De macht moet uitgaan van het volk en zonder macht geen welvaart


De Nederlanden zijn in 1568 in opstand tegen het Heilige Roomse Rijk gekomen onder leiding van een elitaire groep edelen. Er waren drie hoofdoorzaken waarom deze edelen onder aanvoering van Bredero in verzet kwamen. De godsdienstkwestie speelde in eerste instantie een ondergeschikte rol en werd vooral gebruikt als hefboom om de macht te kantelen.

De eerste oorzaak was de verregaande centralisatie van de macht in Brussel. Steeds meer bevoegdheden werden verlegd naar het regeringscentrum en steeds meer decreten werden vanuit Brussel uitgevaardigd, op allerlei gebied. De door de keizer ingestelde geheime Raad van State dicteerde Karels wil aan de ondergeschikte edelen. Deze groep edelen zag hun macht steeds verder afnemen ten gunste van de centrale overheid.

De tweede oorzaak was het heffen van de 10e penning, het opleggen van 10% belasting op handel en inkomen. Het wegsluizen van deviezen naar de centrale overheid. De edelen waren als leenheren in naam des keizers verantwoordelijk voor het innen van deze inkomsten. Hiervoor moest worden geïnvesteerd in manschappen en materiaal. Bovendien was de kans op lokale opstandjes tegen de edelen niet gering, met als bijkomend nadeel dat vaak terug moest worden gevallen op de centrale overheid voor assistentie.

Als derde oorzaak kan worden aangevoerd dat het armoedige platteland steeds verder verpauperde ten gunste van de machtscentra. Daarnaast speelde de chronische hongersnood een rol, waardoor onder anderen de haat tegen de rooms-katholieke kerk verder toenam, aangezien deze in weelde leefde. Het verschil tussen arme en rijk werd steeds groter.

De Opstand duurde inclusief een 12-jarige wapenstilstand uiteindelijk 80 jaar en werd afgesloten met een vredesakkoord, wat meer leek op een tweede 12-jarig bestand, een handelsakkoord afgedwongen door commerciële belangen. Vandaar dat de Kapitein-generaal van het leger, de prins van Oranje, kleinzoon van geliquideerde Willem de Zwijger, tegen een vredesovereenkomst was en dit later via een heuse staatsgreep heeft geprobeerd ongedaan te maken. Bovendien werd bondgenoot Frankrijk door de Vrede van Münster eenzijdig aan de kant gezet en dit zou niet ongestraft blijven.

Deze inleiding is bedoeld om een richting te geven aan de vormgeving van de nieuwe Republiek Nederland. Immers, de edelen kwamen in opstand tegen de “centrale overheid”. Door centralisatie werd gepoogd alle macht aan de regio te onttrekken, met verpaupering, onderdrukking en (burger)oorlogen tot gevolg. Elk van de bovengenoemde oorzaken zijn te projecteren op de huidige toestand als gevolg van de Europese Unie, een replica van het Heilige Roomse Rijk. (1) Centraal bestuur vanuit Brussel. (2) Wegsluizen van inkomsten naar andere delen van de EU. (3) Grote multinationals en overheden hebben de positie van de rooms-katholieke kerk overgenomen. Dit laatste is te relateren aan de gigantische verzameling reusachtige gebouwen die weelde en grootheid vertegenwoordigen, zoals vroeger de kathedralen en kloosterbezittingen van de almachtige R.-K. kerk. Met het doorvoeren van een politieke eenheidsmunt is het soevereine lot van de onafhankelijke staten bezegeld.

Alle macht naar de Gewesten

Door het onttrekken van de macht aan de natie-staten wordt aan een belangrijke voorwaarde om latere uittreding te voorkomen voldaan. Lidstaten worden afhankelijker van het centraal bewind, nemen wetten en regelgeving klakkeloos over en worden meegesleept in conflicten binnen en buiten de ondemocratisch tot stand gekomen Europese Unie. Om een gemoderniseerde (2e Bataafsche) republiek te vestigen op het grondgebied van het huidige Nederland is de mogelijkheid van machtsuitoefening nodig. Zonder macht geen welvaart en zonder soevereine munt geen macht. Een eenvoudige rekensom leert ons, dat aan de eerste voorwaarde om een nationale munt in te voeren moet worden voldaan. Dit kan ongevraagd, omdat ook de invoering van de Euro ongevraagd is gebeurd, er is niet over gestemd, niemand is iets gevraagd en het nimmer door de bevolking is bekrachtigd. De tweede voorwaarde is om alle macht bij de gewesten te leggen, welke hun eigen grondwet en wetten hebben en hun eigen parlement. De gewesten regelen het onderwijs, sociale zaken, gaan over economische aangelegenheden en het justitiële apparaat. Een gewestelijk parlement bestuurt volgens een eigen grondwet en afgeleide wet- en regelgeving daarvan.

