DE BATAAFSE REVOLUTIE

In het vorige artikel is duidelijk gemaakt dat religies niets anders zijn dan een imperialistische staatsvorm, welke namens een opperwezen met genocidaal geweld aan volkeren wordt opgelegd. Daarbij wordt namens datzelfde opperwezen alle op de aarde aanwezig grondgebied en alles wat daaronder en daarboven is, geclaimd als onvervreemdbaar eigendom.

Toen het West Romeinse Rijk in 476 ten onder ging met het verdrijven van de laatste keizer Romulus Augustulus (’t keizertje), vulde  de bisschop van Rome het vacuüm, tot de dag van vandaag.

De Reformatie van 1517 – een halfslachtige poging onder het juk van Rome uit te komen – was de basis voor de Opstand in de Nederlanden. De Beeldenstorm van 1566 was het startsein. De armoedige omstandigheden van de bevolking ten opzichte van de weelde waarin de rooms-katholieke kerk leefde, werd gevoed door het mislukken van de lokale oogsten én oorlog in Scandinavië, waardoor de graanimporten stil vielen.

Quote Herstel de Republiek:

“Een lege maag is de motor van de revolutie….”

Unquote

Conclusie: De “motor” van een revolutie begint dus pas te draaien als er géén brandstof wordt toegevoerd – een mooi leermoment voor onderwijsdocenten en geschiedkundigen.

Iedere revolutie is een gevolg van het kanaliseren van onvrede onder regie van de werkelijke heersers.  Zo was dat ook met de Bataafse Revolutie. Onvrede over de decadente Oranjes, armoedige omstandigheden bij de (plattelands)bevolking,  ten opzichte van de weelde bij de adel en gegoede burgerij. Het vuur van de Franse Revolutie verhitte de gemoederen onder hen die de macht roken.

Het vorige artikel hebben wij als volgt beëindigd:

Tenslotte.

Wat heeft dit met de Bataafse Republiek te maken?

Alles.

In het volgende artikel zullen we dat verduidelijken aan de hand van historische werkelijkheden in combinatie met het scharnierjaar van de geschiedenis 1773. De Franse Revolutie legde de basis voor de Bataafse Republiek. Het vestigen van die Bataafse Republiek – hoe zuiver van geest dan ook – was niets anders dan een rooms-katholieke clandestiene operatie die is geslaagd. Door het vestigen van die Republiek werd in één klap (1) de Akte van Verlatinghe en (2) de Vrede van Münster ongedaan gemaakt. Met het herstellen van de Republiek bedoelen we dan ook het herstel van die beide overeenkomsten die wij Nederlanders met ONSZELF  moeten maken.

Centraliseren, altijd maar weer centraliseren

Pyramid of Power

Toen in 1776 de Verenigde Staten van Amerika hun onafhankelijkheid van het Britse Imperium uitriepen, was dit voor een grote groep mensen reden zich te organiseren onder de naam “Patriotten”. Een anti orangistische beweging, die in feite een herstelbeweging was, omdat men het absolutisme van de erfstadhouders van Oranje verfoeide en terug wilde naar de meer normale staat van de Republiek. De patriotten hadden verschillende doelstellingen, waarvan de belangrijkste waren het direct kiezen van burgemeesters (schout en schepenen), het herinvoeren van bewapende volksmilities (schutterij) en volledige toegang van alle gezindten in het landsbestuur. Geïnspireerd door de Amerikaanse revolutie werden ze regelmatig tot onderwerp van spot voor de gevestigde orde. Uiteraard was men fel anti-Engels en pro-Frans. Steeds fanatieker werden de patriotten in hun streven naar het doorvoeren van hun agenda. Stadhouder Willem V riep de hulp in van zijn schoonvader, de “Dikke” Hertog van Brunswijck, die met een leger van 25.000 man orde op zaken kwam stellen. Binnen een maand was alle verzet gebroken. Een exodus van patriotten naar Frankrijk – met name Vlaams Frankrijk – was het gevolg. De Franse koning Lodewijk XVI verwelkomde de Nederlanders overigens van harte en stopte hen geld toe in afwachting van betere tijden.

