Immigratiepolitiek


Als je over immigratie, moslims, asielzoekers en nationale identiteit begint, kom je al snel in een hoek waar je niet terecht wilt komen.

De racisten- of fascistenhoek.

mussert_2

Deze discussie is precies het pad waarlangs de overheid, de politiek en de massamedia je willen laten lopen. Dit pad is een doodlopende weg met gevaarlijke bochten. Deze discussie moet je niet willen voeren als rechtvaardige en vrijheidlievende mens.

Uiteraard moeten ook wij niets hebben van de sharia en andere onwenselijke gewoonten die er bij de islam in zijn geslopen door het reactionaire in het begin van de vorige door de Britten bedachte “wahabisme”  en “salafisme”. Want het was het Britse imperium die het Ottomaanse Rijk in mootjes opdeelde en onder anderen aan de familie Saud gaf.

Maar wij moeten ook niets hebben van het Romeinse recht wat in het huidige Nederland tijdens de Franse bezetting is ingevoerd. Romeins recht is canoniek recht en canoniek recht is kerkrecht. Het strafrecht is daderstrafrecht en gebaseerd op de meedogenloze Inquisitie van Rome in een andere gedaante.

De immigratiepolitiek is van dezelfde orde. Als we die discussie willen voeren moeten alle sentimenten die ermee gepaard gaan buiten de discussie blijven. Een historische analyse moet worden onderbouwd met keiharde cijfers, niet met gevoelens, geloven, meningen en overtuigingen. Uitrekenen en conclusies trekken. Het is een simpele boekhoudmethode, maar de enige methode die is te verifiëren.

Pieter Lakeman schreef in 1999 een boek, wat helaas niet meer is te krijgen:

Binnen zonder kloppen: Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen

Samenvatting

Wie wordt beter van immigranten en wie niet? Kan Nederland niet zonder immigranten? Maakt vergrijzing immigratie tot een noodzaak? Of is immigratiehulp een dure variant van ontwikkelingshulp? Welke internationale immigratieverplichtingen heeft Nederland en in hoeverre zijn politici te vertrouwen wanneer zij over immigratie spreken? Het eerste boek waarin alles op een rij wordt gezet en de economische gevolgen voor Nederland openlijk beschreven worden. Pieter Lakeman is, als SOBI-voorzitter, vermaard vanwege zijn kritische onderzoeken naar bedrijven die het met de wet niet zo nauw nemen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnen_zonder_kloppen:_Nederlandse_immigratiepolitiek_en_de_economische_gevolgen

We hebben ook nog een boekbespreking gevonden en nemen deze door ons becommentarieerd integraal over.

http://www.heemland.nl/hl14-Boek_Lakeman.htm

Emigratie, in 1950 was Nederland vol

 

Na een korte inleiding begint Lakeman bij de jaren na de tweede wereldoorlog. In 1949 overschrijdt de Nederlandse bevolking de 10.000.000. In de troonrede van 1950 verklaart koningin Juliana dan ook dat “Nederland vol, ten dele overvol is”.
Gevolg is dat de regering een emigratiecampagne opzet, die tot gevolg had dat in deze jaren vele geschoolde en ongeschoolde arbeiders emigreren naar landen als Australië en Nieuw-Zeeland. En nadat Nederland 500.000 gezonde, geschoolde en gemiddeld jeugdige Nederlanders tot emigratie had gestimuleerd, ontstond er in de tweede helft van de jaren 50 een tekort aan arbeiders. Op aandringen van de werkgevers werden hiervoor gastarbeiders naar Nederland gehaald. Hoewel “gehaald” een slecht woord is, want de meesten (tot 1968 zelfs 75% !) kwamen spontaan. Dus het vaak gehoorde argument dat wij de gastarbeiders hierheen “gehaald” hebben is fout; de meerderheid kwam spontaan naar Nederland.

De emigratie van dat half miljoen Nederlanders heeft rond de € 7 miljard gekost en een tekort aan arbeiders. Zo is de opbouw van een “etnisch subproletariaat” begonnen, naar onze mening een bewuste politiek. De overgrote meerderheid stond ongevraagd aan de fabriekspoorten en zijn nooit meer vertrokken.