Directe democratie

Alle politieke beslissingen, gewestelijk of nationaal, zijn alleen rechtsgeldig als er een volksraadpleging over is geweest. Alle bestuurders worden gekozen, niet benoemd. Alle wetgeving of beslissingen worden getoetst aan de nieuwe – bij referendum gewettigde – grondwet. Nepotisme en corruptie worden bestraft met levenslange uitsluiting van bestuursfuncties, strafrechtelijke vervolging en veroordeling door schadeloosstelling.

Blijf uit oorlogen

Het vermijden van oorlog door een strikte neutraliteitspolitiek kan alleen met een sterke, onafhankelijke strijdmacht. Deze is uitsluitend gericht op de verdediging van volk, have en goed. Buitenlandse expedities moeten alleen het welzijn van de bevolking dienen, niet de bedrijven. Het verdedigen van de landsgrenzen is dus prioriteit nummer één.

Zelfvoorzienend onderwijs

Na het middelbare onderwijs moet een vervolg- of beroepsopleiding worden gevolgd. Dit moet altijd samengaan met een betaalde baan. Het “beroep” fulltime student wordt afgeschaft.

Soevereine financiën

Een welvarend volk is onafhankelijk van particuliere banken. Er worden geen staatsleningen meer uitgegeven. Er is geen belastingheffing, maar alleen kredietverschaffing voor overkoepelende, levensvatbare projecten. In het oude Nederland dragen wij 85% van ons inkomen af, zonder dat enige invloed kan worden uitgeoefend op hoe dat wordt besteed. In het nieuwe Nederland dragen wij 0% af. De nieuwe munteenheid wordt uitgegeven door het Nederlandse volk via een nieuw op te richten nationale volksbank. Alle euro’s kunnen in de ratio 1:1 worden geruild tegen de nieuwe munt.

Grondpolitiek

Alle grond binnen de landsgrenzen vervalt aan het volk. Grond is van iedereen, dus van niemand. De huidige grondbezitters, groot en klein worden afgekocht. Wat in de grond zit vervalt eveneens aan het volk, mits voorzien van een schone grond verklaring.

Pensioenpolitiek

Iedereen wordt zelf verantwoordelijk voor zijn oudedagsvoorziening.

Landsbestuur

Het nieuwe Nederland heeft geen “regering” of “president”. Het land wordt bestuurd door een “zakenkabinet” met specialisten. De Nationale Vergadering met afgevaardigden van de Gewesten, stuurt het bestuur aan. Het landsbestuur fungeert als opdrachtnemer en maakt geen beleid. Coalities zijn alleen per onderwerp toegestaan, er is geen “regeer-akkoord”. Alle beraadslagingen binnen de overlegstructuren worden live uitgezonden.

Samengevat

Omdat op 13 mei 1940 het Koninkrijk der Nederlanden is opgeheven, is de waarlijk democratisch in 1798 ingestelde 1e Bataafsche Republiek automatisch rechtsopvolger. Vanwege de bezetting 1940-1945 moest zij ondergronds en heeft dus nauwe banden met het verzet van die periode.

Omdat op 6 mei 1945 de macht van de bezetter is overgaan naar “The Crown”, moest de 1e Bataafsche Republiek noodgedwongen ondergronds blijven, terwijl het verzet zich heeft laten overhalen en masse over te lopen.

Omdat in de periode 1945-2019 steeds meer bevoegdheden van “The Crown” zijn gedelegeerd (niet: overgedragen!) aan het herstelde Heilige Roomse Rijk en gemodelleerd naar het Derde Rijk met de hoofdstad Brussel, ook wel Europese Unie genoemd, lijkt het alsof de Nederlanders deel uitmaken van die Unie. Dit is een denkfout.

