijking met de Jodenvervolging of de Holocaust en de gaskamers van Auschwitz gaat volkomen mank. Ieder historisch besef is lastig en zelfs gevaarlijk voor de zittende macht met hun zogenaamde stikstofprobleem. Vandaar dat er ook zo luidruchtig wordt gereageerd om tijd te winnen. We hebben even in de recente geschiedenis opgeduikeld welke vergelijking NIET mank gaat. De toekomst van de boerenstand nu en die onder de NSB en de Landstand van opa Rutte, de collaborateur Klaas Dilling. Oud-inspecteur van de Nederlandsche Heide Maatschappij, nu Arcadis – betrokken bij de soja-maffia in het Amazonegebied. Lees u in en houd ze goed in de gaten. Men denkt een kleine minderheid wel even een lesje te kunnen leren, maar dat kon wel eens tegen vallen. Men werkt volgens een script en dat hebben we hieronder even kort samengevat. NIETS gaat bij toeval!

Eerst een lesje beknopte geschiedenis.

In de bezettingsjaren timmerde de NSB aan de weg met bangmakerij. Dit begon pas goed, toen Duitsland (samen met Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Kroatië en Finland) de Soviet Unie aanviel op 22 juli 1941. Er verschenen allerlei affiches en er werden door het hele land bijeenkomsten belegd, om de Nederlanders te wijzen op de waardevolle vriendschap van Nazi Duitsland. Daarom moest het Rode Gevaar dan ook extra aangedikt worden. Het was het een of het ander, veel keus was er niet, want Nederland was al een jaar onderdeel van het Derde Rijk en had weinig meer in te brengen. De NSB vulde het gat met reclametechnieken en botte propaganda. De Operatie Barbarossa had een tweeledig doel: het vernietigen van het bolsjewisme en het creëren van extra uitbreiding: “Lebensraum”.

Slikken of stikken

Grote delen van de Soviet Unie moesten worden gekoloniseerd en er was voor de Nederlandse boerenstand – als Arisch collega-ras – een belangrijke rol weggelegd. Als de overwinning een feit zou zijn – een kwestie van tijd – dan lag het reusachtige gebied tot de Oeral en de Kaukasus open voor ontwikkeling. Rond Moskou zou een Duits vriendelijke staat overeind worden gehouden om het restant van de Russen in een soort reservaat kwijt te kunnen. Tegenwoordig noemen we dat “etnische zuivering”. Dit volgt meestal op een genocide, zoals die al eerder door Stalin op de Chechenen en Joden is toegepast, met als voorbeeld de Armeense genocide door de Jong Turken. Maar dit laatste had meer te maken met de oliebronnen in en rond de Kaukasus, waar de Armeniërs de “vooruitgang” in de weg liepen.

Dus in bezet Nederland gloorde voor de boeren een gouden toekomst. Als spoedig volgde de Nederlandse Waffen SS de Duitsers in hun voetsporen en daar weer achteraan de eerste pioniers om het “gezuiverde” nieuwe grondgebied te gaan ontwikkelen. Gratis arbeid was ter beschikking gesteld door de nieuwe heersers. De Duitse provincie Nederland zou langzaam maar zeker worden omgebouwd van een agrarische staat naar een logistieke draaischijf voor het Duitse achterland. Voor het Roergebied en haar inwoners was het vrijgekomen Nederland een ideale uitwijk ten behoeve van toerisme en industriële uitbreiding. In eerste instantie werd er gestimuleerd door vurige reclame en propaganda. Als het zover was dat Rusland zou zijn “bevrijd”, dan zouden de boeren gedwongen worden om hun edele werk elders voort te zetten. De totale oorlog was een feit, in Rusland werden hele gebieden door het terugtrekkende Rode Leger afgebrand en ontvolkt. Achter de Duitse troepen aan trokken de “Einsatzgruppen” moordend door de bezette gebieden om de laatste restanten van het verzet én de nog niet weggevluchte Joden op te ruimen.