In 1794 werden de Noordelijke Nederlanden door een Frans leger onder maarschalk Pichegru bezet, met hulp van een Vijfde Colonne Patriotten, waaronder de gevluchte Herman Willem Daendels. Stadhouder Willem V (kapitein-generaal van het leger, gedeserteerd opperbevelhebber dus!) maakte zich (op 18 januari 1795) uit de voeten naar Engeland en zette zich daar aan de Kew Letters – schoolvoorbeeld van hoogverraad. Alles wat buiten de macht van de Bataafse Republiek was, schonk hij aan zijn gastheren. Naast deze brieven schreef hij ook brieven aan de Britse koning George III met het verzoek de Nederlands koloniën tijdelijk te bezetten.

Als beloning voor de “bevrijding” moest de Republiek Zeeuws Vlaanderen en de enclaves Maastricht en Venlo aan de Fransen afstaan, evenals de talrijke bezittingen van de gedeserteerde kapitein-generaal van Oranje.

De Bataafse Republiek werd uitgeroepen op 19 januari 1795. In de eerste provisorische Nationale Vergadering werd de wens uitgesproken dat men streefde naar meer democratie en een centraler bestuur. Er werd gewerkt aan een verklaring voor de rechten van de mens en een Staatsregeling, welke laatste op 1 mei 1798 in werking trad. Een belangrijk artikel in die Staatsregeling was het aanbrengen van een strikte scheiding tussen kerk en staat. Een logisch gevolg daarvan was, dat rooms-katholieken niet meer werden gediscrimineerd als het ging om het vervullen van bestuursfuncties. Staatsambten waren in de Republiek der Nederlanden voorbehouden aan gereformeerden. Andere geloofsrichtingen mochten hun erediensten houden in schuilkerken. De rooms-katholieke mis was verboden, maar werd gedoogd. Met de Staatsregeling werd alles anders, omdat de privileges van de grotendeels Oranje-gezinde gereformeerden werden afgeschaft. De vernieuwing mocht dan niet direct van harte worden doorgevoerd, de kiem tot de rooms-katholieke overname van de Bataafse Republiek was wel degelijk gelegd. Wettelijk was iedereen gelijk, in de praktijk werd er minachtend op het rooms-katholieke volksdeel neergekeken, armetierig, onderontwikkeld, schijnheilig en fokkend als konijnen.

De ontmanteling van de Bataafse Republiek

Departementen-in-1811-def

Het was natuurlijk niet verwonderlijk dat sinds de Opstand in de Nederlanden en het verzet tegen de Inquisitie, de rooms-katholieken als vijandige infiltranten werden gezien en absoluut buiten het landsbestuur gehouden moeten worden. Hieronder een opstelling van de sluipende stappen methode van geleidelijke onderwerping van de Republiek der Verenigde Nederlanden door de Franse keizer, die zich liet commanderen door zijn adviseurs.

 •  Op 1 maart 1796 komt de Nationale Vergadering – een democratisch gekozen orgaan – voor het eerst bijeen. Nog voor de nieuwe Staatsregeling er is, wordt scheiding van kerk en staat doorgevoerd en het gelijkheidsbeginsel van alle burgers ingevoerd. Katholieken en joden kunnen voortaan ook bestuursfuncties bekleden.
 • Nadat in 1797 een eerste ontwerp is verworpen, komt er een Tweede Nationale Vergadering. Dat parlement wordt in januari 1798 ontbonden door een staatsgreep onder leiding van vrijmetselaar Herman W. Daendels. Radicale unitariërs, een een centraal bestuur willen,  nemen het bewind over en passen de Staatsregeling aan. Er komt een Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek.
 • Daendels pleegt wederom een staatsgreep, laat het radicale Uitvoerend Bewind zitten en installeert meer gematigde patriotten (moderaten).  Er komt er een parlement (het Vertegenwoordigend Lichaam) en er worden zogenaamde agenten aangesteld, die zijn te vergelijken met ministers.
 • Met behulp van de Fransen wordt echter in september 1801 het Uitvoerend Bewind afgezet en wordt er een Staatsbewind ingesteld, aan het hoofd van een veel autoritairder bestuur. Oude regenten uit de tijd van de stadhouder keren terug in het bestuur. Het ingestelde Wetgevende Lichaam heeft weinig tot niets te zeggen.
 • In 1805 wordt het Staatsbewind afgezet en wordt Rutger Jan Schimmelpenninck door Napoleon als raadpensionaris benoemd.
 • Een jaar later in 1806 wordt ook deze raadpensionaris weggestuurd en wordt de Bataafse Republiek ontmanteld en omgedoopt tot het Koninkrijk Holland met Napoleon’s  broer Lodewijk als koning.
 • De keizer is uiteindelijk ook niet tevreden over zijn broer en dwingt hem eveneens tot aftreden.
 • Op 9 juli 1810 worden de Nederlanden als departement ingelijfd bij het Franse keizerrijk.
 • In de Nederlanden komt een Franse Gouverneur-Generaal, de voormalige collega-consul van Napoleon, Charles-Francois Lebrun. Onder diens bewind worden allerlei Franse wetten, maatstaven en reglementen ingevoerd, de Code Pénal (het Wetboek van Strafrecht), de Code Civil (Burgerlijk Wetboek) en de Code de Commerce (Wetboek van Koophandel). Verder komt er een burgerlijke stand (en burgerlijk huwelijk). Door de Mijnwet van 1810 worden delfstoffen tot gemeenschapsbezit verklaard. Een Dijkwet zorgt voor beter onderhoud van de dijken. Om de militaire avonturen van Napoleon te bekostigen, worden belastingen en accijnzen verhoogd, de algemene dienstplicht  (conscriptie) wordt ingesteld en de overzeese handel werd compleet stilgelegd. De economie komt voor een groot deel tot stilstand, verpaupering en hongersnoden zijn het logische gevolg.

