“KONINGIN” WILHELMINA STOND AAN DE BASIS VAN HET DRITTE REICH


DE NAZI BLAUWDRUK VAN DE EUROPESE UNIE

De actuele politieke situatie in ons land dwingt politieke partijen soms tot de meest vreemde capriolen. Een mooi voorbeeld daarvan is een soort paars gelegenheids-verbond die de naam “Kunduz-coalitie” heeft meegekregen. De groteske onbeschaamdheid van volwassen mensen die voor de spiegel een ritueel dansje staan uit te voeren is tegenwoordig de manier om je in de kijker te spelen. Het uitvinden van het wiel noemt men tegenwoordig “beleid” en “filosofie”, terwijl dit alles niets anders is dan een verdoezeling van het feit, dat ergens anders aan de touwtjes wordt getrokken, die dit soort ”leiders” laat bewegen. Niet de kiezer of het volk activeert, maar ongekozen elementen. Gesteund door de volledig gecontroleerde media: “Die gelegenheidscoalitie heeft Nederland voor de poorten van de hel weggesleept”- dat soort demagogische steken onder water. Het volk reageert (heel soms) , maar de “oppositie” is geregisseerd en voorspelbaar.

Een voorbeeld van politiek opportunisme is de recente uitspraak van Geert Wilders, dat Nederland de ineenstorting van de EU maar beter voor kan zijn en er uit moet stappen. Hij heeft met terugwerkende kracht blijkbaar onze artikelen gelezen, immers tot voor kort moest Griekenland er uit, iets wat wij altijd een kromme redenering hebben gevonden. Door Griekenland er uit te werken, lossen we onze problemen niet op, de PVV is daar nu blijkbaar ook achter. Politici zijn allemaal hetzelfde, met hetzelfde sop overgoten, uit hetzelfde hout gesneden en aan een en dezelfde persoon trouw gezworen. De voorhoede van het lakeiendom (Media-Decoded: strontvliegen). Als men denkt daar nu stemmen mee te winnen is Wilders en zijn PVV twee jaar te laat. Een beetje partij, een beetje politicus, een beetje normaal denkend mens,  had namelijk onder geen enkele voorwaarde een of ander “kabinetje gedoogd”. Dat kost de beweging veel goodwill, zo niet de kop. Meedoen met regeren vanuit de oppositie, het is een typisch Nederlandse en onwerkbare situatie. Lukt het niet met de PVV, dan tuigen we een “Kunduz-genootschap” op. Begrijpt u het alstublieft goed: ook landverraders als de professioneel leugenaar Pechtold, met zijn EU-gewauwel, de GroenLinksers, de VVD-ers, of CDA-ers, zij onderscheiden zich in precies NIETS!

De Europese Unie is nu de steen des aanstoots voor velen en terecht, zoals we al vanaf de oprichting van deze website staande hebben gehouden. Nederland moet ER UIT, wat de rest doet is van geen enkel belang. Ook Duitsland doet niets ter zake. Toen de Duitsers nog wel ter zake deden, namelijk in de tijd van en voor de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog, hebben de nazi’s de blauwdruk voor de Europese eenwording ter tafel gebracht en later gewapenderhand getracht in te vullen.

In 1998 reeds schreef A. Poortman een verhandeling over deze materie, waarbij het hem op was gevallen dat het Verdrag van Maastricht verbluffende overeenkomsten vertoonde met wat Nazi-Duitsland met Europa van plan was en we citeren hem:

In november 1932, tijdens een congres in Rome, legde de occulte Nazi filosoof Alfred Rosenberg plannen op tafel voor de economische herstructurering van Europa. Deze ideeën werden in Duitsland breed gepropageerd.

Twee jaar later, in 1940, publiceerde de Reichsbank een ontwerp voor een Europese monetaire unie, waar de Reichsmark “de belangrijkste valuta in de Duitse economische zone” zou worden en samen met de dollar “één van ‘s wereld standaard valuta’s”.

In juli 1940 lagen de plannen klaar voor de oprichting van een Centrale Bank voor Europese Betalingen, die als draaischijf zou gaan dienen voor het naoorlogse monetaire systeem. Alle betalingen tussen de lidstaten zouden verlopen via deze Europese Bank, die ook garant zou staan voor grote exportkredieten. Ook zou deze bank bepaalde rechten hebben over het financieel beheer van de afzonderlijke centrale banken van de lidstaten. Kortom, invloedrijke nazi’s wilden van Europa een federale superstaat creëren waarin de souvereiniteit van de afzonderlijke lidstaten in de praktijk zou zijn afgeschaft.