Het begin was er en er zijn daadwerkelijk ook NSB boeren als vooruitgeschoven post in Oekraïne en Wit-Rusland gaan settelen. Maar het tij keerde voor de Duitsers, toen de slag om Stalingrad werd verloren in de winter van 1943. Ook Moskou en Leningrad werden niet veroverd, mede door dezelfde problemen als die van Napoleon 140 jaar eerder: ongenadige winters en veel te lange aanvoerlijnen.

Vrije volken onder de Swastika

Het grote ideaal van Hitler en zijn trawanten dreigde een vroege dood te sterven. Van een met wapengeweld gerealiseerd “verenigd Europa” onder het hakenkruis zou niet veel terecht komen. Toch lagen de blauwdrukken al klaar, onder anderen de Nazi ideoloog Alfred Rosenberg had er al veel werk voor verzet. Anton Mussert en zijn NSB zag het verenigde Europa als einddoel van zijn strijd. De oorlog in het Oosten was een kwestie van overleven van dat verenigde Europa of het onderspit delven tegen de communisten.

Europa één – hoe het ging

Direct na de bevrijding is er aan dat ideaal verder gewerkt onder de slogan: “Nooit meer oorlog”. Daar was natuurlijk veel voor te zeggen, want als men de oude rivalen Duitsland en Frankrijk aan elkaar kon binden, dan was het risico op een nieuwe oorlog verwaarloosbaar. De eerste voorbereidingen werden gedaan al in 1948, tijdens de Haagse Conferentie op initiatief van de Amerikaanse CIA en Churchill. Dit volgde op het Pact van Brussel, waar ook Engeland bij betrokken is geweest.  In 1952 kwam de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) tot stand, een logische stap voor vreedzame ontwikkeling. In 1957 werd het Verdrag van Rome ondertekend en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) was een feit. Zes Europese landen deden mee, waaronder de voormalige Asmogendheden Duitsland en Italië. In de loop der jaren werden er steeds meer verdragen afgesloten en werd de uitgebreide EEG vanaf 1993 via de verdragen van Maastricht, Amsterdam, Nice uiteindelijk in 2009 met het Verdrag van Lissabon omgebouwd tot de Europese Unie. Er is onder het motto “Nooit meer oorlog” misbruik gemaakt van de Europeanen om de dictaten van hogerhand voor eigen bestwil te slikken of te stikken. Wij kunnen ons althans maar één gelegenheid herinneren dat wij een keus konden maken, namelijk of de de EU grondwet er moest komen. Deze is massaal door de Nederlanders én de Fransen afgeschoten. Normaal gesproken is dan de basis onder de eenwording weggevallen en ben je terug bij af. Maar niet in de werkelijke wereld. Onder anderen minister president Balkenende heeft zonder blikken of blozen in 2009 (Lissabon) met zijn handtekening onder de EU grondwet met een andere kaft, het referendum door de shredder geduwd. Dat zit velen nog dwars, ook de Fransen die ertegen waren, maar er was blijkbaar niets meer aan te doen. Het EU paradijs is thans in wording, de werkelijkheid zal anders blijken

Slikken of stikken

Terug naar vandaag en laten we de geschiedenis van het ontstaan van de Europese Unie even afzetten tegen de gebeurtenissen van nu.

Zien we al overeenkomsten?

Welnu, de propagandamachine is hier allang op volle toeren als het gaat om zaken die ons allemaal aangaan. We spreken dan over de klimaatverandering, CO2 crisis, PFAS in de bodem en de stikstofcrisis. Door de propaganda overschaduwt de laatste alle voorgaande crises. Het gaat zelfs zover dat er straffeloos dikke vingers kunnen worden geheven. U en ik moeten altijd netjes blijven, anders worden anderen gekwetst of beledigd.