De weerstand tegen immigratie

Nadat de gastarbeid op gang was gekomen ontstonden er al snel discussies over de vraag of dat een goede zaak was voor de Nederlandse samenleving. Vreemd genoeg was het juist in die tijd rechts Nederland, in het bijzonder de werkgevers, die de gastarbeid juist wilde stimuleren, terwijl links Nederland, met name ook de vakbeweging daar grote bedenkingen tegen had. Ook de PvdA zat op deze lijn. Zo stelde zij in de jaren 70 nog voor om een extra heffing op te leggen aan bedrijven voor elke buitenlandse werknemer die zij in dienst hadden. De regering Den Uyl stelde over de gastarbeiders dat “noch de belangen van de vreemdelingen zelf noch die van de Nederlandse samenleving met hun komst zijn gediend.” Ook wordt gewaarschuwd tegen het ontstaan van getto’s, het dichtslibben van de randstad, woningnood, sociale spanningen. De regering stelde bij herhaling dat “Nederland geen immigratieland kon en mocht zijn”. En dat allemaal in een tijd dat er slechts enkele tienduizenden gastarbeiders in ons land woonden. Nu twee á drie miljoen vreemdelingen ! Kortom, alles wat we nu ondervinden, daar werd in de jaren 70, toen de grootschalige immigratie nog op gang moest komen, zelfs van regeringswege voor gewaarschuwd.

Natuurlijk ageert de PvdA tegen deze werkgeverspolitiek. Sinds het begin van de zogenoemde Bilderberg conferenties, halen PvdA kopstukken daar hun instructies op. Rechts, links of midden Nederland maken geen onderscheid in de uniforme agenda die wordt gevolgd. De “regering” is tegen immigratie, terwijl het gewoon doorgaat en in de loop der jaren accelereert?

Toch immigratie doorgedrukt

En daarmee komen we bij één van de kernpunten van Lakemans boek, namelijk dat alle regeringen sinds de jaren 60 met de mond hebben beleden dat Nederland geen immigratieland was, maar feitelijk door allerlei maatregelen de immigratie alleen maar bevorderd hebben. Lakeman verwijt al deze regeringen, van links of van rechts, collectief het Nederlandse volk voor te hebben gelogen over deze zaak.
Legalisaties, gezinshereniging, hernieuwde werving, vluchtelingen; dat alles heeft ertoe geleid dat de ongeveer 100.000 gastarbeiders in de jaren 70 zijn uitgegroeid tot het enorme aantal allochtonen dat nu ons land bewoont.

Omslag in het politieke denken

In het midden van de jaren 70 vindt er in bepaalde sectoren van de samenleving een omslag plaats. Waren het tot die tijd met name de werkgevers die voorstander waren van arbeidsimmigratie, vanaf die tijd werd deze fakkel overgenomen door hun tegenpool, de linkse intelligentsia; journalisten, linkse dominees, advocaten, benoemden zichzelf als woordvoerders van de immigratielobby. En zoals zo vaak bij de linkse stokpaardjes, gebeurde dit met grove morele intimidatie van de tegenstanders. Sinds linkse journalisten zich meester hebben gemaakt van het immigratiedebat is er in Nederland een McCarthy-achtig sfeertje ontstaan, waarin elke nuchtere discussie over immigratie en buitenlanders is gesmoord. Ook dit is één van de grondthema’s van het boek; Lakeman wil een nuchter, cijfermatig onderbouwd tegenwicht geven tegen de eenzijdige berichtgeving uit de media.

“Lakeman wil een nuchter, cijfermatig onderbouwd tegenwicht geven tegen de eenzijdige berichtgeving uit de media.”

Dit moet de kern van de discussie zijn. Helaas worden de bedragen zo enorm, dat het ieder voorstellingsvermogen te boven gaat. Dat is dan weer het gevaar van de financiiële onderbouwing: de werkelijkheid is dikwijls nog idioter dan de fantasie. Lakeman geeft zelfs nog te kennen, niet overtuigd te zijn van de bedragen en aanneemt dat het een veelvoud is.