“Het Verdrag van Maastricht vernietigt de souvereiniteit. Er zijn praktisch geen verschillen tussen het Europa van Maastricht en de economische blauwdruk voor Europa zoals die toendertijd werd voorgesteld.”

Velen hebben én zullen op onze geschriften en “theorieën” reageren met een standaard kwalificatie: “Complot denken en paranoia”. Wie niet verder in het verleden wil duiken dan de krant van gisteren, is snel geneigd dit soort ongefundeerde uitspraken te doen. Het lucht op en het lijkt alsof er voor alles een verklaring is. Als er al sprake is van een complot, moeten we daar dus in dit specifieke geval 80 jaar voor terug in de tijd. Complotten bestaan dus in de hoofden van hen die niet zijn geïnformeerd of het zijn van staatswege geinitialiseerde plannen die het daglicht niet kunnen verdragen. Dit soort plannen afdoen als complot en achtervolgingswaanzin is een veel betere kwalificatie voor “complotdenkerij”.

HET TWEEDE RIJK HERSTELD

Na de Tweede Wereldoorlog is het verslagen en in puin gelegde Duitsland bezet door de geallieerden en dat is tot de dag van vandaag nog steeds het geval. De Russische zone is in 1989 overgedragen aan de drie resterende Westerse bezetters, de verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Bundesrepublik Deutschland (BRD) is in 1990 opgehouden te bestaan, de facto opgeheven, waarbij er niets voor in de plaats is gekomen en dientengevolge de Weimar Republiek in ere is hersteld: het Tweede Rijk. Het Duitse Keizerrijk was het Erste Reich, de Weimar Republik was het Zweite Reich. Hitler’s Dritte Reich is vernietigd, vervolgens als Bundesrepublik Deutschland onder curatele geplaatst en in 1990 opgeheven. Ook dit is geen complotdenkerij, dit is de analyse van de werkelijke gebeurtenissen. Duitsland is bezet gebied, is in geen geval een soevereine eenheidsstaat, moet het verzamelde goud bij de Amerikanen inleveren en is vanaf 1949 negentig (90) jaar verpand aan de Westerse geallieerden.

In 2039 is die termijn verlopen en kunnen we er rustig vanuit gaan, dat uiterlijk in dat jaar volgens de planning “Die Vereinigten Staaten von Europa” als het Vierte Reich zal moeten zijn geïnstalleerd. De droom van Adolf Hitler (althans zo is ons voorgehouden) zal uiteindelijk zijn verwezenlijkt.

Wie was die Alfred Rosenberg eigenlijk. Welnu, deze etnische Duitser was in Estland geboren. Hij heeft de Rode Revolutie in 1917 aan den lijve ondervonden en koos partij voor de “Witten”, de tegenstanders van de Bolsjevieken. Het is ook na veel onderzoek nooit duidelijk geworden, of de man wel of niet van joodse afkomst was, hoewel zijn naam zulks doet vermoeden. Veel etnische Duitsers die voor de “Roden” waren gevlucht nestelden zich binnen de kortste keren in de kern van de Nazi-partij rond figuren als Hitler, Himmler, Goebbels en Speer. Fanatieke anti-communisten, die buiten-proportionele invloed binnen de Nazi-partij kregen.

Alfred Rosenberg, de “Partei-Philosophe” was daar één van. Deze Rosenberg schreef het occult aandoende werk “De Mythe van de Twintigste Eeuw”, een leidraad voor de Nazi’s sterker dan “Mein Kampf” van (vermeend auteur) Adolf Hitler. Zwaar anti-semitische uitlatingen en notities beheersten ‘s mans werk en werden tot partij-doctrine verheven: Het Joods-Bolsjevistische Monster moest worden vernietigd. Hij werd lid van het Thule-genootschap, een occult gezelschap, geïnstigeerd en opgestart met Rothschild-financiering, de bakermat van de Nazi-partij. Het was Rosenberg die de vervalste versie van de Protocols of Zion (van oorsprong een Frans geschrift uit 1864, van de advocaat Maurice Joly) gebruikte om de leiding angst in te boezemen, dat het de gang der dingen een “joods complot” zou zijn. De kern was, dat met geld alles te koop is, zodat via de media de volksgeest kan worden beïnvloed om politici hun corrupte agenda te laten uitvoeren. De Protocols zijn in die zin meer een briljante theorie, dan een plan van aanpak van een kleine machtselite. Deze laatsten zetten gegarandeerd NOOIT wat op papier…..