De gecoördineerde actie om de stikstofcrisis tot eerste prioriteit te bestempelen is duidelijk. De regering had er een script voor. In 2015 werd het melkquotum afgeschaft en konden veehouders weer investeren en zelfs uitbreiden. Er werd door overheid of banken geen enkele rem op gezet. Ook niet toen op hetzelfde moment de fosfaatrechten werden uitgedeeld, stap twee van het script. Dan wordt er een paar jaar door overheid en belangengroepen de andere kant opgekeken, tot het signaal voor stap drie in het script zich krap 4 jaar later aandiende. In de tussentijd moest er ook nog even snel een Associatieverdrag met Oekraïne worden overeen gekomen en ook daar probeerde Nederland met een referendum een stokje voor te steken. Waarom Oekraïne zo nodig bij de EU moet, wordt wel duidelijk als u de geschiedenis nog even op u laat inwerken. De graanschuur van Europa, enorme arealen suikerbieten en een totaal vervallen agrarische sector. Het is een eenvoudige optelsom: daar is geld, veel geld aan te verdienen.

Plotseling wordt er vanuit de blauwe lucht een commissie ingesteld. Daar moeten wel dringende redenen voor zijn geweest. De stikstofcommissie Remkes velt halverwege 2019 een genadeloos oordeel, de Raad van State doet een dwingende uitspraak en de bouw wordt stilgelegd. Een Raad van State, die jaren nodig heeft voor een particulier probleempje, kan opeens snel doorpakken? Een schoolvoorbeeld van hoe je een probleem kunt scheppen wat er nooit was. Jarenlang immers, is het steeds wat meer geworden, maar op tijd ingrijpen stond blijkbaar niet in het script. Er moet een soort paniek ontstaan, die om een oplossing vraagt en dat is goed gelukt. De eerste minister van Nederland laat zich bij Nieuwsuur zelfs ontvallen dat dit de “meest ernstige crisis in zijn lange loopbaan is”. Dat is vreemd, gezien de talloze incidenten die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. Maar zijn uitspraak is onderdeel van het script. Zijn eerste ferme maatregel is het terug brengen van de maximum snelheid, zodat alle Nederlanders hun steentje bij kunnen dragen om het probleem op te lossen. De volgende stap in dit goed geformuleerde script is het leggen van vrijwel alle verantwoordelijkheid bij de agrarische sector, met name de particuliere boeren. Ondanks de protesten van de gedupeerden is het eindscenario duidelijk: het is slikken van een bittere pil of stikken in de stikstof. Er is geen ontkomen aan, de veestapel moet worden gehalveerd en de helft van de boeren (veehouders) moet worden uitgekocht, zodat ze kunnen emigreren. Bijvoorbeeld naar Oekraïne.

Zien we dan nu de overeenkomsten?

Het script voor de eenwording van Europa lag in 1940 al. Het was ook al bekend wat er met de Nederlandse boerenstand zou gebeuren. Het was echter niet de bedoeling dat Nazi Duitsland die rol zou vervullen, gezien het geweld wat er mee gepaard zou gaan. Duitsland was voorbestemd de oorlog te verliezen. Ook dat ging via een script, blijkbaar.

Het moest subtieler.

En dat zien we nu gebeuren. Nederland moet een logistieke draaischijf voor het achterland worden, alleen al gezien de uitermate gunstige ligging, historisch zo bepaald door de grote Europese mogendheden. Door de agrarische sector af te bouwen, komt er beschikking over een enorme lap grond om die droom te verwezenlijken. Wat niet direct nodig is, wordt natuurgebied. Daarom noemen we de Rutte kabinetten voor de duidelijkheid en voor de gelegenheid maar “NSB-kabinetten”. De droom van Mussert komt langzaam maar zeker uit: “Eén Europa en Lebensraum in het Oosten.” Het hakenkruis is in 1945 vervangen door een vlag met sterren, naar Amerikaans idee.

De ontmanteling van de agrarische sector komt met een vette beloning: onteigening van een enorm grondgebied. Voor een prikkie komt de grond in handen van banken en staat. Daar draait het om. De kennis wordt geëxporteerd en de boer hij ploetert voort in de barre winters van Oekraïne.

De vergelijking met Holocaust of de Jodenvervolging gaat natuurlijk volkomen mank. Wat we nu onder onze ogen zien gebeuren is beter te vergelijken met het oude NSB ideaal van het onbetekenende Nazi meelopertje Anton Mussert en zijn beperkte vriendenkring. Dat, beste Nederlanders maakt het nog veel erger dan het nu nog lijkt.