De kosten van de immigratie

En dat brengt ons bij het derde thema van het boek. Wat kost de immigratie ons, puur in geld uitgedrukt. Een van de punten die altijd wordt aangevoerd is dat de buitenlandse werknemers toch hebben meegeholpen onze economie op te bouwen. Lakeman laat geen spaan van dit standpunt heel. Al snel na de komst van de gastarbeiders sloeg in Nederland de economische crisis toe van de jaren 70. De bedrijven moesten saneren en juist ongeschoolde arbeiders werden het eerst ontslagen. Juist de gastarbeiders raakten het meest werkloos. En hoewel in bijna alle wervingsverdragen (ook in die met Turkije en Marokko) een terugkeerverplichting was opgenomen, bleven de gastarbeiders hier, ook nadat ze werkloos waren geworden. Sterker nog, men kreeg het recht om de gezinnen over te laten komen. Al gauw bedroeg de werkloosheid onder Turken en Marokkanen ongeveer 40%, waarbovenop ook nog het zeer hoge WAO-percentage (meer dan 20%) moet worden opgeteld. Kortom, de gastarbeiders hebben slechts zeer korte tijd economisch gezien iets opgeleverd voor Nederland, daarentegen hebben ze vele jaren geld gekost. Dit geldt des te meer voor andere groepen immigranten, zoals asielzoekers, Surinamers en Antillianen. Lakeman berekent dat een asielzoekersechtpaar met drie kinderen, die gedurende de rest van hun leven hier mogen blijven, Nederland gemiddeld bijna 900.000 gulden kost. Rekent u maar uit hoeveel geld de hele asielzoekersindustrie ons kost als u weet dat dit jaar ongeveer 50.000 mensen asiel zullen vragen in Nederland.
Lakeman maakt een schatting dat de hele gastarbeidersimmigratie ons tot nu toe 70.000.000.000 (70 miljard !) gulden heeft gekost. En naar hijzelf ook aangeeft is dit een absolute minimumschatting. Zelf gaf hij in een interview aan dat de werkelijke kosten waarschijnlijk een veelvoud hiervan bedragen. En als we bedenken wat er in Nederland een grote tekorten zijn op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg, is dit een schandalige geldverspilling van de eerste orde.

De lasten afgewenteld

 

En deze rekening wordt betaald door de gewone Nederlander. Via kortingen op uitkeringen en loonmatigingen heeft de gewone Nederlander dit bedrag opgebracht. Daarentegen heeft juist een linkse elite (via de asielzoekerindustrie) en een rechtse ondernemerselite (die profiteert van goedkope buitenlandse werknemers) zich verrijkt aan de immigratie. Lakeman is somber. Omdat immigranten die zich hier reeds gevestigd hebben altijd weer nieuwe immigranten zullen aantrekken, vreest hij dat de immigratie niet zal stoppen. Bovendien is hij bang dat het toenemende aantal allochtonen de basis van onze samenleving zal aantasten; hij wijst hierbij in het bijzonder op de achteruitgang in het onderwijs door de grote concentratie allochtonen.

De politieke reacties op het boek zijn nul

Al met al een onthullend boek, dat een onthutsende blik geeft op de gedragingen van de Nederlandse overheid. Maar het is tekenend dat dit boek tot geen enkele politieke oprisping heeft geleid; geen Kamervragen, geen debatten, geen journalisten die de kamerleden confronteren met gegevens uit het boek. Dit is het zoveelste teken dat de politiek zich in een glazen stolp bevindt, afgeschermd van het Nederlandse volk en een wereldje op zichzelf is geworden. En helaas, de journalistiek, de bewaker van onze vrijheid, speelt als het gaat om immigratie en multiculturaliteit niet die rol die van haar verwacht mag worden. Sprak links in de jaren 60 van een “militair-industrieel” complex, tegenwoordig zou men van een “journalistiek-politiek” complex kunnen spreken. Een kongsi die alles onder de doofpot stopt, uiteindelijk tot zeer grote schade voor het Nederlandse land en volk.

Eduard den Hollander

 

Slotopmerking:

Het is de combinatie van emigratie en immigratie die de absoluut negatieve financiële consequenties hebben veroorzaakt. Emigratie gaat ten koste van miljarden, het ontstane gaat vullen door immigratie kost een veelvoud. Het improductieve etnische subproletariaat kost de belastingbetaler een groot deel van de in totaal 80% wat hij van zijn bruto loon afdraagt. We mogen gerust aannemen dat het einde niet in zicht is. De gasopbrengsten zijn verdeeld in bedrijfswinsten voor Shell en Esso en het gedeeltelijk financieren van dat subproletariaat. De Nederlanders mogen nu weer inspringen om de provincie Groningen van een letterlijke ondergang te redden. En ze gaan het ook nog gewillig doen, vanwege onwetendheid, onverschilligheid, angst en volgzaamheid.

Bovendien werkt het Westerse imperialistische en koloniale verleden ook niet echt mee aan de verstandhouding met andere werelddelen. “We zijn eerst leeggeroofd en uitgemoord, nu komen we het halen”. Of we het nu hebben over de Kruistochten of Politionele Acties, of het nu gaat om olie-oorlogen of genocides, het verleden is niet meer uit te wissen. Daar wordt gebruik van gemaakt: “We hebben met die lui nog wat appeltjes te schillen….”