De “Protocollen van de geleerde ouderen van Zion” zijn voor een deel gehaald uit het boek van de Franse advocaat Maurice Joly, wat hij in 1865 publiceerde. Een dialoog tussen Machiavelli en de Montesqieue en een rechtstreekse aanklacht tegen keizer Napoleon III. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden. Joly heeft op zijn beurt overduidelijk ook stukken gekopieëerd van een boek van de revolutionaire Franse schrijver Eugène Sue – “Les Mystères du Peuple”. Deze laatste had ook boeken op zijn naam staan als “Le juif errant” en “Les misères des enfants trouvé”, boeken die door de keizerlijke censuur werden verboden en door de Katholieke Kerk op de “Index” werden geplaatst – de banvloek werd er dus over uitgesproken. De rol van de jezuïeten in die geschriften werd overigens  later weer door andere auteurs vervangen door de rol die de joden zouden spelen in een wereld-complot. Hiervan werd door de Nazi’s dankbaar gebruik gemaakt en Rosenberg is één van de sleutelfiguren geweest om dat op de agenda van de NSDAP te zetten.

In de oorlog maakte Rosenberg zich overigens verdienstelijk als de organisator van meer dan 21.000 vrachtwagen-transporten vanuit Oost-Europa naar Die Heimat. Vrachtwagens geladen met gestolen schilderijen, zeldzame boeken, beeldhouwwerken, goud, diamanten en juwelen, ten behoeve van de Hoofd-Kleptomaan van de Nazi’s Reichsmarshall Hermann Göring.  In 1946 kreeg hij de doodstraf tengevolge van zijn oorlogsmisdaden in Oost-Europa ten tijde van zijn functie als Reichsminister van de Oostelijke territoria.

De blauwdruk voor de Europese Unie is dus ontworpen door sinistere en occulte elementen binnen de Duitse Nazi-partij, een weinig hoopgevend teken voor ons en ons nageslacht. Voor de volledigheid wijzen we u nog even op de elementen die de Nazi-partij destijds financierden. Eén van die financiers was het Royal Dutch Shell van Willemien de Ranitz, onder leiding van “Sir” Henri Wilhelm Deterding, die overigens met de Nazi groet ten grave is gedragen.  Weet weer dat geo-politieke ontwikkelingen NOOIT een aaneenschakeling van “toevalligheden” is:

In het Aldon Hotel te Berlijn onderhandelde de partijleiding van Hitler’s NSDAP met bedrijven als Royal Dutch Shell, Standard Oil en het New Yorkse bankiershuis Kuhn, Loeb &  Cie. van Max Warburg. Op regelmatige basis werd overleg gepleegd in de jaren 1929-1932. Bron: Karlheinz Deschner: Der Moloch

AANGEPASTE NAZI-PLANNEN

Het lijkt er dus op, dat de Nazi-plannen al in een vergevorderd stadium zijn, maar is dat ook zo? Zoals we hierboven hebben kunnen lezen, is er nog tot 2039 de tijd om de Verenigde Staten van Europa in het pak te steken, in ruim een kwart eeuw kan er nog veel gedaan worden om het plan te realiseren: Das Vierte Reich. Toch zijn er redenen om aan te nemen, dat het oorspronkelijke Nazi-plan onuitvoerbaar zal blijken. Immers, de Duitse methode van geweld in combinatie met economische macht heeft niet gewerkt en was bovendien niet naar wens van de machtselite, de groep die uiteindelijk met behulp van het (Centrale) Bancaire Kartel de gang van zaken aanstuurt. Na de rampzalige mislukking van het Derde Rijk volgde in 1989 ook de ineenstorting van het mislukte Soviet-Imperium, beide experimenten door dezelfde machts-elite ondersteund of in elkaar gesleuteld. Alleen het 400-jarige Anglo-Amerikaanse Imperium is bestendig gebleken en dat is tevens het bewijs waar de uiteindelijke macht zetelt. The City of London, The Crown, is de zetel van de macht, welke het Nazi-plan heeft moeten bijstellen om “aan de bal te blijven”.