Toen kwam de motor van de revolutie langzaam op gang door het ontbreken van voldoende voedsel voor met name de arme bevolking. Er ontstond steeds vaker “conscriptie-oproer”, die door het Franse leger moest worden neergeslagen. In oktober 1813 laten de Fransen een compleet leeggezogen land achter en werd het landsbestuur door een aantal orangisten, waaronder van Hoogendorp, zonder enige democratische invloed overgenomen.

De orangisten moeten Napoleon dankbaar zijn geweest voor de ellende die hij achter liet. De puinhopen van 20 jaar wanbestuur waren voor de teruggekomen prins van Oranje een vruchtbare bodem om het kunstje van de laatste Oranje nog eens dunnetjes over te doen. Van een soevereine Republiek der Nederlanden tijdens het Eerste Stadhouderloze tijdperk (1650-1672) was in fasen niets meer over. Stadhouder-koning Willem III overleed in 1702 en liet de Republiek achter met torenhoge oorlogsschulden en betrokkenheid in talloze Europese en koloniale oorlogen. De Friese tak van de Nassaus leverden nog twee stadhouders, waarvan de laatste zoals gezegd de Republiek definitief de nek heeft omgedraaid door het Pruisische leger binnen te laten en een paar jaar later als opperbevelhebber te deserteren naar Engeland, waar hij vervolgens de handelsvloot en het koloniale imperium verkwanseld heeft. Door het toelaten van de Pruisen gaf hij Frankrijk de aanleiding om de Nederlanden uiteindelijk in te lijven. Met de komst van een volgende  Oranje als zetbaas van de “geallieerden” tegen Napoleon, heeft het Koninkrijk der Nederlanden als vazalstaatje van het Anglo-Amerikaanse machtskartel geen enkele rol van betekenis meer gespeeld.

De ontmanteling van de Republiek door de Oranjes heeft van 1672 tot 1795 geduurd. De Akte van Verlatinghe en de daaraan gelieerde Vrede van Münster waren van 1650 (overlijden stadhouder Willem II) de grote mogendheden Engeland en Frankrijk een doorn in het oog. Het succes van de kleine Republiek met haar omvangrijke handelsimperium stond in geen verhouding met het formaat. Wij dienen niet te vergeten dat Frankrijk én Engeland onder de volledige controle stonden van het Vaticaan van voor het scharnierjaar 1773.

De stapsgewijze ontmanteling van de Bataafse Republiek nam echter minder dan 10 jaar in beslag. Tevens zijn de discriminerende beschermingsmaatregelen van de reformatie als gevolg van de Opstand van 1568 tot 1648 ontmanteld, met desastreuze gevolgen.

Waarom?

bataafsexeperiment

Omdat we onderscheid moeten maken tussen twee dogma’s, te weten:

 1. De scheiding tussen kerk en staat;
 2. De scheiding tussen religie en landsbestuur.

De herstelde republiek mag niet dezelfde fout maken als de patriotten door een scheiding tussen kerk en staat wettelijk vast te willen leggen.  De kerk is een belangenvereniging en de staat zou een bestuursorgaan VAN het volk moeten zijn. Daarentegen moet wel wettelijk worden geregeld, dat er een strikte scheiding tussen religie en landsbestuur dient te worden gemaakt. We mogen er immers vanuit gaan, dat “religie” een staatsvorm is, welks belangen haaks staan op die van een vrije republiek. Door “kerk en staat” te benoemen, wordt “religie” als staatsvorm getolereerd en dat is uiterst onwenselijk.