Met de regering is in feite niet te praten, hoogstens over de afwikkeling volgens hun script. Daarmee is de regering de facto geen gesprekspartner meer. Zo rolt de democratie niet.

We zijn gewaarschuwd.

18 gedachtes over “Het lot van de boeren onder Mussert (NSB)

  • Door die ongecontroleerde migratiegolf importeren we sowieso meer bedrijvigheid en daardoor ook CO2 en Stikstof en PVas, dus grenzen dicht en selectieve controle?

   Like

   • Ook die immigranten lijden onder de hebzucht van lui die ook ons in slavernij houden. (Bij hun thuis en hier)
    Door samen te werken kun je deze waanzin stoppen, niet door te polariseren.

    Like

     • Dus even kort geresumeerd:

      Landbouwgrond wordt natuurgebied
      Natuurgebied wordt villawijk
      Villawijk wordt sociale woningbouw.
      Sociale woningbouw wordt “Nederland Distributieland:.
      Het optimale doorschuifsysteem, waar iedereen wat aan verdient.
      Behalve de boeren natuurlijk.

      Nederland is nog lang niet vol. De grond is niet eerlijk verdeeld, daar zit de pijn.
      Voedsel kun je importeren.

      Like

  • Hij durft wel !!!
   Ook een goede kreet zou zijn (en die kunt U graffiti spuiten danwel op stukjes papier zetten en overal in de bussen doen, ook waar Nee geen reclame op staat want dit is geen reclame maar noodzaak, een boodschap voor/van het algemeen belang):

   Geen natuur —-> Geen boer
   Geen boer —-> Geen goed eten
   Geen goed eten —-> de dood in de pot of b.v. kanker
   [en vele andere ziekten nml.]

   Alles begint namelijk in de natuur. Wij zijn zelf natuur.
   Een mens is geen hond die je zomaar kunt afslachten of wel….

   Een mens is vrij geboren en dient als vrij mens samen met de andere mensen (zijn soortgenoten) te leven, anders zijn wij kannibalen die elkaar FIGUURLIJK en LETTERLIJK opvreten!!!

   Triest en dat laatste is het geval

   Like

  • WIj zijn in onze GROOTSTEDELIJKE*) en MENSELIJKE**) waan zover van de natuur afgedreven, dat wij als op een groot schip regelrecht op (noem het) ‘de afgrond’ afstevenen!

   ZOver zijn wij gezonken dat deze schetenwappers denken de natuur te kunnen verbeteren door met DNA, IVF, 5G, 6G, ja 1000G e.v.a. van dit soort afkortingen te kunnen knutselen. Reken maar dat er met levende al of niet gestolen of ‘gekweekte’ babies wordt ge-experimenteerd, de goorlappen!

   *) inclusief alle techniek, wetenschap schetenwap 🙂 oorlogs- en andere industrie
   **) ego, egoisme, hebzucht(inhaligheid heet dat bij kinderen), competitie, concurrentie, zelfverheerlijking, angst, gebrek aan empathie, psychopathie(incl sadisme) en meer van dat soort zaken.

   Liked by 1 persoon

 1. Het is overduidelijk, de ons opgedrongen maatregelen zijn verzonnen door de ongekozen bollebozen in Brussel!
  Daar zit dan tevens de overeenkomst in met het nasi bewind dat ook ‘vreemde volkeren’ hun levensfilosofie oplegde aan alle onder de voet gelopen landen. Was je het niet met ze eens, dan was dat een probleem dat soms niet zo goed afliep. We moeten slikken of stikken, maar er is een alternatief, verzet plegen, maar niet via referendums, want die leggen ze naast zich neer zoals bij het verdrag van Lissabon . De boeren zijn strijdbaar, de bouw niet zo, maar dat is vrij logisch, die zijn nogal afhankelijk van staatsopdrachten, anders dan de werkers in de bouw die dreigen hun baan te verliezen omdat door allerlei drogredenen het land naar de ondergang wordt geleid.
  Zolang de man met die irritante achterlijke lach kabinetten leidt zal er voor dit land nooit verbetering optreden want we zijn definitief een dictatuur geleidt door een zooitje verstandverbijsterde idioten die zichzelf hebben benoemd.
  De vraag is, wanneer worden de Europeanen eens wakker?
  Het water staat ons al een tijdje tot de lippen, we dreigen te verdrinken in ongewenste beslissingen.