De Europese Unie is het volgende tot mislukken gedoemde experiment, omdat het een combinatie van twee volledig destructieve experimenten is geworden. 

De blauwdrukken van het Derde Rijk en dat van het Soviet Imperium zijn door de “briljante planners” over elkaar geschoven. Naar onze simpele redenatie is de optelsom van twee mislukkingen een regelrecht ramp en daar zitten we nu met onze neuzen boven op. Hoofdkenmerk van dit soort ondemocratische processen is het bevorderen van CENTRALISATIE waardoor controle over de GELDPERSEN een logisch uitvloeisel is.

Het Nazi-plan legt het leiderschap bij groot-industriële belangen, een centrale bank en een en ander afgedwongen met militair geweld. Interne onderdrukking van tegenbewegingen als machtsbasis leek succesvol.

Het Soviet plan legt het leiderschap bij een centraal geleide plan-economie door bureaucraten, met veel verdergaande interne onderdrukking als machtsbasis, een en ander eveneens afgedwongen met militair geweld.

Laten we eens kijken wat Friedrich Engels, de schrijvende kameraad van Karl Marx er in 1841 over zegt, als hij het heeft over de teruggaaf van de Elzas en het “germaniseren” van vazalstaatjes, zich daarbij beroepend op het Congres van Wenen:

For I am of the opinion, perhaps in contrast to many whose standpoint I share in other respects, that the reconquest of the German-speaking left bank of the Rhine is a matter of national honour, and that the Germanisation of a disloyal Holland and of Belgium is a political necessity for us. Shall we let the German nationality be completely suppressed in these countries, while the Slavs are rising ever more powerfully in the east? Shall we give up the Germanness of our most beautiful provinces to buy the friendship of France; possession going back barely a century which could not even assimilate what was conquered – shall we accept this and the treaties of 1815 [the decisions of the Vienna Congress] as a judgment of the world spirit against which there is no appeal?

Hoe haal je in vredesnaam nog een “communist” en een “nazi” uit elkaar op deze manier? Welnu, dat probleem wordt door de huidige constellatie elegant opgelost door met bruut geweld de unificatie van een werelddeel te organiseren op basis van twee ideologieén, die elkaar toch niet zo tegenspreken.

De combinatie van beiden noemen we nu gekscherend de EUSSR. Een centraal geleide plan-economie door bureaucraten, onderdrukking van soevereiniteitsprincipes, met als verschil, dat de militaire machtsmiddelen worden aangewend om oorlog, honger en ellende te exporteren naar grondstofrijke gebieden. De basis voor deze EUSSR is gelegd volgens de Nazi-principes, maar gedurende het proces is omgebogen naar het verkapt-communistische principe van centrale leiding en interne onderdrukking van de volkssoevereiniteit door een afgedwongen munt-unie, migratie, terreur-aanslagen en buitengaatse oorlogen en conflicten, stuk voor stuk opgestookt teneinde de controle over bronnen en aanvoerlijnen te behouden of te verwerven.

Daar zijn we nu in verzeild geraakt, het is diep treurig. We zitten midden in een Soviet heilstaat met Nazi-trekjes, in het gareel gehouden door een eenheidsmunt, terreuraanslagen en oorlogen om bodemschatten. Alle nationalisme (burgerlijke mondigheid) is levensgevaarlijk voor de zittende machtselite en wordt systematisch ondermijnd en teniet gedaan door opeenvolgende rampen, door de mens veroorzaakt. De manier waarop dit wordt gebracht is van een hemeltergende eenvoud: “We zullen allemaal omkomen van de honger, als we niet meewerken”. Waar hebben we dat eerder gehoord. Wat we op 5 mei herdenken is niet de bevrijding, maar een mijlpaal in de Europese eenwording, ongevraagd, ongewenst, ondemocratisch. De EUSSR in wording, met grof geweld in combinatie met subtiel geleuter van ongekozen Eurofielen.