De vestiging van de Bataafse Republiek is een farce vergeleken met wat wij nu willen. De patriotten hadden tegen figuren als Daendels en de Fransen in het geweer moeten komen, maar men dacht blijkbaar dat het wel in orde was. We weten nu wel beter. Het recht op zelfbestuur is alleen voorbehouden aan alle vrije Nederlanders. Geen hulp van buitenaf, geen centralisatie en geen “regering”.

Toen Napoleon de dienstplicht invoerde en de belastingen opschroefde, kwam het oproer op gang. Maar niet eerder dan na de rampzalig verlopen Franse veldtocht in Rusland, die ook vele Nederlandse dienstplichtigen het leven heeft gekost.

Ook nu weer zijn Nederlandse huursoldaten met zinloze veldtochten bezig en worden de belastingen opgeschroefd om ze te bekostigen. Ook nu weer worden Nederlandse huurlingen binnen een ander leger geïntegreerd en wacht men onderdanig de bevelen af, voordat wij als Nederlanders daarin worden gekend.

Destijds werd het “opgelost” door de Franse keizer in te ruilen voor een Duitse koning – want dat was Willem Frederik natuurlijk wel. Er was geen patriot meer te bekennen, die de machtsoverdracht democratisch wilde regelen. Geen patriotse exercitie-genootschappen meer te bekennen om de daad bij het woord te voegen. De patriotten bleven thuis, ze keken wel uit.

Met dank aan Napoleon Bonaparte, de nuttige idioot en gesel van Europa.

De Nederlanden zijn verkwanseld aan de geallieerden, tot twee maal toe. De laatste stap is het daadwerkelijk inlijven bij het herstelde Romeinse Imperium – de blauwdruk is tijdens de Bataafse republiek al gemaakt. Stapje voor stapje wordt zeggenschap en soevereiniteit weggehaald, stapje voor stapje wordt ons van alles opgelegd waar we niets over hebben te zeggen – toen niet en nu ook niet. Het zijn dezelfde duistere krachten die dit ons opdringen, toen en nu. De één-wereld gedachte is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Uittreden uit het “Koninkrijk der Nederlanden” is de enige oplossing.

Niet wachten tot de motor van de revolutie gaat pruttelen, want dan is het al te laat. Immers, revoluties zijn door de zittende elite geënsceneerde opstanden, men heeft geleerd van de Beeldenstorm en de Opstand in de Nederlanden. Men houdt graag het initiatief. Een opstand is voor gewapende machtsmonopolisten koren op de molen.

Uittreden, niet bestrijden.

Herstel de Republiek

 

 

 

 

 

 

28 gedachtes over “DE BATAAFSE REVOLUTIE

 1. In een samenleving van, voor en door mensen zijn alle mensen gelijk en niemand eigendom van een ander. Dus het eerste waar we uit dienen te stappen is het registratiesysteem van “vee- en ander eigendom”. Zeg maar: weg met de oormerken!

  Vanaf nu heet ik weer Harrie van Vaore Tjeu.
  Nee, een BSN-nummer en nee een Sap-nummer, dat heb ik niet, dat ken ik niet.
  😉

  Like

  • Inmiddels hier weer 2 ING flappentappers weg. Niet een kwestie van bezuiniging, NEE, kwestie van de schapen de virtuele geoormerkte wereld in drijven, zodat alle direct elektronische/digitaal is te controleren.
   Jazeker, Big Brother is ruling/suppressing you!

   Men probeert contant geld uit te bannen op deze manier, alles maar pinnen. Ik weiger bij ieder kassa van de supermarkt of waar dan ook, als ik effe kan.

   Wat zou er gebeuren als we met z’n allen van de ene op de andere dag volledig uit de euromunt stappen en ons eigen geld drukken of papiertjes met schuldbekentenis in te ruilen tegen andere goederen of diensten? Krijgen we dan aanslagen of een directe invasie van de NATO?