Omdat het Nederlandse volk nergens over is geraadpleegd, zijn alle wetten, regels, instituties en besluiten onwettig. Met terugwerkende kracht tot aan het buiten werking stellen van de 1e Bataafsche Republiek door Napoleon met het instellen van het “Koninkrijk” en latere inlijving als ondergeschoven departementenverzameling in 1806-1810.

Daarom kan worden vastgesteld dat de laatste wet waarover de bevolking haar goedkeuring over heeft uitgesproken de Staatsregeling 1798 van de 1e Bataafsche Republiek is geweest. Vanaf het moment dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is opgehouden te bestaan door de vlucht van stadhouder Willem V, is Nederland bezet gebied geweest.

Met geweld door de Fransen ingelijfd, als gift door de geallieerden onder “The Crown” geschoven. met geweld door nazi Duitsland ingelijfd en wederom als gift door de Canadezen onder “The Crown” geschoven. Wij hoeven ons niets te verbeelden. Een volk of land zonder macht zal nimmer welvarend worden. Rijk misschien, maar niet welvarend, laat staan dat het gelijk is verdeeld.

Dat de gedeserteerde “vorstin” Paulien niet naar Willemstad of Batavia is gevlucht heeft er alles mee te maken, dat mevrouw prijs heeft gesteld op “korte lijnen naar de werkelijke macht”: “The Crown” in Londen. Dit ondanks het grondwetsartikel 21 lid 2, geldend sinds 1815 (die er in 1983 geruisloos is uitgeknikkerd):

410515.jpg picture by Gerard1945

Herstel de Republiek.

6 gedachtes over “De macht moet uitgaan van het volk en zonder macht geen welvaart

 1. Als ik DIT ( bovenstaande) nog mee mag maken ben ik zielsgelukkig en weet ik waarom ik vanaf 1949 op deze planeet ben. Het enige waar ik tegen ben is een leger. Waarom? Omdat ik ook tegen grenzen ben. Ieder mens moet zich kunnen vestigen waar hij/zij wil. Als we in een eerlijke, welvarende wereld leven, is er totaal geen behoefte de geboortegrond te verlaten. Dan zoeken we elkaar vrijwillig op om ervaringen e.d. uit te wisselen.

  Like

  • Bij het starten van een eigen volksbank en uitgeven van een eigen munt moet je eerst een tot de tanden bewapend en goed getraind leger paraat hebben staan.

   Like

  • Een mooie gedachte, Jeanine. We leven echter niet in een eerlijke wereld, zolang de macht licht bij de hoeders van het gouden kalf en de aardse woordvoerder van een niet bewezen bestaande onzichtbare entiteit. Eigen tuintje eerst op orde, zoals Administrator het al aangeeft is dat al nagenoeg ondoenlijk.
   Een tot de tanden toe gewapend en extreem goed getraind leger is onmisbaar. We kunnen toch niet zo naïef zijn te veronderstellen dat de werkelijke macht ons zo maar de gang laat gaan? Maar zover is het nog lang niet, we dienen eerst de koninklijke familie, hun vele lakeien, vooral de loopjongens en meisjes die de eed van trouw afgelegd hebben. Even vriendelijk te verzoeken het land te verlaten, met achterlating van onze bezittingen. Wat betekend dat ze wat mij betreft alleen hun ondergoed aan kunnen houden, en dan weg wezen. Helaas vrees ik dat we dat leger al veel eerder nodig zullen hebben dan de door “vonpuffelen” geschetste situatie.

   Like

 2. …gezien het feit dat Wilhelmina niet is verwekt door koning Willem III maar door een zekere de Ranitz, gezien get feit dat Juliana is geadopteerd en van onbekende afkomst is, is er geen enkele maatregel om de onterechte macht waar ze zich van bedienen geldig te verklaren.
  Wat me ook opvalt, dat die familie imposters net zo groot is geworden als het totaal aantal edelen in de 16e eeuw. Hun declassering zou ons erg goed uitkomen, apart van de nieuw te installeren Bataafsche Republiek 2.

  Like

  • De adel bestaat dan niet meer.
   Het volk past straks, geheel gewettigd en in eerste instantie volstrekt geweldloos, dezelfde regels toe als die zij hebben toegepast, toen ze hun bezittingen bij elkaar hebben gegraaid.

   Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.