TERUG NAAR NEDERLAND

De Nederlanders is nooit gevraagd of er een Europese eenheidsstaat moest komen. Het is ons voorgehouden dat het onontkoombaar is, een garantie voor de eeuwige vrede als het ware. Welnu, dat laatste hebben we helaas nog niet mogen ervaren, zij het dat we tot nu toe kans hebben gezien onze oorlogen te exporteren. Maar wie de bal kaatst….

We hebben ook in mei 1940 niet gevraagd of de Nazi’s ons wilden bezetten, brandschatten en leegroven. We hebben als gevolg daarvan opgelegd gekregen dat we hulp en bescherming mochten ontvangen van NEO-Nazi’s in de vorm van het Anglo-Amerikaanse bondgenootschap van de NAVO. Oorlogen worden gewonnen of verloren door de inzet van een fenomenaal sterk en evenzo oud wapen: een lege maag in combinatie met subtiele propaganda.

Ook hebben de Nederlanders nooit gevraagd aan de familie “van oranje”, c.q. wat daar voor door zou moeten gaan, ons te leiden en te besturen. Dat deze kliek voorlopig niet uit de lage landen is weg te slaan heeft andere oorzaken. Ze worden nog “gedoogd” door de machtselite, die bepaalt wanneer het over en uit is. Deze elite gaat geen risico’s nemen door een incompetente troonpretendent de vrije hand te geven. Maar deze elite zetelt niet in de Lage Landen aan de Noordzee.

Zij zitten opgesloten in hun zelfgefinancierde concentratie-kamp wat de Europese Unie heet, de lidstaten zijn de Gulag-archipel van het Vierde Rijk. Voorstanders van deze gevangenis zullen ons het advies geven: “Als het niet bevalt, dan rot je maar op!” Wij zijn hier echter geboren en getogen, hebben jaren belasting betaald, hebben zuinig geleefd en zouden nu moeten boeten voor de roofzucht van een ander, door in lompen gehuld deze bananen-monarchie te verlaten?!?

We moeten juist zorgen dat deze idiote wereld op zijn kop weer op zijn pootjes terecht komt!

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich–EU.html

21 gedachtes over ““KONINGIN” WILHELMINA STOND AAN DE BASIS VAN HET DRITTE REICH

 1. Ook der Kaiser wilde wel eens wegdromen bij “Die Vereinigten Staaten von Europa”. Zonder de perfide joden uiteraard. In een brief aan zijn zuster vanuit het gastvrije Doorn:

  Continental Europe was now, Wilhelm wrote, “consolidating and closing itself off from British influences after the elimination of the British and the Jews!” The end result would be a “U.S. of Europe!” In a letter to his sister Princess Margaret in 1940, Wilhelm wrote: “The hand of God is creating a new world & working miracles… We are becoming the U.S. of Europe under German leadership, a united European Continent.” He added: “The Jews [are] being thrust out of their nefarious positions in all countries, whom they have driven to hostility for centuries.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II,_German_Emperor

  Like

 2. ja het word langzaam aan duidelijk dat die eu er niet voor de gewone mens is.
  want die word straks heel hard gestrafd.
  directe opheffing zo het beste voor alle lidstaten zijn.

  Like

  • De gewone man wordt de moderne slaaf in de EU die tot op het bot wordt uitgekleed om het circus van de machthebbers te financieren.

   De tijden veranderen, de praktijken blijven echter hetzelfde. Alleen de spelregels worden, ten faveure van de machthebbers, wat aangepast.

   Like

   • Maar de” gewone man” heeft ook zijn keuzes en verantwoordelijkheden.
    Wie stemt op de elites? precies . En vaak hysterisch ook, zoals wij nu in het Midden Oosten zien.

    Wie volgden de gestoorde Hitler? Precies ! In plaats van hem in een gesticht te stoppen de meerderheid deden zelfs erg graag mee!
    Niemand kan wat zonder volgelingen.
    Niemand , geen gek wie dan ook,kan wat, zonder dat het geaccepteerd wordt door gewone mensen die liever alles aan een ander overlaat, geen verantwoordlijkheid willen nemen, laf en lui zijn.

    “evil flourishes when good men do nothing”

    Like

    • Maria, de partij van Hitler was in 1933 financieel dermate zwak, dat er werd gedacht aan een fusie. Door miljoenen donaties vanuit Wallstreet en b.v. IG Farben is de NSDAP overeind gebleven. Nooit meer dan 37% van de Duitsers heeft op die partij gestemd destijds. Zo zie je maar, dat stemmen heel wat anders is dan het maken van een keus.
     Wat een brand in de Reichstag aan kan richten weten we als we 60 miljoen doden verder zijn in 1945.