   Like

 2. Inderdaad weer een geweldig stuk echte geschiedenis zoals het niet op school werd uitgelegd. Al ben ik de laatste tijd nogal in een behoorlijke bloeddorstige stemming, administrator heeft volkomen gelijk dat een revolutie niet gaat werken. Toch blijf ik als eenvoudige boerenlul met een beperkt intellect wel met een grote vraag zitten. Uittreden i.p.v. bestrijden, helemaal voor, maar hoe?

  Like

  • Bewijzen vragen.
   Geboortebewijs, overeenkomsten, bilaterale contracten, etc.
   Waar zijn de in duplo getekende overeenkomsten terecht gekomen die ons verplichten tot van alles en nog wat. Wat zijn we de staat schuldig en waar is de rechtsgeldige overeenkomst? Rechtsgeldigheid is alleen van toepassing als er twee rechtsgeldige handtekeningen onder een overeenkomst staan.
   En iets alleen oppakken is kansloos. Het besef zal langzaam moeten doorsijpelen.

   Like

   • Eens.Het helpt wanneer mensen iets kunnen zien en ervaren. Dus elk klein succesje aandacht geven, groter maken.

    Ik lees nu Seeing like a state. Van wetenschappelijke bosbouw naar wetenschappelijke staatsvoering (zeg maar veehouderij tegen zo laag mogelijke kosten en risico’s). Alles teruggebracht tot een nummer en een eenvoudige formule voor de belastingheffing (en controle). Geen wonder dat het menselijke uit de samenleving verdwijnt.
    Zeer verhelderend.

    Like

   • Tenzij zoiets als Bea’s familie trouwakte en geboorteakte inpikt en zelf bewaart
    Voor altijd trouwakte en geboorteakte onvindbaar bij Bea.

    Like

    • Alle originelen van ons, het gepeupel, liggen bij de Belastingdienst in Almelo – zeggen ze.
     Ik denk dat ze inmiddels wel in Frankfurt terecht zijn gekomen.
     Die lui van Drakenstein en Noordeinde hebben ze zelf in een kluis, ik vermoed zoiets als London City?
     Het is simpel: iemand kan nooit aantonen dat hij of zij bestaat, als er geen originele geboorte-akte is. Nu moeten we het doen met “van horen zeggen” en geloven dat een uittrekseltje het originele bewijsstuk is.
     Het is net als met de goudvoorraad.
     De eigenaar van die voorraad is degene die het in bewaring houdt, niet degene die het heeft betaald.

     Like

 3. Het Spaanse parlement is in grote meerderheid vóór de monarchie, het Spaanse volk, is uit onderzoek gebleken is in grote méérderheid tegen de monarchie, dus er is een conflict tussen parlement en de bevolking! Het Spaanse parlement staat op het punt om een monarch te kronen, dus de kans van heel veel onrust is niet gering! En dat soort onrust kan heel makkelijk overslaan naar andere monarchieën! Er gloort dus enige hoop voor ons dat de republiek dan tot de mogelijkheden behoort en de dynastie zur Lippe-Biesterfelt het veld moet ruimen, en daar verlang intens naar!
  Overigens vindt ik het zinvol naar de toekomst te kijken en het verleden het verleden te laten voor wat het was!

  Like

  • Hier in Nederland zijn de politieke partijen in grote meerderheid tegen de monarchie maar omdat het te veel stemmen gaat kosten gaan zij toch maar voor veilig en buigen.
   Wat bedoel je met die laatste zin, van fouten kan toch geleerd worden?

   Like

 4. Leuke vlag, althans de kleuren spreken mij zeer aan, nu nog een kleine verschuiving en het is helemaal voor elkaar, een gigantisch land, weergaloze vrouwen, mannen met alle moed van de wereld en gegarandeerde GAS toevoer zodat “we” nooit in de kou hoeven zitten. De vervelen die nu nog als strontvliegen om onze hoofden zwermen laten we hun tijd uitdienen in Siberië, kunnen ze werken voor hun geld. Eind goed al goed.

  Like

 5. een helder beeld,geen religie in staatsvorm en bestuur,het en blijft een geloof geen bewijslast en al helemaal geen manier om wettelijke bepalingen te regelen alsook een staatshoofd aan te prijken,afschaffen en weg ermee,overigens waar zijn de originele acte of staatsregeling in het origineel?zeker ook in iemands beheer… copies deze ophangen in alle staatsgebouwen……

  Like

 6. @Admin Grote klasse. 🙂 🙂 🙂 Deze Geschiedenis les of beter gezegd, echte les in Geschiedenis kan zo de scholen in, waar -zoals we weten- alleen maar leugens en propaganda worden verkocht!!!