Immigratiepolitiek is bovenal een methode om de lonen laag te houden en zal dus altijd door een ondernemers- en bankenelite worden gestimuleerd. Kabinetjes komen en gaan, liegen de bevolking voor, maar de belangen van de elite zullen ALTIJD worden gediend. Het kwartje rolt namelijk ALTIJD dezelfde kant op, Nederlanders laten zich van alles wijs maken en voeren de verkeerde discussie tot groot genoegen van hun zelfgeproclameerde heersende politieke en corporatieve kaste. Een oude kliek in een nieuw jasje:

Hitlerkabinet

 

“If the American people knew what we have done, they would string us up from the lamp posts.” George H.W. Bush’s

“You can fool some of the people all of the time; and those are the ones you have to concentrate on.” — George W. Bush

 

 

14 gedachtes over “Immigratiepolitiek

 1. Het boek van Lakeman staat bij nog in de boekenkast het was het favoriete boek van mijn overleden vrouw. Ik ben 75 en heb het meegemaakt, de tragiek is dat ze werden binnengehaald door de werkgevers, om veelal op de top van de hoogconjunctuur alles uit een verouderd productieapparaat te persen wat er maar te persen viel. In veel bedrijven was het productie apparaat aan vervanging en vernieuwing toe. 3-5 jaar later was de hoogconjunctuur voorbij en belande we in de Lubberiaanse crisis jaren. Die mensen waren allemaal met tijdelijke arbeidscontracten binnengekomen met het beding dat na afloop van het contract ze terug zouden keren naar hun vaderland. En veel van die bedrijven waar ze gewerkt hadden gingen in de internationale concurrentieslag met hun oude rotzooi waar alles uitgeperst was kopje onder, maar die mensen bleven hier met een uitkering. En de gewone Nederlander zag dat en dacht terecht wie gaat dat betalen. En van wat nu binnenkomt is meer dan 50% uit een niet oorlogsgebied. Een gedeelte wordt op hoge kosten, u en mij kosten teruggestuurd, maar een groot gedeelte gaat onder in het zwarte arbeidscircuit, de misdaad of een mengeling van de twee. Want onze onnozelaars in Brussel denken nog steeds, dat ze met alleen bewaking van de buitengrenzen dit kunnen tegen houden en benoemen de premiers van landen, die die taak wel serieus nemen bijna facistisch. Maar is geen erger soort als salonsocialisten of D66’ ers die een meer dan dubbel top inkomen hebben,waarvan 1 inkomen onterecht wachtgeld in een dure villa in Wassenaar wonen – voor een bedrag waar je in Amsterdam nog geen flat voor huurt en daar nog 40% korting op willen hebben. En het is dit soort wat Jan Modaal, die al jaren op de nul lijn zit, te pas en te onpas uitmaakt voor fascist, als die de opvattingen van deze zogenaamde elite niet deelt.

  Liked by 2 people

 2. @administrator in de vierde alinea noem je daderstrafrecht. Laat ik daar nu recent een video met Louk Hulsman over hebben gezien. De term absolutisme in deze was voor mij nieuw.
  De kern is dat het in het strafrecht dient te gaan om herstelrecht of ten minste toch om de compensatie van de aangedane schade.
  Het huidige strafrecht is een verdienmodel voor de macht. Een misdaad wordt gezien als daad tegen de staat, tegen “recht en orde”. Het slachtoffer mag het vinden van zijn recht zelf uitzoeken.

  Liked by 1 persoon

 3. Pingback: Wereldwijde immigratie – | toodlessss

 4. Van de huidige vluchtelingenstroom is bekend dat indien deze mensen in het land van herkomst zouden worden opgevangen de kosten van opvang veel lager zouden zijn dan nu het geval is. Dit feit brengt ons als vanzelf op het goede spoor: de opvang van een vluchteling met zijn familie is kostbaar en de opvang van véél vluchtelingen is dus héél kostbaar. Dit geld moet de overheid extra lenen van de bank. Zo moest Duitsland vorig jaar 25 miljard extra lenen voor de opvang van vluchtelingen. (bron: Deutsche Wirtschafts Nachrichten}

  Dus….who benefits? Goldman Sachs.

  Wie krijgen na hun politieke carrière een mooi baantje bij de bank? Politici.

  Wie draait op voor de kosten? Alle mensen die door arbeid een wezenlijke bijdrage leveren aan onze landseconomie.