     Like

     • Inderdaad waar, maar Ik had het niet alleen over stemmen wat betreft “mee doen”.
      Teveel hebben wel uiteindelijk aan meegedaan. Hele befaamde auditoriums gevuld met hysterische, flauw-vallende mensen .

      Verhalen zijn er van Duitsers, die verbijsterd waren over hoe makkelijk beschaafd moderne Duitsland gereduceerd werd tot barbaren.Velen hebben de hysterie optijd ontsnapt.

      Ze hebben het ook uiteindelijk moeten toegeven. Toen in 1980 de series “Holocaust” op tv “mocht” uitgezonden worden in DL , de na-oorloogse generatie waren woest. Ze hadden geleerd thuis en op school dat Hitler een held was . Wat heeft papa gedaan.? Opa ? Waarom hebben jullie gelogen tegen ons.?
      Gruwelijke Ontdekkingen hebben heel wat emoties los gemaakt. Vreselijk triest voor iedereen.Hele scheuringen in families . Smeken : “Waarom deden jullie niets ertegen, waarom hebben jullie het toegelaten “Waarom geen volksopstand”
      Ze hebben hun verantwoording opgeeist.

      (Er waren trouwens tv programmas hierover toen , krantenartikelen enzo. Ook Channel 4 / Discovery maakte een lange series een paar jaar geleden hierover.

      Dit is wat Ik bedoel. En het kan in elk land gebeuren.
      WIj hoeven geen moorden en verraad te plegen in de naam van iemand, een land of voor een god. We hoeven alleen ons te verdedigen ertegen als wij dat kunnen.

      Like

      • Inderdaad, een minderheid wilde de Nazi’s en toen ze een keer de macht in gerommeld waren, ging een grote meerderheid overstag. Ze zijn door emoties verleid, zullen we maar zeggen. Een mens wil immers graag ergens bij horen?

       Maar nou kunnen ze wel tegen die opa’s en vaders beginnen, die jongere generatie, maar ze laten zich vandaag net zo gemakkelijk piepelen, dunkt mij.
       Door EU-bureaucraten, politici en rechtbanken, heel subtiel, maar toch….

       Like

 3. Ik vraag me af of de gemiddelde televaaglezer bovenstaand artikel kan begrijpen,laat staan geloven.
  De toestand is inderdaad jammerlijk. En er zijn genoeg economen die hebben gewaarschuwd.Maar ze krijgen geen podium op onze staatsomroep (door ons gefinancierd uiteraard) Daar houden ze zich liever bezig met de
  avondjurken en kroonjuwelen van Maxima Argentina.
  En intussen worden we bedreigd door steeds meer belasting ,te betalen van onze slinkende inkomens.Vanmorgens hoorde ik dat er zelfs een overlijdensbelasting is?!!! Ik weet wel dat de nabestaande man of vrouw tien aanslagen krijgt na een sterfgeval.Zelfs de belastingconsulenten schrikken er van.

  Hopelijk pakken de andere volkeren van europa de rieken,de goedendags en de hooivorken op om ten strijde te trekken,naar Brussel en passant even de diverse paleizen aandoend.
  Helemaal achteraan de stoet kun je dan misschien nog enkele strijdbare ollanders ontwaren.

  Like

 4. Als je naar de grote internationale financiele puinhopen kijkt, zie je welke belangen er gediend worden, geld, wapen, olie, en drugshandel bepalen het wereldbeeld anno 2012. De in wapens handelende lakei hillen verwijt de p.v.d.a. lakeien dat de verkoop van overtollige Nederlandse tanks aan Indonesie niet door gaat. CDA rat verhagen wijst erop dat het blokkeren van deze wapendeal ook andere economische verbanden op de tocht komen te staan. De deal voldeed aan de wapenexportregels van de EU en dan wassen bea’s hoflakeien hun handen in onschuld, deze Nederlandse tanks zullen voorlopig geen bloedbad veroorzaken, wat zal Nederlandse grootste wapen handelende familie vloeken en tieren nu deze deal niet doorgaat,200 miljoen mislopen. Geld is de wortel van al het kwaad en het kwaad regeert nu overal ter wereld.