  Like

  • NAZI METHODEN

   In 1941 werd door de bezetter de LANDSTAND ingesteld.
   Reichs Kommissar Seys Inquart vaardigde een decreet uit om dit “boerencollectief” in het leven te roepen.
   ALLE boeren werden automatisch lid én moesten contributie betalen.

   Ik moet dan altijd aan een wegens gebrek aan gewicht omhoog gevallen nieuwslezeresje denken….
   Tegenwoordig noemen ze een decreet of oekaze (vanuit Brussel of Den Haag) “wetgeving”.
   Een wet is een bedenksel van de macht om er voor te zorgen dat het collectief wordt beschermd tegen het individu.

   Like

 2. Was het maar nog zo dat de boeren voor ons voedsel zorgden.
  Want het meeste lad is iniddels zwaar vergiftigd door de gewas’beschermings’middelen, (vergif), kunstmesten(vergif) en bestrijdingsmiddlen(vergif).
  De boer werd voorheen gezien als de priester der Aarde, maar is thans van landbouwer verworden tot landsloper.
  Na de oorlog waren er nog 2,5 miljoen boeren in Nederland die voor het grootste gedeelte het voedsel voor mensen en dieren verbouwden zonder vergif te gebruiken omdat het gewoonweg nog niet bestond, hetzij op zeer kleine schaal.
  De meeste boeren van toen hadden een bedrijf wat een gesloten systeem was, er kwam weinig van buiten af in.
  Het waren Vrije mensen.
  Thans verbouwen de meesten brandstof voor auto’s, ethanol en ‘bio’ diesel.
  Allemaal zwaar gesubsidïeerd door gestolen belastinggeld. Men betaald dus twee keer +de btw.
  De ellende begon met de ruilverkaveling van Sicco Mansholt, hij heeft later in zijn leven toegegeven een kapitale fout te hebben gemaakt.

  zie ook: https://anderetijden.nl/aflevering/46/Boeren-op-zn-Amerikaans

  Thans gaat het de boeren er niet om zich terug op hun ambacht te brengen, maar eerder om de kop boven water te houden na jaren bestolen en vernacheld te zijn.
  Maar het land van hun en onze voorouders is inmiddels verhandeld aan de maffia, de grootindustrie en haar trawanten.
  Het volk is verdeeld geraakt door intimidatie, en verraden.
  De 2e wereldoorlog is nooit beëindigd, het nazi regime gaat nog immer voorwaarts.
  En wij, wij stonden erbij en keken ernaar……..

  Like

   • Ik denk Schnijder, dat er inderdaad slimmere virussen dagelijks worden aangeboden, via de lucht, het water en het voedsel.
    Tis namelijk allemaal vernacheld, in amper 150 jaar tijd.
    En het wordt nog immer steeds erger, geen hond die er wat aandoet.
    Mensen beginnen het zat te worden, niet alleen in Frankenland.
    Zie de twits van Niemand’s Knecht.
    En verspreid ze.

    Like

    • @Nooitgedacht Inderdaad.

     Wat dacht je van de zogenaamde chemtrail’s, die zoals mijn slimme domme overbuurman zegt gewoon condenssporen zijn van vliegtuigen. Haha, terwijl er sporen zijn van echte verkeersvliegtuigen en bijna ernaast lopen die wel oplossen in die ‘mooie’ blauwe lucht!
     Je zou bijna gaan complotdenken: Boven boeren/akker land om de koeien, de kippen (o nee die zitten in megakooien) en de bloemkool ziek te maken en boven de stad idem dito de mensen!

     En beste mensen:
     zegt dit voort zegt dit voort………tot iedereen ervan heeft gehoord, voor je zelf of later je kinderen hierdoor snel/langzaam *) worden ….

     *) voor snel hebben ze de oorlog en de opstand
     en voor langzaam deze virussen, giffen e.d.

     Like

Laat een reactie achter op joepiejee Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.