  Het grenst aan het ongelooflijke dat er nog steeds heel veel mensen zijn die elke keer maar weer opnieuw gaan stemmen op welbespraakt en keurig gekleed schorem dat je vlak vóór de verkiezingen belooft om je uit de stront te zullen halen waar ze je eerst zelf in hebben getrapt. Bizar!

  Liked by 3 people

 5. Bij euparlement moet van Nederlandse zijde steeds meer Bij!
  Huilie Frans praatte dit goed om de grenzen te bewaken dat daar veel geld mee gemoeid In?
  Neen,zij hebben juist de grenzen opengegooid en dat vergoelijkt het excuus daarvoor! Juist we kunnen ze zgn niet missen?
  Onlangs ging weer geruchten van salaris verhoging, pensioen verhoging van deze potverteerders, gewoonweg ophouden hiermee!

  Like

 6. Een natie kan zijn dwazen en zelfs de ambitieuze overleven, maar het kan verraad niet van binnenuit overleven.” Een vijand aan de poorten is minder formidabel, want hij is bekend en hij draagt openlijk zijn banieren, maar de verrader beweegt zich tussen degenen binnen de poorten vrijelijk, zijn sluwe gefluister ritselt door alle steegjes, gehoord in de zaal van de regering zelf, want de verrader lijkt geen verrader – hij spreekt in de accenten die zijn slachtoffers bekend zijn, en hij draagt hun gezicht en hun kleding, en hij doet een beroep op de laagheid die diep in de harten van alle mensen ligt, hij verrot de ziel van een natie – hij werkt in het geheim en onbekend in de nacht om de pilaren van een stad te ondermijnen – hij infecteert het lichaam politiek zodat het niet langer weerstand kan bieden. moordenaar is minder te vrezen. “- Cicero, 42 BC

  Liked by 1 persoon

 7. Great topic… Thanks again Admin!

  My old father used to say: “ Everything is an illusion!” I disagreed with him and stil do now… I prefer to call it: “Smoke & Mirrors.”
  A closer look at history gives the opportunity to many answers… Even the hush hush covered up one.
  Vandaag las ik het volgende en borduurde daar een beetje op verder.
  https://hendersonlefthook.wordpress.com/2018/02/20/assads-syrian-checkmate/
  Helaas is het laatste schaakspel nog niet gespeelt en wat als beide spelers controlled opposition zijn https://www.dzig.de/sites/default/files/Putin-Rothschild-Rockefeller.htm en dan hebben we het nog geeneens over derde speler die op het vinkentouw zit te wachten.
  De diagram die deze dzig.de laat zien heeft het niet over de rol die het Vatican met zijn Jesuits… vreemd?

  The deliberate pattern of The Psychopaths in Charge which causes the CALCULATED Problem-Reaction-Solution from The So-Called Opposition.

  The solution will be that the people of the world will gratefully accept foreign military boots in America!

  Americans 🤪🤯🤖
  America, the last bastion of resistance where any trick in the book is getting used to disarm it’s population since 9/11.

  No light…no tunnel.
  Say it ain’t so!

  Like

 8. Bij immigratie vinden de meeste Nederlanders integratie een redelijke eis maar juist daar komt toch nog een extra probleem om de hoek kijken. Zo weten we allemaal dat de opkomst bij de verkiezingen vorig jaar nog groter was dan de keer daarvóór en dat de VVD opnieuw als grootste partij uit de bus is gekomen. Nederlanders zijn dus zo achterlijk dat je alleen maar zo achterlijk geboren kunt zijn. Daarom is het voor immigranten onmogelijk om te integreren.

  Like

 9. Nadat ik een kennis van mij op de hoogte wilde brengen over dit boek van Lakeman ensemble had gezecht dat niet meer te krijgen was, vertelde hij mij dat dit via Bol.com geen probleem was maar dat 34 euro nogal prijzig vindt. Buiten dat vertelde hij mij dat…

  Quote: Heeft uit eigen winstbejag de DNB bank (en de mensen die er centjes hadden ondergebracht) de nek omgedraaid….Onder het mom van de eerzame ridder

  Like

 10. Intussen is er weer een slachtoffer gevallen onder de banken, de spaarders worden tot maar 1 ton daarvan uitgekeerd.Helaas zijn deze niet op tijd door het verslindende geldmonster,IMMIGRATIE, gewaarschuwd en zijn ze voor een groot deel hun centen kwijt?
  Lakeman heeft schijnbaar niet van de media gebruik kunnen maken?

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.