  Like

  • Misschien gaan die tanks nu wel naar Turkije,want daar was Trix onlangs aan het handelen?
   Wanneer ja, dan is deze kwasi boosheid van Hillen en Verhagen ook weer een opgevoerd toneelspel.
   Ook de hypocriet Timmermans kwam even langs om te vertellen, dat men niet levert aan landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Maar wel vond Timmermans het prima Libië vol te laten gooien met munitie met verarmd uranium en clustermunitie. Toen natuurlijk in het belang van Trix en Friso c.q. Urenco.
   Laten we eens in de gaten houden waar die tanks heengaan!

   Like

 5. Heel goed stuk.
  Natuurlijk wordt dit stuk nooit overgenomen of vermeld in bv reichskrant De Telegraaf.
  De Telegraaf houdt zich al ruin een decennia lang bezig met het geven van groot en spelen.
  En zal absoluut niet echte journalistieke prestaties en meningen afdrukken.
  Met al die andere landelijke dagbladen erbij.
  Nederlanders: lees geen krant meer en kijk en luister niet meer naar TV of radio.
  Het enige dat u daarvan krijgt is pulpnieuws en zeer overdadige aandacht voor vieze Beatrix en haar troep.
  Hebt u niets aan.
  Deze site geeft veel betere informatie.

  Like

 6. Ik heb een paar keer geprobeerd om op nujij.nl een artikel van deze site te plaatsen, maar deze verdwijnen in het luchtledige. Maar misschien doe ik iets verkeerd…

  Like

  • Nee hoor Upblue,je doet niets verkeerd op NUjij,maar NUjij krijgt ,laat ikhet voorzichtig zeggen, veel steun van de overheid en maakt reclame op de tV á €20.000,-per minuut dus ……

   Like

 7. Inmiddels is het al weer een paar weken later.En de toestand is er niet beter op geworden. Spanje heeft nu wel l00 miljard voor de banken te pakken maar ziet al weer een obstakel op de economische weg: er is geen geld meer om de ambtenaren te betalen. De btw-verhoging levert niet genoeg op, want de consument besteedt nog minder. De meesten moeten al schooien bij familie om rond te komen. Men leeft nu van dag tot dag, zoals het altijd al gaat in ontwikkelingslanden.

  Zou Bea,die natuurlijk ook wel door heeft dat haar niet al te begaafde oudste een miskleun op de `troon`wordt,er naar toe werken om alvast de monarchie telaten sneuvelen en Nederland op een presenteerblaadje over te doen aan het Vierde Rijk ! Precies zoals haar lieve SS/pappie droomde.
  Want ze is toch wel erg de boel, het Volk, aan het schofferen.
  Eerst al de beèdigingskwestie, Heur Nee is Nein, en nu weer fier verkondigen dat ze NIET INLEVERT
  , geen haar in Heur Pruik die daar over peinst.Al doet de Spaanse koning dat uit zich zelf, Zij niet natuurlijk. Het leven is al duur genoeg met al die buitenlandse bezittingen en de bezoekjes aan Friso.

  Het enige opwekkende is momenteel de cynische, woedende reacties op Nu.nl op dit laatste Keuninklijk Besluit. Het Volk ontwaakt.
  Een goede vriend vertelde ons gisteravond zijn droom. Een stallenjongen aan het hof had in zijn vrije uurtjes wat zitten knutselen aan het Gouden Monster. In het onderste deel had hij een stukje losgepeuterd en er een springladingkje aangebracht. Het werd nog spannend in de droom,want hij moest een weekend afwachten om in de lege stallen met verguldsel de plek te verdoezelen. Het mobieltje dat de lading tzt moest activeren lag klaar, maar zoals nachtmerries meestal eindigen, alles liep in de war.Het mobieltje was verdwenen,spoorloos en de vriend werd zwetend wakker.
  Wij luisterden ademloos en schonken ons vervolgens een goede borrel in om weer tot ons zelf te komen.
  Een borrel gekocht in een naburig land, verzekerden wij de vriend. Hij hoefde zich niet bezwaard te voelen over accijns in dit geval.

  Like

 8. Pingback: JULIANA EN HAAR NSB-VRINDENKRING « HERSTEL DE REPUBLIEK

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.