  Het wordt zeker tijd dat de mensen wakker worden. Hoe? Het enige is op grote, liefst landelijk schaal ze wakker schoppen, slaan. Schudden helpt niet meer nml.
  En de EU vervolgens naar de vuilstort.

  Like

  • “En de EU vervolgens naar de vuilstort”

   Enig idee hoe Nemesis?

   Vanuit het kader dat praatjes geen gaatjes vullen.

   Any?

   N.C.

   Like

   • @N.C. Precies de vraag is hoe. Als het ooit lukt een republiek te vestigen dan volgt dat in feite automatisch uit deze nieuwe staatsvorm, want alle verdragen, contracten, etc. door vorige illegale regering cq Koningshuis der Nederlanden zijn dna obsoleet of beter worden ongeldig verklaard, ingetrokken, door de plee gespoeld.

    Het probleem is : Hoe krijg je 10 miljoen (actieve nog net niet hersendode) Nederlanders zover dat ze als één man opstaan en de Republiek uitroepen???
    Als ik heel Eerlijk ben ik weet ik dat ook zo gauw niet. Wie wel? Ik hoor het ook graag. 🙂

    Like

 7. Niks ervan, het mileiu wordt al genoeg belast.
  De bak in, knaken terug naar het volk en werken voor hun kost.
  Weten ze meteen wat dat is.

  N.C.

  Like

 8. Het is een leuk verhaal met een hoog waarheidsgehalte, maar kunnen we de 19e eeuw vergelijken met de 21e eeuw?
  In de Napolionse tijd of de 19e eeuw had ieder gehucht zijn eigen tijd. Het product van reisweg en tijd was immers zo
  groot dat men de tijd vergat tijdens het reizen. Met de komst van de trein begon het product van afstand en tijd kleiner te worden
  en met de 20 eeuw nog kleiner door het vliegtuig. Resultaat een eenheidstijd welke voor ons ongunstig is, maar het werkt.
  Zo ook vergaat het ook met de machtsblokken Amerika, Europa, Azie. Wij kunnen alleen een vuist maken door goed samen te werken,
  maar de landen zijn in de voorgaande eeuwen vervreemd wat de samenwerking niet ten goede komt.
  Bekijk eens Duitsland. Bestond Duitsland niet uit verschillende klein staatjes, die in de 19e eeuw samen gevoegd zijn
  tot het huidige Duitsland? Aanschouw het resultaat.
  Conclusie voor mij: Maak van Nederland een republiek met verkiesbare functies op alle niveaus en werk samen met andere Europese
  landen om een goede sterke vuist te maken naar ander machtsblokken.
  Misschien komen de politici uit hun peeskamertjes om mij uit te leggen wat zij willen en stoppen zij met het populisme van koning poepdozen gooier.
  Of zoals Jules de Korte zo mooi zong: “koning onbenul….”.

  Like

  • “Bekijk eens Duitsland. Bestond Duitsland niet uit verschillende klein staatjes, die in de 19e eeuw samen gevoegd zijn
   tot het huidige Duitsland? Aanschouw het resultaat.”

   Duitsland is bezet gebied en wordt geregeerd door een militair regime. De grondwet daar is een militair protocol, Duitsers hebben nergens over kunnen stemmen, want ze hadden immers volledig schuld aan beide wereldoorlogen, nietwaar?

   Samenwerking is uiteraard zeer wenselijk, maar op voorwaarde dat de mensen dat zelf bepalen en het niet wordt opgelegd, zoals het EU gedrocht, een hersteld paepsch-nostalgisch wereldrijk.
   Je kunt beweren, delibereren en theoretiseren wat je wilt: de mensen moeten hun eigen lot bepalen. ALLE andere opties zijn strijdig met artikel 1 van de nieuwe grondwet:
   “Er is niets tussen de vrije mens en zijn oorsprong”.

   Like

 9. Het bezette bouwsel (Besatzungskonstrukt) BRD is een GmbH met zetel te Frankfurt (Ffm) en Geschäftsführer(in) Angela Merkel, ak Aniela Kaczmierski. De Duitsers hebben geen nationaliteit, ze zijn bedienend personeel (Personalausweis, niet: Personenausweis) van de GmbH.

  Like

 10. Pingback: OLIE EN IMMIGRANTEN – DE NAAKTE WAARHEID | HERSTEL DE REPUBLIEK

Reacties zijn gesloten.